Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

In de Volkskrant van zaterdag 25 mei 2019 stond onder de kop "Een aan alle kanten stinkende affaire" een uitgebreid artikel over de verwerking van mest, de overlast die dat met zich mee brengt en de fraude die er mee gepaard gaat. Meer in het bijzonder gaat het om de plannen van RMS (Raps Mühle Seligenstadt) uit Duitsland om een mestverwerkingsfabriek te bouwen in Groenlo. Hetzelfde bedrijf wil ook een mestverwerkingsfabriek bouwen in Grubbenvorst. RMS heeft daarvoor al een vergunning gekregen van de provincie Limburg. Omwonenden hebben - samen met vereniging Behoud de Parel - bezwaar gemaakt tegen die vergunningverlening (lees hier meer over de bezwaren van de omwonenden). Eerder plaatsten we op deze site al een artikel over RMS, waarin we vraagtekens plaatsten bij de financiële handel en wandel van het bedrijf (hier kunt u dat artikel lezen).

In het artikel in de Volkskrant wordt duidelijk, dat de mestfabriek van RMS niet als belangrijkste doel heeft om biogas te maken, zoals RMS en ook de bestuurders van de provincie Limburg en Horst aan de Maas steeds beweren, maar om het gigantische overschot aan mest weg te werken. "Zelfs als er meer energie in moet dan er uit komt", zo stelt de provincie Gelderland tijdens een rechtszaak van omwonenden tegen de komst van de mestverwerkingsfabriek, "blijft het een goed project". Maar - zoals in de Volkskrant terecht opgemerkt wordt - de honderden miljoenen aan subsidie van de rijksoverheid voor deze fabriek worden niet verstrekt om de mestoverschotten weg te werken, maar om energie op te wekken!

De subsidie aan mestfabrieken, verstrekt uit de pot voor duurzame energie (SDE+), wordt toch al bekritiseerd, omdat volgens meerdere deskundigen de bijdrage aan de Nederlandse energietransitie in twijfel kan worden getrokken. Maar ook de gevolgen voor het milieu en de leefomgeving baren grote zorgen. Niet in het minst bij de omwonenden. Dat geldt in Groenlo en dat geldt evenzeer voor de omwonenden van de nabij Grubbenvorst geplande mestfabriek van RMS. En in de gemeenteraad van Horst aan de Maas zijn door de fracties van SP en PvdA vraagtekens geplaatst bij de komst. Zij zijn bang dat Noord-Limburg het mestputje wordt van Zuid-Oost Nederland (lees hier het artikel over de stellingname in de gemeenteraad van Horst aan de Maas).

De mestfabriek van RMS in Groenlo en ook die in Venlo, moeten een van de grootste "Co-vergisters" worden van Nederland. "Co" betekent dat er niet sec uit mest biogas gehaald wordt, maar dat er andere stoffen aan het proces toegevoegd worden om de vergisting tot stand te brengen. Uit die vergisting komt het gas vrij. Onlangs werd bekend dat er met het bijmengen van die andere stoffen op grote schaal fraude gepleegd wordt. Die omvangrijke, structurele fraude met afval en subsidies blijkt uit een vertrouwelijk rapport van het OM, in handen van NRC. Mestverwerkingsfabrieken vermengen mest met slachtafval, dioxine, zware metalen en ander chemisch afval. NRC-journalist Joep Dohmen vertelt dat het nauwelijks gecontroleerd wordt. De gevolgen zijn ook niet mis: 'De rotzooi die erin komt, komt in het milieu terecht. In het rapport staat dat ze tot grote verbazing zagen dat er gewassen op het land niet groen maar rood werden. Daar waren dus mestkorrels de oorzaak van.' Ook zijn er sporen van xtc in planten aangetroffen: 'Dat gaat mogelijk ook ten koste van de volksgezondheid.' Het rapport komt uit 2016, maar er is intussen niks gebeurd. 'Het is al jaren bekend, dit is een bestuurlijk signaal. Dat het OM nu zelf zegt dat het rapport onverminderd relevant en actueel is baart zorgen.'

De werkelijke reden voor de subsidies aan mestverwerkingsfabrieken als die van RMS is, verwijzend naar de uitspraak van de provincie Gelderland bij de rechtszaak van burgers uit Groenlo, het mestoverschot dat ontstaat als gevolg van een te veel  aan dieren in de Intensieve Veehouderij. Door de mest te vergisten hoeft de veestapel niet ingekrompen te worden. Ondertussen worden de omwonenden van die mestfabrieken wel de dupe van de begeleidende overlast.  Naast de stank van deze mega mestfabriek vrezen omwonenden in Groenlo overlast door het grote aantal vrachtbewegingen die nodig zijn om de mest aan te voeren en de (giftige) afvalstoffen (het concentraat dat overblijft na vergisting) af te voeren. En ook de gezondheid van omwonenden zal onder druk komen te staan.

Binnen zes weken komt de rechter met een uitspraak over de bezwaren tegen de vergunning die de provincie Gelderland verleend heeft aan RMS in Groenlo. Die uitspraak is ook van groot belang voor de mensen in Horst aan de Maas (m.n. Grubbenvorst) die te maken krijgen met een zelfde  mega mestfabriek van RMS in hun achtertuin.

Meer informatie over het verzet tegen de komst van de mestfabriek van RMS in Groenlo is te vinden op de website van megamestvergister Groenlo NEE.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel