Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

In 2011 sloot de gemeente Horst aan de Maas een overeenkomst met Heideveld BV, dat verantwoordelijk is voor een onderdeel van het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB), namelijk de varkensstallen met 35.000 varkens, die gebouwd worden als de plannen door gaan. In de overeenkomst wordt onder andere geregeld welke verplichtingen Heideveld BV heeft, als zij alle benodigde vergunningen heeft om te mogen bouwen. Die verplichting houdt onder andere in dat het bedrijf dan binnen drie maanden moet beginnen met de bouw en die binnen drie jaar moet opleveren. Verder moet Heideveld BV € 100.000 schadevergoeding betalen aan de gemeente, als ze binnen één jaar niet begonnen is met de bouw. Nu Heideveld BV – volgens vereniging Behoud de Parel – niet voldaan heeft aan de verplichtingen – eist Behoud de Parel van het College van B&W van Horst aan de Maas, dat zij de overeenkomst met het bedrijf uitvoert. Op 12 december 2017 boog de Commissie Bezwaar en Beroep van de gemeente Horst aan de Maas zich over deze eis van de vereniging. Centrale vraag bij de zitting: geldt ook voor de gemeente “afspraak is afspraak”.

Hoe zat het ook al weer?

12 Mei 2017 stuurde Behoud de Parel een brief naar B&W, waarin de vereniging concreet vraagt de bouwvergunning voor de varkenstallen van het NGB te vernietigen (lees hier het artikel over dat verzoek). Twee maanden (!) later, op 12 juli 2017, laat B&W weten dat ze het verzoek van Behoud de Parel afwijzen (zie hier het artikel over dat antwoord). Volgens B&W in haar brief is Behoud de Parel helemaal geen partij bij de overeenkomst die de gemeente gemaakt heeft met Heideveld BV. En buiten dat zou er volgens B&W wél gestart zijn met de bouw van de varkensstallen. Daarbij verwijst ze naar de bouw van luchtwassers bij Heideveld BV. Die luchtwassers zijn gebouwd, nadat Behoud de Parel de gemeente gedwongen had handhavend op te treden tegen Heideveld BV, omdat deze niet voldeed aan wettelijke vergunningseisen. Volgens Behoud de Parel staat dat helemaal los van de bouw van de nieuwe varkensstallen ten behoeve van het NGB (zie hier het artikel over de afspraken met betrekking tot de bouw van de luchtwassers).

Wettelijke vereisten

Tijdens de zitting van de Commissie Bezwaar en Beroep op 12 december 2017 – die het bezwaar van Behoud de Parel van 22 juli 2017 (zie bijlage) behandelde tegen het besluit van B&W om afwijzend te reageren op het verzoek de bouwvergunning voor de varkensstallen van het NGB te vernietigen – bestreed Paul Geurts namens de vereniging de argumenten die B&W gebruikten om het verzoek af te wijzen. Ten aanzien van de opvatting van B&W dat Behoud de Parel geen partij zou zijn bij de overeenkomst  betoogde Geurts dat de maatschappelijke relevantie van het NGB zo groot is dat B&W geen beroep kan doen op dit argument. Al ruim tien jaar wordt gediscussieerd over het NGB in de gemeenteraad, Provinciale Staten, de Tweede Kamer en in rechtszalen, waar petities over geschreven zijn, burgerinitiatieven zijn genomen en de media bijzonder veel aandacht besteedde aan die discussies. Verder stelde Geurts dat de overeenkomst door de gemeenteraad is bekrachtigd en daar waar de gemeenteraad de democratische vertegenwoordiger is van het volk, is die bevolking op z’n minst “betrokkene”!

Maar volgens woordvoerder Geurts gold er ook nog een wettelijk vereiste. De Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) stelt dat een overheid een omgevingsvergunning in kan trekken, wanneer de bouw niet binnen 26 weken is begonnen óf 26 weken heeft stil gelegen. Bij het besluit of de gemeente in dit geval de vergunning in had moeten trekken, dient zij alle belangen te wegen, dus ook die van de bevolking. Daarbij wees Geurts op de gezondheidsrisico’s, die een bedrijf als het NGB vormt voor de omwonenden.

Wat betreft het argument van B&W dat wél op tijd gestart was met de bouw van de varkensstallen voor het NGB, door bij diens huidige bedrijf (Heideveld BV) luchtwassers te plaatsen, overlegde Geurts de Commissie Bezwaar en beroep een stapel documenten, waaruit naar diens mening klip en klaar bleek dat de bouw van de luchtwassers helemaal los staat van de bouw van de varkensstallen van het NGB. Omdat B&W de gemeenteraad ook heeft laten weten, dat de luchtwassers onderdeel zijn van de varkensstallen van het NGB, stelde Paul Geurts en passant, dat het college de gemeenteraad onjuist heeft geïnformeerd (in haar Raadsinformatiebrief van 11 juli 2017) en daarmee heeft B&W volgens Geurts niet voldaan aan de informatieplicht, zoals die is neergelegd in de Gemeentewet.

De gemeente, vertegenwoordigd door Bouwmans, en Heideveld BV, vertegenwoordigd door Gert Jan Vullings, beweerden tijdens de zitting dat er de afgelopen jaren wel degelijk ook andere werkzaamheden verricht waren, die uitgelegd konden worden als “starten met bouwen”. Op de vraag wat dat dan precies inhield, konden ze slechts in vaagheden “werk achter de coulissen” aanvoeren.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel