Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Aan het College van Gedeputeerde Staten van Limburg
Postbus 5700
6202 MA Maastricht

Grubbenvorst, 13 juli 2007

Betreft: Fijnstofalarm

Geacht College,

In Noord-Limburg en meer in het bijzonder rondom Grubbenvorst (gemeente Horst aan de Maas) zijn initiatieven genomen voor een groot aantal projecten. Voor een aantal van die projecten is al een MER-procedure doorlopen, andere projecten zitten nog in die procedure en weer andere projecten moeten die procedure nog starten. Wij doelen daarbij op projecten als tuinbouwgebied Californië; het Nieuwe Gemengde Bedrijf (NGB) met als onderdelen een varkens- en kippenbedrijf, een slachterij, een kompostbedrijf en een biovergistingsinstallatie (gepland in “LOG het Witveld”, waarbinnen – naar wij vernomen hebben – ook nog andere agrarische bedrijven gevestigd gaan worden); de Zandverwerkingscentrale bij Grubbenvorst (Raaieind); de uitbreidingen bij Veiling ZON; de Floriade en het op hetzelfde terrein geplande Trade Port Noord en tenslotte een Kalvermesterij aan de Losbaan. Deze projecten en de daarmee verbonden activiteiten (in eerste instantie de bouw en later de bedrijfsvoering) brengen een grote toename van transport (vrachtvervoer) met zich mee, wat op zijn beurt de uitbreiding van de infrastructuur (onder andere afslagen en opritten van de A73) noodzakelijk maakt.

Voor het vaststellen van de effecten op de omgeving en de maatregelen om de omgeving hiertegen te beschermen, wordt voor de MER bij elk project apart uitgegaan van de huidige situatie. Daarbij wordt niet gekeken naar de situatie waarin alle projecten gerealiseerd zijn. Terwijl er straks, als al die projecten gerealiseerd zijn, toch duidelijk sprake is van cumulatie van milieueffecten.

Dat geldt in principe voor alle effecten van de plannen op het milieu, maar in ieder geval in sterke mate ook voor de fijnstofwaarden in deze regio. Fijn stof, als beschreven in de bijlage, kan de gezondheid van de burgers in Horst aan de Maas en omgeving bedreigen en verdient dan ook uw bijzondere aandacht. De verwachtte cumulatieve verhoging van de concentratie fijn stof maakt dat wij ons ernstige zorgen maken over de volksgezondheid. Dat is dan ook de reden voor deze brief.

Wij verzoeken u dringend antwoord te geven op de volgende vragen:

1. Welke MER-plichtige activiteiten worden er in Noord-Limburg ingezet of zijn al ingezet?
2. Op welke wijze wordt de fijnstofproblematiek bij deze activiteiten (projecten), als hiervoor bedoeld en in de brief genoemd, in beeld gebracht?
3. Heeft u met betrekking tot deze activiteiten/projecten inmiddels al een totaalbeeld (dus uitgaande van de gecumuleerde waarden als gevolg van alle initiatieven, activiteiten, en/of projecten) ten aanzien van de fijnstofwaarden? Zo ja, kunt u die ons ter beschikking stellen? Zo nee, wanneer worden deze vastgesteld en komen ze ter beschikking?
4. Heeft u inzicht in de verhouding van de te verwachten fijnstofwaarden in de regio Horst aan de Maas en meer in het bijzonder Grubbenvorst ten opzichte van de normen die in Nederland en Europa worden gehanteerd? Zo nee, wanneer denkt u daar wel inzicht in te hebben? Zo ja, kunt u die ons dan ter beschikking stellen?
5. Wat denkt u te (kunnen) doen tegen een te hoge fijnstofwaarde in de regio?
6. Bent u het met ons eens, dat – indien de te verwachten fijnstofwaarden hoger komen te liggen dan de Europese normen of wanneer die fijnstofwaarden nog niet bekend zijn, c.q. vastgesteld zijn – vooralsnog geen uitvoering gegeven moet worden aan de projecten die in deze brief genoemd en bedoeld worden?

Graag ontvangen wij spoedig antwoord op onze vragen, in ieder geval vóór 1 september 2007.

Met vriendelijke groeten,

André Vollenberg (Actiegroep “Behoud de Parel”)

Paul Geurts (Werkgroep Land- en Tuinbouw Noord-Limburg)

Monique Baggen (actiegroep tegen Zandverwerkingscentrale Raaieind)

Correspondentieadres:
André Vollenberg
Witveldweg 24
5971 NS Grubbenvorst
tel.: 077-3663307

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel