Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Op 2 november 2017 meldt Dagblad de Limburger dat Gedeputeerde Mackus strengere regels wil opleggen aan veebedrijven in gebieden in Limburg waar burgers veel overlast ervaren van intensieve veehouderij. Hij gaat daarbij overigens lang niet zo krachtdadig te werk als de provincie Brabant, waar het CDA niet vertegenwoordigd is in het College van Gedeputeerde Staten.

De aanpak van Mackus richt zich vooral op het verder terugdringen van de uitstoot van fijnstof, stank en ammoniak door het inzetten van technische hulpmiddelen. Verder wil de provincie in overleg met de gemeenten komen tot meer controles van boeren die voor veel overlast zorgen. Dat zijn enkele zaken die de gedeputeerde voorstelt. "In de toekomst is er volgens hem geen plek meer voor agrarische ondernemers die op hun handen blijven zitten zonder oog voor hun omgeving", citeert Dagblad de Limburger Mackus.

Meer ruimte voor innovaties op het gebied van gezonde voeding, nieuwe duurzame en precisielandbouw zijn volgens het voorstel nodig wil de Limburgse land- en tuinbouwsector zijn vooraanstaande positie behouden. De gedeputeerde wijst voorstellen vanuit bewoners- en actiegroepen om het aantal dieren in de IV drastisch terug te dringen echter af.

Concrete maatregelen voor terugdringen van de uitstoot in de intensieve veehouderij moeten de komende maanden vorm krijgen in overleg tussen partijen als provincie, Land- Tuinbouwbond (LLTB) en Milieufederatie Limburg.

Lees het rapport "Informerend stuk Tussenrapportage en beleidsbrief Limburgse Land- en Tuinbouw Loont 2 (LLTL2) (toezeggingen 2649, 8102 en 8072), brief GS van 31-10-2017 (GS 2017-75878)", waarin verdere informatie te vinden is over het beleid van de Provincie Limburg.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel