Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Vereniging Behoud de Parel heeft per brief van 16 juni 2021 een zienswijze ingediend met betrekking tot het ontwerp inpassingsplan Opwaardering Maaslijn. Daarbij gaat het om plannen van de provincie Limburg om de spoorlijn tussen Roermond en Nijmegen op te waarderen. Aanvankelijk was het nog de bedoeling dat er aan deze lijn een station zou komen in Grubbenvorst. Dat plan is inmiddels vanwege de kosten geschrapt. Maar in de plannen zoals die nu gepresenteerd zijn wordt er slordig met de belangen van de inwoners van Grubbenvorst omgesprongen. Er bestaat volgens Behoud de Parel een risico dat het woongenot van de omwonenden sterk zal worden gereduceerd als de plannen in ongewijzigde vorm zullen doorgaan.
 
Bij de plannen voor de realisatie van een station nabij Grubbenvorst zou er sprake zijn van een verlaging van de snelheid in het gebied rond Grubbenvorst, omdat de treinen er zouden stoppen. Bovendien was de aanname dat elektrische treinen lichter zouden zijn en dus minder trillingen zouden veroorzaken dan de huidige dieseltreinstellen. Nu de plannen gewijzigd zijn, zal de snelheid van de treinen hoger worden en daarmee zullen de trillingen die dat met zich mee brengt enorm toenemen.

Omdat het actuele plan zo afwijkt van de eerdere plannen is het volgens Behoud de Parel nodig dat er eerst overleg had moeten plaats vinden met de Grubbenvorster inwoners, alvorens met nieuwe plannen te komen. Gezien het aantal mogelijk getroffen omwonenden is dit ook meer dan logisch. De dichtstbijzijnde meting (Lottum) is qua ligging compleet anders. Daarbovenop blijkt in het trillingenrapport dat de nieuwe elektrische treinen juist een hogere aslast hebben en dus meer trillingen veroorzaken. Omwonenden van het spoor hebben volgens Behoud de Parel recht op een zorgvuldige beoordeling van de nieuwe situatie en een juiste afweging van de mitigatiemaatregelen en toetsing achteraf.
 
Het tweede punt van de zienswijze gaat in op het feit dat zich in Grubbenvorst een specifieke situatie voordoet. Deze situatie is voor dit project uniek, namelijk een verdiepte ligging langs het dorp. Het spoor ligt langs de gehele bebouwde kom van het dorp aanzienlijk verdiept ten opzichte van het maaiveld. Daarbovenop geven de bodemkaarten ter hoogte van Grubbenvorst een specifiek beeld, zo specifiek dat deze locatie zelfs in de tekst wordt genoemd. De effecten van deze verdiepte ligging en grondsoort op de voortplanting van trillingen is niet adequaat meegenomen. Door omwonenden wordt deze trilling nu al als hinderlijk ervaren en een toename als gevolg van snellere en zwaardere treinen dient naar het idee van Behoud de Parel adequaat gemitigeerd te worden.
 
Het derde punt in de zienswijze betreft de mitigerende maatregel. De maatregel die voor Grubbenvorst wordt voorgesteld om de trillingen te mitigeren, zijn under sleeper pads. Daarover is aangegeven: "De invloed van under sleeper pads is meegenomen op basis van specificaties van fabrikanten. Er zijn nog geen meetresultaten van het effect van under sleeper pads in Nederland beschikbaar. Hierdoor kan het werkelijke effect van under sleeper pads afwijken." Het gaat volgens Behoud de Parel dus om een bewering van een fabrikant met een belang om de undersleeper pads te verkopen. Als de belofte van de fabrikant niet waar wordt gemaakt, hebben de omwonenden (van Grubbenvorst) geen schijn van kans om op een andere wijze de significante toename van trillingen op te laten heffen. De voorgestelde maatregel lijkt Behoud de Parel dan ook niet geschikt voor de locatie Grubbenvorst en een betere, bewezen methode lijkt meer op z’n plaats.
 
Concluderend stelt Behoud de Parel dat er in de toekomst zwaardere en snellere treinen gaan razen voorbij de kern Grubbenvorst. De trillingen nemen meer toe dan op basis van expert judgement was te verwachten. Bovendien maken de under sleeper pads de belofte van de fabrikant niet waar. Meer omwonenden dan op basis van de inschatting in het PIP ervaren hinder van de trillingen door de specifiek in Grubbenvorst geldende ligging. Hierdoor worden meer omwonenden daadwerkelijk getroffen. Daarbij had in het PIP eigenlijk een meer degelijke en bewezen maatregel gepast, ballastmat of betonplaat met ballastmat. Maar die is niet getroffen en de bewoners van Grubbenvorst hebben het nakijken.Graag ziet Behoud de Parel een herbeschouwing van de maatregelen die ter hoogte van Grubbenvorst worden genomen om belangen van de omwonenden voldoende en serieus mee te nemen.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel