Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Dinsdag 3 maart a.s. vindt een opiniërende raadsvergadering over een collegevoorstel inzake zand- en verwerkingsinstallatie in het Raaijeind in Grubbenvorst plaats. Gelet op de impact die een eventuele komst van een zandverwerkingscentrale in het Raaieind kan hebben op natuur, milieu en landschap, heeft de Milieufederatie Limburg een brief geschreven naar de gemeenteraad van Horst aan de Maas.

De Stichting Milieufederatie Limburg heeft reeds in 2005 in een reactie op de Startnotitie Inrichtings MER Centrale Verwerkingslocatie Zandmaas, kenbaar gemaakt dat het Noordelijk Maasdal in Limburg een wat natuur en landschap betreft uiterst kwetsbaar gebied is. De Milieufederatie vindt het dan ook van groot belang dat bij de planvorming een zorgvuldige afweging van alle in het geding zijnde belangen verder wordt uitgewerkt. Dit temeer omdat de Maas en de aangrenzende gronden zijn aangewezen als ecologische verbindingszone. Daarnaast hechten de Milieufederatie zeer aan het beschermen van de grote morfologische en aardwetenschappelijke waarden van het Maasdal.

Het uitgangspunt, zoals gekozen is in Zandmaas II van optimalisatie van bouwgrondstoffenwinning deelt de Milieufederatie niet. Principieel is zij van mening dat het garanderen van veiligheid van de burgers een overheidstaak is, die in principe los moet worden gezien van de zandwinningprojecten. Hierin wordt de Milieufederatie gesteund door de aanbevelingen van de Deltacommissie (Commissie Veerman, 2008)1.

Het gevolg van de in Limburg gevolgde koers is dat er vele onnodige zeer diepe ontgrondingen moeten worden gerealiseerd, terwijl diepere ontgrondingen niet bijdragen aan een grotere waterafvoer. Uit doorrekening van de effecten op de hoogwaterproblematiek van reeds bestaande plannen blijkt, dat ook zonder diepe plassen grote veiligheidsresultaten te behalen zijn. Juist de verbreding van het Maasdal heeft het meeste effect. Dat blijkt ook uit het rapport “Toekomst voor een Zandrivier” dat in een gezamenlijke opdracht van het Limburgs Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, het WNF en de Milieufederatie Limburg is opgesteld.

De gestelde doelen met betrekking tot veiligheid van de rivier worden in dee visie van de Milieufederatie Limburg gerealiseerd door in te zetten op vergroting van de stromende berging, door reliëfvolgend te ontkleien en de zandondergrond te sparen. De Milieufederatie vindt het van belang dat de in het rapport “Toekomst voor een Zandrivier” ontwikkelde visie op het riviersysteem zo goed mogelijk in de planuitvoering wordt toegepast. Op die manier blijft ook het karakter en de authenticiteit van het Maasdal behouden, volgens Hans Heijnen van de Limburgse Milieufederatie in de brief aan de raad. Dat is volgens hem mede van belang voor de verdere recreatieve ontwikkeling van het gebied.

De Limburgse Milieufederatie realiseert zich dat een dergelijke rivierbeveiliging duurder is, omdat er minder specie kan worden gewonnen. Hans Heijnen: "In de huidige Zandmaasplannen wordt veiligheid in belangrijke mate gefinancierd met de opbrengst van het zand en daarmede met verlies aan authenticiteit en intrinsieke waarde van het Maasdal nu en voor toekomstige generaties. Gelet op de eerder geciteerde aanbevelingen van de Commissie Veerman is deze aanpak niet nodig en dus ongewenst en dringt zich de vraag op of een dergelijke zandverwerkingsinstallatie in deze vorm nog wel noodzakelijk is".

Mocht de gemeenteraad van Horst aan de Maas toch besluiten dat een centrale zandverwerkingsinstallatie noodzakelijk is, dan zou deze uit een oogpunt van natuur, milieu en landschap een locatie ten zuiden van de A67 in het gebied Rondveld aansluitend bij Groot Boller, gevestigd moeten worden, aldus de Milieufederatie.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel