Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Op dinsdag 15 maart 2011 vindt de behandeling plaats van het Burgerinitiatief van Behoud de Parel. Daarin wordt de raad opgeroepen de procedures met betrekking tot de plannen voor de intensieve veehouderij in Horst aan de Maas - waaronder die van het Nieuw Gemengd Bedrijf - stil te leggen totdat duidelijkheid bestaat over de gezondheidseffecten op de omwonenden. Voorafgaande aan de behandeling heeft Richard van der Weegen van de fractie PvdA-PK een brief gestuurd naar B&W (zie bijlage). Daarin vraagt hij hoe het college uitvoering gaat geven aan de motie van de Tweede Kamer, die oproept om een bouwstop voor megastallen in te stellen.

In diens brief van 27 februari 2011 vraagt PvdA-PK-raadslid Richard van der Weegen naar aanleiding van de op 17 februari jl. door de Tweede Kamer aangenomen motie van PvdA en PvdD over een moratorium op de bouw van megastallen of B&W het eens zijn met de definitie van Alterra Wageningen UR voor een megastal. Als resultaat van een quick scan door Alterra in opdracht van het ministerie wordt bij een megastal uitgegaan van de volgende aantallen dieren: 7.500 mestvarkens, 1.200 fokvarkens, 120.000 leghennen, 220.000 vleeskuikens. Dit komt overeen met een economische omvang van 300 NGE.

Van der Weegen vraagt tevens hoeveel IV-bedrijven van 300 NGE of meer te vinden zijn in Horst aan de Maas en hoeveel aanvragen voor uitbreiding of nieuwvestiging er ingediend zijn, die leiden tot IV bedrijven van 300 NGE of meer.

De woordvoerder van PvdA-PK, Richard van der Weegen stelt vast, dat het NGB een bedrijfsomvang kent van 3.200 NGE. Hij vraagt zich af of het college onderkent dat het NGB volgens de gangbare definitie aangeduid kan worden als een megabedrijf wat bestaat uit meerdere megastallen.

Vervolgens gaat het raadslid in op de motie van de Tweede Kamer van 17 februari jl. waarin gepleit wordt voor een bouwstop, totdat een brede maatschappelijke discussie over de intensieve veehouderij tot resultaten heeft geleid. In de uitzending van Pauw en Witteman van donderdag 24 februari jl. heeft staatssecretaris Bleker naar aanleiding van deze motie de volgende uitspraken gedaan: “Ik vind dat er een grens moet komen aan de ongebreidelde groei. Je kunt er een heel verhaal over houden, technologisch gezien, qua gezondheid, dierenwelzijn en milieu dat groter bepaald niet slechter hoeft te zijn. En toch zeg ik, ik wil geen Russische, Amerikaanse ….. toestanden waarbij we bijvoorbeeld kippenfarms hebben met 3 miljoen kippen…dat past niet in Nederland, dat past ook niet bij de agrarische structuur van het gezinsbedrijf. De maat der dingen aan laten sluiten bij het land. Voor elk bedrijf en elke sector geldt dat je een normale groei door moet kunnen maken. Voor mij is het ook een morele kwestie, wat vind je passend in Nederland? Ik vind bedrijven met gigantische aantallen dieren niet passen in de structuur van de agrarische sector, dan krijg je ook bedrijven die los komen te staan van het platteland en de sociale omgeving. De strekking van de motie van de Kamer om tijdens dat debat een pas op de plaats te maken waar maar kan, waar het gaat om die grote nieuwe vestigingen, die strekking ondersteun ik. Ik wil dan ook kijken hoe daar met de provincies en gemeentes invulling aan te geven. Normale gezins- en familiebedrijven moeten wel vooruit kunnen. Omdat ik kies voor die gezins- en familiebedrijven zal ik absoluut uiteindelijk een nee zeggen tegen die complete megastallen. Maar stel dat uiteindelijk wetenschappers zouden zeggen grote eenheden is geen bezwaar, dan nog zeg ik, is er een morele vraag of wij die massa-megastallen in ons land willen hebben. En die morele vraag stellend door mij zegt ook iets over het antwoord.”
Naar aanleiding van deze uitspraken van Bleker stelt briefschrijver Van der Weegen de vraag aan het college of lopende procedures voor nieuwe bedrijven van 300 NGE en meer of bestaande bedrijven die willen uitbreiden naar 300 NGE en meer worden opgeschort en als dat het geval is hoe het college daar dan invulling aan geeft. Ook vraagt Van der Weegen of B&W het eens is met de Staatssecretaris dat er een eind moet komen aan de ongebreidelde groei van IV bedrijven en zo ja, welke rol het college daar dan in ziet voor de gemeente.

Ongetwijfeld zullen deze vragen een rol gaan spelen in de behandeling van het burgerinitiatief van Behoud de Parel in de raadsvergadering van 15 maart 2011.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel