Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg heeft het voornemen het gebied Klavertje 4, gelegen ten noordwesten van het Knooppunt Zaarderheiken, te ontwikkelen. Onderdelen van deze gebiedsontwikkeling zijn de grootschalige glastuinbouwgebieden Californië en Siberië, de bedrijventerreinen Trade-Port Noord en Freshpark, de veilingen ZON en Flora Holland en Greenpark Venlo (waar in 2012 eerst de Floriade plaatsvindt).

Voor de ontwikkeling van het gebied is volgens de provincie een goede ontsluiting nodig. Hiervoor wil de provincie een nieuwe weg aanleggen met aansluitingen op de A67 en de A73. Deze wordt aangeduid als de ‘Greenportlane’. De weg wordt ruimtelijk vastgelegd door middel van een provinciaal inpassingsplan (PIP).

Ten behoeve van besluitvorming over aanleg van de Greenportlane is een milieueffectrapport (MER) opgesteld. Het bevoegd gezag, de provincie Limburg, heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) gevraagd om een toetsingsadvies
over het MER.

In de bijlage de beoordeling van de MER en de inspraakreacties.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel