Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De Kerngroep Limburg Gezonder, waar Behoud de Parel in opgenomen is, heeft een brief geschreven aan alle fracties in Provinciale Staten van Limburg. In de brief wil de Kerngroep een bijdrage leveren aan de coalitiebesprekingehn die gestart zijn na de verkiezingen voor het Limburgs Parlement. "Graag willen wij u daarbij helpen in deze periode van coalitievorming. Het gaat ons niet om specifieke belangen van onze achterban maar om het wettelijk recht voor iedereen om te kunnen leven in een gezond Limburg", aldus de brief (zie bijlage).

In de brief wordt gewezen op de aantasting van het leefmilieu en het Limburgs landschap als gevolg van grootschalige ontwikkelingen, waarbij economische belangen de boventoon lijken te voeren. Het gaat daarbij om de grote industriële magazijnen met een gezamenlijke oppervlakte van meer dan 30 ha per jaar en een gigantische impact op het landschap. Samen met de al maar toenemende mobiliteit, zowel op de weg als in de lucht en op het water gaat Limburg steeds meer op de Randstad lijken.

De grootste ruimtelijke en maatschappelijke verandering in Limburg wordt door de Kerngroep echter toegeschreven aan de landbouwkundige ontwikkelingen: het verdwijnen van kleinschaliger kringloopbedrijven en uitbreiding van akkerbouwbedrijven, aspergevelden en boomkwekerijen. Eenzelfde ontwikkeling ziet de Kerngroep in de veehouderij, die inmiddels vrijwel geheel is omgevormd naar zeer grootschalige industriële veeproductie, die geen enkele binding meer heeft met het platteland.

De Kerngroep wijst er op dat de geschetste ontwikkelingen iaantoonbaar nadelig zijn gebleken voor de gezondheid van de burgers van Limburg.  Tot nu toe is de provincie er volgens de briefschrijvers van uit gegaan dat innovatieve technieken de problemen wel zullen oplossen.

De Kerngroep wijst er op dat parlementariërs dienen te waken over de gezondheid en maatregelen te nemen die dat waarborgen. De Kerngroep Limburg Gezonder pleit er daarom voor de problemen écht aan te gaan pakken en de komende vier jaar anders om te gaan met deze (nog) aantrekkelijke provincie. "Dus niet het bestaande beleid alleen maar voortzetten, maar een andere koers inzetten", zo besluit de Kerngroep Limburg gezonder haar brief aan de fracties in Provinciale Staten van Limburg.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel