Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Met ingang van 19 februari tot 2 april 2009 liggen het ontwerp provinciaal inpassingsplan Greenportlane en de bijbehorend tracénota/milieueffectrapport ter inzage. Gedurende deze periode bestaat voor een ieder de gelegenheid daartegen zienswijzen in te dienen.

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben bekend genmaakt dat zij op 10 februari 2009 het ontwerp provinciaal inpassingsplan Greenportlane hebben vastgesteld. Tevens hebben zij ingestemd met de bijbehorend tracénota/milieueffectrapport (TN/MER).
Het ontwerp provinciaal inpassingsplan Greenportlane voorziet in de planologische regeling voor de aanleg van de Greenportlane. De Greenportlane is een gebiedsontsluitingsweg ten behoeve van de gebiedsontwikkeling Klavertje 4. Het tracé van de Greenportlane is gelegen ten westen van knooppunt Zaarderheiken en verbindt de A67 en de A73. De Greenportlane gaat over het grondgebied van de gemeenten Venlo, Horst aan de Maas, Sevenum en Maasbree.

Het inpassingsplan is een bestemmingsplan opgesteld door de provincie. Sinds 1 juli 2008 biedt de Wet ruimtelijke ordening aan provincies deze mogelijkheid.

Terinzagelegging ontwerp provinciaal inpassingsplan Greenportlane en Trajectnota/MER

Het ontwerp provinciaal inpassingsplan en de Trajectnota/MER (incl. bijlagen) liggen vanaf 19 februari tot 2 april 2009 voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis/-kantoor van de gemeenten Venlo, Horst aan de Maas, Sevenum en Maasbree. Tevens liggen deze stukken op werkdagen van 8.30-12.00 uur en van 13.00 -16.30 uur ter inzage in de bibliotheek van het Provinciehuis (Gouvernement), Limburglaan 10 te Maastricht en in het Informatiecentrum Greenport Venlo, Venrayseweg 182 te Venlo (Fresh Park Venlo). Houd er bij het inzien van de stukken rekening mee dat het Provinciehuis, het gemeentehuis/-kantoor en het Informatiecentrum Greenport Venlo in de periode rond Carnaval mogelijk niet of beperkt geopend zijn.

Informatieavond
Op 4 maart 2009 vindt een informatieavond plaats. Tijdens deze avond zal voor belangstellenden een toelichting worden gegeven op het provinciaal inpassingsplan Greenportlane en de Trajectnota/MER. De informatieavond wordt gehouden in Cultureel Centrum ‘t Gasthoês, Gasthuisstraat 25 in Horst aan de Maas. De avond start om 19.30 uur.

Indienen van zienswijzen
Iedereen kan gedurende de hierboven genoemde termijn van terinzagelegging ten aanzien van het provinciaal inpassingsplan Greenportlane en de Trajectnota/MER zowel schriftelijk als mondeling zienswijzen naar voren brengen. Daarbij bestaat een tweetal mogelijkheden:
- u kunt uw schriftelijke zienswijze toezenden aan Gedeputeerde Staten van Limburg, Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, t.a.v. T. van de Meulen, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht, onder vermelding van ”Zienswijze provinciaal inpassingsplan Greenportlane” en/of ”Zienswijze TN/MER Greenportlane”
- u kunt uw mondelinge zienswijze telefonisch kenbaar maken op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 9.00 uur en 12.00 uur via telefoonnummer (043) 389 73 42 of, bij geen gehoor, via telefoonnummer (043) 389 73 54 (dhr. F. van der Heijden). Dit kan echter niet op 23 en 24 februari 2009, aangezien het Gouvernement dan is gesloten.

Voor zover men zienswijzen wenst in te dienen tegen de TrajectnotaN/MER als zodanig, moeten deze zich richten op onjuistheden in de Trajectnota/MER of het niet voldoen aan de eerder vastgestelde Richtlijnen (25 maart 2008).

Verdere procedure
De zienswijzen over het inpassingsplan en de Trajectnota/MER worden doorgezonden naar de Commissie voor de milieueffectrapportage. De Commissie brengt een advies uit over de Trajectnota/MER en betrekt daarbij tevens de ingekomen zienswijzen. Alle zienswijzen worden verwerkt in een zienswijzennota, die te zijner tijd wordt betrokken bij de vaststelling van inpassingsplan door Provinciale Staten. Alle indieners van zienswijzen ontvangen een exemplaar van de zienswijzennota.

Nadere informatie
Voor nadere informatie kan tijdens kantooruren telefonisch contact worden opgenomen met de provincie in de persoon van mw. T. van der Meulen via telefoonnummer (043) 389 73 42. Dit kan echter niet op 23 en 24 februari 2009, aangezien het Gouvernement dan is gesloten.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel