Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Het college van B&W van Horst aan de Maas heeft antwoord gegeven op de brief van Behoud de Parel waarin de vereniging vraagt om de verleende (bouw)vergunningen van het varkensdeel van het Nieuw Gemengd Bedrijf te vernietigen (zie artikel). B&W hebben afwijzend gereageerd.

De vereniging beroept zich in haar brief op een overeenkomst van de gemeente met Heideveld Beheer B.V. de exploitant van de te bouwen varkensstallen. In de overeenkomst wordt als voorwaarde gesteld dat het bedrijf binnen drie maanden na het verkrijgen van alle vergunningen moet starten met de bouw. Daaraan heeft het bedrijf volgens Behoud de Parel niet voldaan.

De gemeente stelt dat Heideveld BV eerder luchtwassers geplaatst heeft bij het al bestaande deel van het bedrijf en daarmee zou Heideveld BV feitelijk wel met de bouwwerkzaamheden voor het nieuwe bedrijf zijn gestart (zie in de bijlage de brief van de gemeente). B&W verwijzen daarbij naar een actie van Behoud de Parel tegen het feit dat de gemeente jaren weigerde handhavend op te treden tegen de bestaande stallen van Heideveld BV, die niet voldeden aan de milieuwetgeving (zie artikel). Verder voert B&W aan, dat de overeenkomst ondertekend is door de gemeente en het bedrijf en Behoud de Parel zou daarbij geen partij zijn.

Behoud de Parel verzet zich al bijna tien jaar tegen de komst van het Nieuw Gemengd Bedrijf met 35.000 varkens, 1,2 miljoen kippen, een slachterij, composteerderij en mestverwerkingsinstallatie. Daarmee wordt dit bedrijf het grootste Intensieve Veeteelt bedrijf van Nederland. De impact op de omgeving zal enorm zijn.
Vereniging Behoud de Parel bezint zich op vervolgstappen, nu de gemeente weigert de verleende vergunningen te vernietigen.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel