Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) is slecht voor de wereld, voor de directe omgeving en zelfs voor het bedrijf zelf. 400 verontruste inwoners van Grubbenvorst en omgeving.Dat is de conclusie die getrokken mag worden op basis van uitspraken van een aantal van de deskundigen die donderdagavond 6 september aan het woord waren op een door 400 mensen bezochtte infomatie- en discussieavond van de SP-werkgroep Land- en Tuinbouw Noord-Limburg.


De gebruikelijke luchtwassers zijn erop gericht stank- en ammoniakemissie slechts gedeeltelijk weg te vangen. Alleen de nieuwste, gecombineerde luchtwassers zijn in staat een substantiële hoeveelheid lucht te zuiveren. Die nieuwste luchtwassers zijn voor de bouw van het NGB echter niet aangevraagd. Jurist Valentijn Wösten liet dit weten tijdens de bijeenkomst in Grubbenvorst over de komst van het Nieuw Gemengd Bedrijf. “Ondanks de luchtwassers vindt er 10.000 kilo ammoniakemissie plaats per jaar”. Ook hekelde hij de regelgeving omtrent de mestvergister. Deze installatie veroorzaakt volgens de regelgeving geen stank. “Dat is een politieke keuze, maar het is natuurlijk ridicuul.”


Onder leiding van oud-burgemeester Romé Fasol gingen voor- en tegenstanders in debat met elkaar en met de zaal over de vestiging van het zogenaamde Nieuw Gemengd Bedrijf aan de Witveldweg in Grubbenvorst.Avondvoorzitter oud-burgemeester Fasol geeft de aanwezige deskundigen het woord.
Het panel telde vijf uitgesproken voorstanders, twee tegenstanders en drie personen die hun persoonlijke mening in het midden lieten.


De ondernemers Martin Houben, Marcel Kuipers en Gert Jan Vullings deden hun plannen uit de doeken, aangevuld door Trudy van Megen van Knowhouse en Huub Voesten van de Christiaens Group. Zij benadrukten de voordelen voor natuur en milieu. Met de komst van een megabedrijf met 35.000 varkens en 1,3 miljoen kippen worden bestaande bedrijven immers uit natuurgebieden geplaatst. De samenvoeging van bedrijfsactiviteiten bespaart in het transport. Met de mestverwerkingsinstallatie wordt alle mest buiten de landbouw afgezet, wat eveneens een voordeel is voor het milieu. “We willen een bedrijf neerzetten dat zijn weerga niet kent, qua duurzaamheid”, sprak Martin Houben.


Volgens Wouter van Eck, campagneleider bij Milieudefensie rommelt Houben met die term. “Wanneer je het hebt over duurzaamheid, spreek je over de hele kringloop, van grond tot bord. Daar kun je niet één stukje uitlichten.” Volgens hem moeten ook de nadelige effecten worden meegenomen die de instandhouding van de intensieve veehouderij met zich meebrengt. Voor het veevoer worden grondstoffen uit Latijns-Amerika aangekocht waar regenwoud wordt gekapt en waar de teelt van soja ten koste gaat van de lokale voedselvoorziening. De efficiencyslag die de ondernemers proberen te maken, kan best nadelig uitvallen, meent econoom van Bruchem. Bij nieuwe plannen zijn de bijkomende effecten van tevoren nooit helemaal in te schatten. “Het kostprijsverlagende effect van schaalvergroting heeft een bovengrens die ligt bij 6.000 zeugen of 100.000 kippen.”


Uiteindelijk is een NGB dus niet alleen kwalijk voor de directe omgeving, maar ook voor het wereldwijde effect en uiteindelijk zelfs voor de boerenbedrijven zelf. Voor het Nieuw Gemengd Bedrijf, maar ook voor gezinsbedrijven die nadelig worden bejegend. “Hoe kan het dat jullie gratis dierrechten krijgen”, vroeg een pluimveehouder uit de zaal zich af. “Ik zet mijn mest al jaren in Duitsland af en moet gewoon dierrechten aankopen als ik wil uitbreiden". In de discussie werd duidelijk dat het varkensbedrijf niet alleen er toe leidde dat er meer varkens in Nederland bij komen, in plaats van minder. 400 verontruste inwoners van Grubbenvorst en omgeving. Maar ook werd duidelijk dat de vestiging van het varkensbedrijf op de Witveldweg niet betekent dat het bedrijf van Houben IJsselsteijn, een van de initiatiefnemers van het NGB, verdwijnt. Ook op dat punt kan gesteld worden dat er sprake is van uitbreiding van de veestapel.


Peter Groot Koerkamp, hoogleraar agrarische bedrijfstechnologie van Wageningen Universiteit, ging in zijn verhaal in op de meer technische aspecten van de bedrijfsvoering. Gevraagd naar de eventuele risico's van het bedrijf voor de omgeving, wees hij uitdrukkelijk op de risico's van fijnstof. Er wordt gewerkt aan zogenaamde luchtwassers die niet alleen ammoniak vasthouden, maar ook de stank en stof tegen houden, zo stelde Valentijn Wösten al eerder. Beide bedrijven, maar vooral het kippenbedrijf zijn echte fijnstof-"producenten". Peter Groot Koerkamp is van mening dat hier de nodige aandacht aan besteed moet worden. Uit de zaal kwam de opmerking dat dit niet alleen gold voor het Nieuw Gemengd Bedrijf. Grubbenvorst wordt geconfronteerd - volgens de spreker in de zaal - met een groot aantal andere ondernemersplannen, die allemaal de fijnstofproblematiek aanmerkelijk zullen verhogen.400 verontruste inwoners van Grubbenvorst en omgeving.


De initiatiefnemers konden de zaal moeilijk overtuigen van de voordelen. De bewoners van Grubbenvorst hebben dan ook geen direct voordeel bij de komst van dit megabedrijf. “Al zou het NGB voordelen met zich mee brengen, de nadelen komen hier terecht”, klonk het uit de zaal. “Er wordt gezegd dat er minder transport plaatsvindt, maar er komt gewoon een groot bedrijf bij, met veel transportbewegingen.” Vanuit de zaal werd opgemerkt dat het grote aantal transportbewegingen extra problemen opleveren voor de Grubbenvorster schoolgaande jeugd, die van de Witveldweg gebruik maken. En ook de kleine kinderen die massaal de speeltuin van Roeffe Mart bezoeken lopen ernstige risico's op verkeersongelukken. Vanuit de zaal klonk een instemmend applaus! De NGB brengt een volledige infrastructuur met zich mee. Maar of een nieuwe, volgens de initiatiefnemers noodzakelijke parallelweg langs de A73 er komt, is nog helemaal niet duidelijk.


Thijs Coppus van de SP vindt dat een dergelijk bedrijf – als het er al komt – op een industrieterrein thuishoort. Maar eigenlijk - zo liet hij blijken - moet het bedrijf er eigenlijk gewoon niet komen. De overige aanwezige politici uit de gemeenteraad namen geen duidelijk standpunt in. Zij willen zich nog beraden.

Luister naar het verslag van L1

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel