Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Het lijkt er op dat de grote wens van vereniging Behoud de Parel en vele andere organisaties die zich inzetten tegen de groei van de Intensieve Veehouderij en de daarmee gepaard gaande overlast voor de leefomgeving van burgers: de regering overweegt de varkensstapel in te krimpen. Dat blijkt uit een artikel in Nieuwe Oogst (2 juni 2018), het huisorgaan van de LTO/LLTB.

In het regeerakkoord tussen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zijn afspraken gemaakt over de aanpak van de problemen in de Intensieve veehouderij. Landbouwminister Carola Schouten wil die afspraken nog deze maand omzetten in concrete plannen: 'Het kabinet zal met de sector en de betreffende provincies bezien hoe we de problematiek van de gezondheids- en leefomgevingsrisico's in gebieden met een hoge veedichtheid kunnen aanpakken. In samenspraak met de provincies (met name Noord-Brabant) wordt bezien hoe een warme sanering van de varkenshouderij in belaste gebieden kan worden vormgeven. Het Rijk reserveert hiervoor financiële middelen.' Het regeerakkoord reserveerde geld voor de sanering: 100 miljoen euro in 2018 en 100 miljoen in 2019. Budget dat zeven maanden na het regeerakkoord nog steeds beschikbaar is, laat het ministerie uitdrukkelijk weten.

Inkrimping niet langer taboe
Het is een goede zaak dat inkrimping van de veestapel niet langer taboe is. Volgens Nieuwe Oogst ligt inkrimping gevoelig bij de landbouworganisaties. Tegelijkertijd zegt Wemoed Rijpkema van de POV: 'Minder dieren zijn geen doel op zich, maar kunnen het gevolg zijn van keuzes die je met elkaar maakt'. Ook Hans Huijbers, voorzitter van de ZLTO, heeft in het verleden al vaker aangegeven dat sanering van de intensieve veehouderij in de delen van Brabant met grote concentraties dieren bespreekbaar is.

Vereniging Behoud de Parel plaats naar aanleiding van de commentaren wel een kanttekening: "Als er rechten uit de markt worden genomen en later weer in zogenaand innovatieve bedrijven wordt gestoken als het Nieuw Gemengd Bedrijf, dan schieten we het doel voorbij. De subsidie moet niet naar de grote bedrijven gaan voor mestverwerking. Overigens is het maar de vraag of een krimp van zo'n miljoen dieren wel genoeg is", stelt André Vollenberg, voorzitter van Behoud de Parel. "En het is natuurlijk van het grootste belang dat de warme sanering voldoende sociaal begeleid wordt". Vollenberg: "Het zou het goed zijn om zo veel mogelijk rechten uit de markt te halen, Dan moet er wel gezorgd worden voor steun aan kleine bedrijven met sociale en groene diensten en de grote bedrijven zouden niet verder moeten groeien!. Immers: alle innovatie heeft de afgelopen decennia tot uitbreiding en voor meer problemen gezorgd".

Innovatieagenda
Ook nu zegt de ZLTO-voorzitter: 'Minder dieren in concentratiegebieden kan een optie zijn, wanneer problemen niet anders zijn op te lossen. Maar daar horen nette oplossingen voor boeren bij die hier de negatieve gevolgen van ondervinden. Dan denk ik aan hulp bij verplaatsen of vergoedingen bij stoppen.' Sanering hoort volgens Huijbers altijd gepaard te gaan met een innovatieagenda voor de sector.

'Ook varkensbedrijven die op een goede plek zitten, hebben last van de aanhoudende discussies over geur en fijnstof. Dat is voor de sector de dood in de pot. Het is daarom in ieders belang dat locaties waar burgers en boeren elkaar in de weg zitten, worden gesaneerd.' Dit zei Paul Jansen, directeur van het Ontwikkelingsbedrijf Varkenshouderij (OBV), eerder in Nieuwe Oogst.

Regeling Omgevingskwaliteit
Jansen geeft leiding aan de zogeheten regeling Omgevingskwaliteit (ROK). Met deze regeling, die eind 2017 werd opengesteld en ook alweer is gesloten, werden 27 locaties zonder ontwikkelingsmogelijkheden gesaneerd en 43.000 varkensrechten uit de markt genomen. Totale kosten: 8 miljoen euro.

Deze maand wordt duidelijk op welke manier deze varkensrechten weer terugvloeien naar de markt, geeft Jansen aan. De rechten zijn bestemd voor varkensbedrijven op goede locaties, die willen groeien en investeren in schone stallen. Deze aanpak wordt door veel betrokkenen als een blauwdruk voor de aanstaande sanering van de sector gezien.

Ook wanneer de cijfers van de ROK-regeling over de plannen van Schouten worden gelegd, dan is een krimp met een miljoen dieren een reële einduitkomst.

Procesmanager
Vraag blijft of met een krimp van een miljoen varkens ook de maatschappelijke druk verdwijnt. Een aantal betrokkenen is daar pessimistisch over. Ondertussen wordt vaart gezet achter de plannen; LNV is al op zoek naar een zogeheten 'procesmanager' die de operatie in goede banen moet leiden.

De rijksoverheid gaat de regeling uitvoeren, waarbij wel de samenwerking wordt gezocht met provincies en gemeenten. Die moeten immers bestemmingsplannen aanpassen en wellicht andere activiteiten toestaan in vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen.
Overigens heeft provincie Brabant ook al 75 miljoen euro gereserveerd voor 'verduurzaming' van de veehouderij in de provincie. Een deel van dat budget wil de provincie in samenhang met de kabinetsplannen inzetten.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel