Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Al meer dan 10 jaar houdt Klevar BV aan de Kleefsedijk in Sevenum zich niet aan de wet- en regelgeving. En al die jaren is er - om allerlei redenen - discussie over het bedrijf in de gemeenteraad van Horst aan de Maas (lees o.a. dit artikel inzake een discussie van vóór de laatste raadsverkiezingen). In de raadsvergadering van 3 juli 2018 stelde Thijs Lenssen, raadslid voor de SP, de gang van zaken bij Klevar BV opnieuw aan de orde. Hij vroeg B&W om snel handhavend op te treden tegen het bedrijf, maar die wees dat bij monde van wethouder Vorstermans af. Ondanks de belofte in het nog kakelverse collegeakkoord dat de handhaving verbeterd zou worden.

Op dit moment speelt dat Klevar BV veel meer dieren houdt dan wettelijk toe is gestaan, waardoor er veel meer uitstoot plaats vindt die schadelijk is voor de gezondheid van onwomenden. Onlangs is door B&W besloten dat het bedrijf het aantal dieren pas over drie maanden op het wettelijke niveau hoeft te brengen. Daarmee blijft het bedrijf voorlopig niet voldoen aan de wetelijke emmissienormen. Verder hoeft het bedrijf pas over ruim anderhalf jaar volledig te voldoen aan de Wet Huisvesting Dieren. Pas daarna zal het college van B&W eventueel handhavend op gaan treden.
SP-woordvoerder Lenssen wilde zich daar niet bij neerleggen en kaarte de situatie aan in de raadsvergadering. Hij wees er op dat niet handhaven door de gemeente er toe leidt dat de ondernemer hiermee al lange tijd financieel voordeel heeft ten opzichte van ondernemers die zich wel netjes aan de wet houden en daarvoor wel kosten maken. Verder wees hij er op dat al heel lang de gezondheid van de omgeving en het milieu worden aangetast door de hoge emissie van vervuilende stoffen. Hij stelde vast dat er sprake was van een illegale situatie die door het besluit van B&W nog minimaal anderhalf jaar wordt gedoogd. Maar volgens de SP-er is er geen enkele reden om nog anderhalf jaar te gedogen. Alleen het belang van de ondernemer is daar mee gediend, belangen van omwonenden en andere bedrijven die zich wel aan de regels houden worden ter zijde geschoven. Er is dan ook duidelijk sprake van rechtsongelijkheid, concludeerde Lenssen. Hij vroeg dan ook per motie om alsnog binnen twee weken het aantal dieren terug te laten brengen tot het wettelijk toegestane aantal en de ondernemer binnen twee maanden met een zodanig plan te laten komen dat hij binnen zes maanden voldoet aan de Wet Huisvesting Dieren. Voldoet de ondernemer daar niet aan, dan dient B&W - zo stelde raadslid Lenssen - handhavend op te treden door alle dieren van het bedrijf te laten verwijderen.

Wethouder Thijs Kuijpers (D66/Groen Links) sprak welliswaar zijn zorgen uit aangaande de situatie bij Klevar, maar wenste toch geen gevolg te geven aan het verzoek van Lenssen. Hij stelde "consistent beleid" te willen volgen en daarom diens eerdere besluit te willen doorvoeren. Lenssen bracht daar tegen in dat "consistent slecht beleid" ten nadele van de gezondheid van omwonenden en het milieu geen goede zaak zou zijn. De wethouder werd echter ondersteund door alle andere partijen in de raad, óók door D66/Groen Links, die vóór de verkiezingen en tijdens de verkiezingscampagne nog aan de zijde van de SP mee streed tegen de handelwijze van Klevar en B&W. D66/GroenLinks verschuilde zich daarbij - samen met Essentie - achter het argument dat de SP haar inbreng eerst met alle andere partijen had moeten bespreken.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel