Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Op zaterdag 24 april is in ’t Haeren
in Grubbenvorst een informatiebijeenkomst georganiseerd om de
bevolking van Grubbenvorst te informeren over alle ontwikkelingen
rondom Grubbenvorst. Wethouder Litjens moest de antwoorden op veel
vragen die door burgers gesteld werden, schuldig blijven, maar zei
toe deze alsnog door te spelen. Hieronder vindt u de antwoorden met
betrekking tot Glastuinbouwgebied Californië. De antwoorden op
vragen over de andere onderdelen vindt u terug op de pagina’s op
deze website die handelen over die specifieke projecten.

Ontwikkeling van glastuinbouwgebied
Californië.

Vraag.

Is er voldoende rekening gehouden met
natuurcompensatie.

Op basis van verschillende
onderzoeken is de compensatieplicht berekend voor het gebied en is
een concreet compensatieplan uitgewerkt dat gediend heeft als bijlage
voor de ontheffingsaanvraag bij het Ministerie van LNV. Deze
uitwerking is te vinden in het rapport “Beschermde Flora- en Fauna
in het glastuinbouwgebied Californië, 2006”. Het
natuurcompensatieplan is opgenomen als bijlage bij het
bestemmingsplan. Op grond van de onderzoeken heeft het Ministerie een
ontheffing van de Flora- en faunawet verleend, waarbij aangegeven is
dat negatieve effecten voldoende worden gecompenseerd.

Vraag.

Hoe zit dat nu met de groenvoorziening
die bij de eerste presentatie werd voorgeschoteld, maar er nu niet of
nauwelijks komt?

Ten aanzien van het niet realiseren
van een groenzone rond het plangebied kan worden gesteld dat het
“inpakken” van de locatie niet wenselijk is gezien de negatieve
gevolgen voor de te realiseren kassen. In overleg met deskundigen is
gekozen voor het versterken van de aanwezige lintstructuren.
Daarnaast worden de randen van de buffers voorzien van verspreide
opgaande beplanting en onderbegroeiing.

Vraag.

Wordt aan de verlichting paal en perk
gesteld ?

Vooruitlopend op een wijziging van
het Besluit glastuinbouw die vanaf 1 januari 2008 van kracht wordt,
is bij alle glastuinbouwbedrijven in Californië die
assimilatieverlichting toepassen het gebruik van afdekschermen
vereist. Hierbij moet de zijafscherming 100% zijn en de
bovenafdichting 95%. De lichtafschermingen moeten voor het overige in
overeenstemming zijn met het convenant glastuinbouw en milieu. De
verplichting is zowel vastgelegd in de voorschriften van het
bestemmingsplan als in de te sluiten koopovereenkomsten.

Vraag.

De aansluiting Aartserfweg-Sevenumseweg
afsluiten voor vrachtverkeer. Aan- en afvoer graag via de Horsterweg.
Sevenumseweg is erg smal voor passerende vrachtauto’s. Met
geluidsoverlast en fijnstof moet ook zeker rekening worden gehouden
met intensivering van verkeer.

De hoofdontsluiting van het
glastuinbouwgebied Californië is voorzien via de Horsterweg. In
geval van calamiteiten zal echter ook een ontsluiting op de
Sevenumseweg beschikbaar moeten zijn. Het aantal ontsluitingspunten
vanuit het glastuinbouwgebied op de Sevenumseweg is teruggebracht
naar één (oorspronkelijk vier). Bovendien is voorzien
in een vrijliggend fietspad langs de Sevenumseweg, zodat op de weg
zelf voldoende ruimte beschikbaar is voor het passeren van
(vracht)auto’s. Verder is er het voornemen de maximumsnelheid op de
Sevenumseweg terug te brengen naar 60 km/uur (nu nog 80 km/uur).

In het kader van de MER die
noodzakelijk is voor de aanleg van de nieuwe op- en afrit op de A73
zullen alle alternatieven getoetst worden aan meerdere aspecten,
zoals geluidsoverlast en het Besluit Luchtkwaliteit en de daarin
opgenomen normen ten aanzien van uitstoot van fijnstof en andere
schadelijke stoffen.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel