Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Het plan van staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie om af te zien van de definitieve aanwijzing van enkele Natura 2000-gebieden en om een aantal van deze gebieden samen te voegen stuit op verzet van de Europese Commissie. Dat blijkt uit een reactie die de Europese Commissie heeft gegeven op vragen van europarlementariër Gerben Jan Gerbrandy van D66.

Bleker stelde onlangs dat de Europese Unie in de Vogel- en Habitatrichtlijn te hoge ecologische doelen heeft gesteld en vindt dat deze doelen nog eens kritisch bekeken dienen te worden. Door het aantal Nederlandse Natura 2000-gebieden te verminderen en de doelstellingen voor andere gebieden verlagen, kan meer ruimte ontstaan voor andere activiteiten.

De Europese Commissie stelt dat de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn een doorslaggevend instrument vormen voor het halen van de Europese natuurdoelen en dat deze richtlijn niet dient te worden bijgesteld. Nog geen 20% van de dier- en plantensoorten en leefomgeving die door Europese regelgeving beschermd worden bevindt zich in een redelijke staat. De Europese Commissie gaat op verzoek van Gerbrandy ook kijken op welke manier de controle op de natuurdoelen op Europees niveau kunnen worden uitgebreid.

CDA-europarlementariër Esther de Lange stelt overigens dat Nederland niet met name wordt genoemd in de reactie van de Europese Commissie op de vraag van Gerbrandy. De Europese Commissie benadrukt bovendien dat het gaat om het halen van doelstellingen. De uitvoering van de richtlijnen om die doelen te halen is per definitie een zaak van de lidstaten. Wanneer staatssecretaris Bleker kan aantonen dat het schrappen van gebieden het behalen van doelstellingen niet schaadt, kan hij zelfstandig besluiten nemen, aldus De Lange.

(Bron: D66, CDA, 11/04/11)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel