Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Voor het door de gemeente Horst aan de Maas aangewezen Landbouwontwikkelings-gebied (LOG) Witveld heeft het college van B&W een visie op papier gezet, die er volgens het college toe moet leiden dat LOG Witveldweg duurzaam ingericht wordt. Daartoe is een structuurvisie opgesteld, die kaderstellend is voor twee in het plangebied gelegen Project-MER-plichtige initiatieven (Het NGB - met 35.000 varkens, 1,2 miljoen kippen, een slachterij en een mestvergistingsinstallatie - en Intensieve Veehouderij Hagens met nog eens 20.000 varkens). Daarnaast wordt een Plan-MER (zie bijlage) doorlopen wegens mogelijke effecten van het LOG Witveldweg op het relatief nabijgelegen Natura 2000 gebied “De Maasduinen”. Behoud de Parel heeft haar zienswijze gegeven op de structuurvisie en de Plan-MER. De uitgebreide zienswijze (zie bijlage) wordt ondersteund door maar liefst 25 direct belanghebbenden uit Horst, Melderslo, Lottum en met name Grubbenvorst (waarvan de meesten bewoners van het LOG Witveld). Daarnaast hebben de Milieufederatie Limburg (zie bijlage) en negen bewoners van de Witveldweg een zienswijze ingebracht (zie bijlage) en tenslotte hebben een drietal huisartsen, die hun praktijk hebben in de kernen nabij het LOG Witveld en de apotheekster van Grubbenvorst ook een zienswijze toegestuurd (zie bijlage).

Gezondheidseffecten
In de uitgebreide zienswijze van vereniging Behoud de Parel is onder andere ingegaan op de effecten die er zullen zijn op het milieu én - in het verlengde daarvan - op de gezondheid van de omwonenden (in de weide omtrek). Behoud de Parel constateert dat aan de mogelijke gezondheidseffecten in de visie van het college nauwelijks aandacht besteed wordt. In dat kader wijst vereniging Behoud de Parel op de Europese Richtlijn 2001/42/EG, die stelt dat bij PlanMer’s altijd de gezondheidseffecten bestudeert dienen te worden. Deze Richtlijn is reeds in 2001 opgesteld, maar druppelt pas een kleine tien jaar later door in de besluitvorming. Naar de mening van Behoud de Parel is dit de Nederlandse overheid in het algemeen en de gemeente Horst aan de Maas in het bijzonder ten zeerste te verwijten.

Vanuit Bureau Gezondheid, Milieu en Veiligheid, in samenwerking met het RIVM, is in januari 2009 een Informatieblad “Intensieve veehouderij en gezondheid” aan alle GGD’en en gemeenten in Nederland verstuurd. In dit informatieblad wordt op een groot aantal bedreigingen van de volksgezondheid gewezen, onder andere als gevolg van fijnstof en zoönosen. Ook wordt opgemerkt dat het wenselijk is de GGD te betrekken in de ontwikkeling van onder andere LOG’s. Verder wordt gesteld dat, inzake bestuurlijke beslissingen met betrekking tot de volksgezondheid de gemeente een externe deskundige in dient te schakelen. In dit geval de GGD.

Naar de mening van Behoud de Parel heeft de GGD Noord- en Midden-Limburg eerder een ondeugdelijk rapport afgeleverd (commentaar van Behoud de Parel op dit rapport kunt u hier lezen). Daarbij ging dit rapport niet over het hele LOG Witveld maar over het NGB, en dan ook nog slechts ten dele. Ook de huisartsen in Grubbenvorst, de SP en de PvdA in de gemeenteraad hebben vraagtekens gezet bij dit rapport.

Daarnaast vindt nog een groot landelijk onderzoek plaats naar de gezondheidseffecten van de Intensieve veeteelt. Hangende dit onderzoek van onder andere het RIVM en het Nivel, heeft Behoud de Parel in haar visie verzocht eerst de resultaten van dit onderzoek af te wachten voordat er verdere invulling met Intensieve Veeteeltbedrijven – lees het NGB – plaatsvinden. Behoud de Parel vindt het onverantwoord door te gaan met uitbreiding van bestaande bedrijven en de mogelijke komst van het NGB voordat hierover duidelijkheid is.

Zienswijze artsen en apotheekster
Ook in de zienswijze van de artsen en apotheekster worden grote zorgen uitgesproken met betrekking tot de risico's voor de volksgezondheids, die kunnen ontstaan als megastallen zich kunnen vestigen op LOG Witveld. Ten aanzien van de rapporten van de GGD Noord- en Midden-Limburg schrijven zij: "Wij zijn en blijven van mening dat deze rapporten onvolledig en bezijden de waarheid zijn. Wij verzoeken u met name het laatste rapport door een onafhankelijk bureau te laten controleren. Wij verzoeken u tenminste een deugdelijke Gezondheidseffectscreening te laten uitvoeren, door een onafhankelijk onderzoeksinstituut. Wij wensen daarbij actief betrokken te worden". Verder vragen de briefschrijvers de onderzoeksresultaten van een landelijk onderzoek naar de gezondheidseffecten van de Intensieve veehouderij af te wachten alvorens het LOG Witveld verder te ontwikkelen, c.q. vergunningen te verlenen én ze vragen om een veterinair deskundige – met name op het gebied van zoönosen – het LOG Witveld te laten onderzoeken met betrekking tot de inrichting van dit gebied en de ligging van de stallen. Met name de afstanden tussen de bedrijven, pluimvee en varkens, baren de artsen en apotheekster ernstige zorgen.

Natuur en milieu
Behoud de Parel wijst in haar visie ook op de verslechtering voor de omliggende natuur, en dan met name die van Kaldenbroek, Houthuizerheide en het Schuitwater, vooral door toename van de ammoniakuitstoot. Ook de Maasduinen ondervinden hierdoor negatieve effecten. Dat is in tegenspraak met provinciaal, landelijk en Europees beleid en richtlijnen en de Europese afspraak inzake de ammoniakreductie. "Nederland" stoot nog steeds meer ammoniak uit dan is afgesproken. Doordat het NGB gratis dierrechten krijgt en dus meer ammoniak uitstoot, kan nooit aan deze afspraak voldaan worden.

MRSA
Verder heeft Behoud de Parel gewezen op de thans frequenter in het nieuws komende gegevens met betrekking tot het exorbitante antibioticagebruik in de Intensieve veehouderij. Met als gevolg de toename van MRSA en de resistentie die al op aan het treden is in onder andere het bodemleven. Met andere woorden: over een tijd zijn er zoveel resistente bacteriën in onze omgeving - zo moet Behoud de Parel concluderen uit wetenschappelijke publicaties in deze - dat nieuwe en volkomen onbekende volksgezondheidsbedreigende situaties kunnen ontstaan die niet meer met antibiotica zijn aan te pakken. Daarbij worden er steeds meer zeer resistente MRSA bacteriën ontdekt!

Maatschappelijke kosten
Tenslotte heeft Behoud de Parel verzocht om de maatschappelijke kosten die het hele LOG Witveld met zich mee brengen en die opgebracht moeten worden door de belastingbetalers, die zelf juist getroffen worden door de milieu- en gezondheidseffecten van de toekomstige bedrijven binnen LOG Witveldweg, te overleggen.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel