Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Op 21 februari 2006 stemde de gemeenteraad van Horst aan de Maas in met de vestiging van een Centrale Verwerkingsinstallatie voor zand en grind in het gebied Raaieind in Grubbenvorst. Sindsdien is er heel wat water door de Maas gestroomd. Een onderzoek van initiatiefnemer DCM over de voordelen van een plan voor een CVI op die plek en een tegenplan van Behoud de Parel passeerden begin dit jaar de revue. Op 10 februari 2009 constateerde de raad dat er meer informatie nodig was en nader onderzoek, om tot een goed besluit te komen, onafhahnkelijk van de inbreng van DCM.

Besluitvorming
Eind vorig jaar werd een plan opgesteld dat op 21 april tot een besluit over de vestiging van een CVI in het Raaieind moest leiden. Op 16 december 2008 besloot de raad om in principe in te stemmen met rivierverruiming in Horst aan de Maas, conform het plan "Zandmaas I en II" en conform de Integrale Verkenning Maas II. In een openbare raadsvergadering op 13 januari 2009 in Grubbenvorst is door DCM een notitie gepresenteerd, waarin nut en noodzaak van de CVI in Raaieind wordt toegelicht. Op die avond heeft Behoud de Parel een alternatief plan gepresenteerd, als "varaiant B". Toen op 10 februari aan de raad de vraag voorgelegd werd of op dat moment de beschikbare informatie voldeed voor een besluitvormende discussie, concludeerde de raad dat zij niet in staat waren om op basis van deskundigheid aan te geven, welke variant het beste is om het gestelde doel van de beveiliging te bereiken. Reden om het presidium van de raad opdracht te geven voor een onafhankelijk onderzoek en tevens de reikwijdte van de opdracht te bepalen.

Onderzoeksopdracht
Nadat Behoud de Parel op 27 februari 2009 nog een tweetal varianten (denkrichtingen voor oplossingen - varianten C en D) aanbood aan de raad, is als opdracht voor onderzoeksbureau "De Meent" uit Boxtel gefromuleerd: "Geef een oordeel over de gepresenteerde varianten A, B en C (voor zover mogelijk op de beschikbare gegevens). Daarbij werden als uitgangspunt een aantal vragen voorgelegd aan het onderzoeksbureau. Zo vragen de raadsleden zich af welke variant de meest optimale inzet van geld en middelen kent, het meest doeltreffend is in het tijdig realiseren van het gewenste eindresultaat en het minst belastend is voor het milieu (natuur), de gezondheid (met name fijnstof) en de directe omgeving (ruimtebeslag, geluid, openheid, uitzicht, vervoer en verkeersveiligheid). Tenslotte is aangegeven dat ook de locatie Haven Wanssum als een alternatieve variant in ogenschouw genomen moet worden. In de vergadering van 31 maart heeft het presidium Bureau de opdracht definitief verstrekt.

Eind april dient het onderzoek afgerond te zijn. Onderdeel van dat onderzoek is een gesprek van de onderzoekers met Behoud de Parel. Uiteindelijk zou de gemeenteraad in haar vergadering van 21 mei 2009 de resultaten van het onderzoek willen bespreken. Pas daarna wordt duidelijk wanneer de raad definitief een besluit gaat nemen.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel