Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Op zaterdag 24 april is in ’t Haeren in Grubbenvorst een informatie-bijeenkomst georganiseerd om de bevolking van Grubbenvorst te informeren over alle ontwikkelingen rondom Grubbenvorst. Wethouder Litjens moest de antwoorden op veel vragen die door burgers gesteld werden, schuldig blijven, maar zei toe deze alsnog door te spelen. Hieronder vindt u de antwoorden met betrekking tot de Zandverwerkingsinstallatie Raaieind. De antwoorden op vragen over de andere onderdelen vindt u terug op de pagina’s op deze website die handelen over die specifieke projecten.

Zandverwerkingsinstallatie.

Vraag.

Waar hangt het vanaf of dit doorgaat? Wat levert het op? Alleen overlast en onveiligheid, nog minder open gebied?

De gemeenteraad zal de resultaten van de MER moeten beoordelen en vervolgens de afweging moeten maken of planologische medewerking wordt verleend. Het belang van de veiligheid tegen hoogwater, economische ontwikkelingen en natuurontwikkeling langs de Maas, en de belangen van het dorp Grubbenvorst zullen hierin worden meegenomen.

Parallel aan de MER-procedure bij de gemeente loopt bij de provincie de procedure van de Strategische Milieu Beoordeling (SMB). De provincie zal op basis hiervan een besluit nemen over de noodzakelijke wijziging van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL).

De CVI is een voorwaarde om een aantal projecten langs de Maas in het kader van de beveiliging te kunnen uitvoeren. Hieronder valt ook de hoogwatergeul en het natuurontwikkelingsproject bij Grubbenvorst. Met de CVI wordt voorkomen dat de betreffende dorpen met aanzienlijke verkeersbewegingen van vrachtauto's worden geconfronteerd.

De projecten langs de Maas, waaronder Grubbenvorst en Lottum, zorgen voor ontwikkelingen met nieuwe kansen voor wonen, werken en recreatie en toerisme. Op de langere termijn komt dit ten goede aan de leefbaarheid van het gehele gebied langs de Maas.

Vraag.

Hoe veilig wordt het voor fietsers?

In de MER worden in elk geval drie alternatieven onderzocht voor de afvoer van het materiaal.

Een ervan betreft de route onder het viaduct richting de veiling.

In dat geval wordt de Venloseweg gekruist, en zal er een scheiding van verkeersstromen moeten plaats vinden. Hiervoor zijn verschillende oplossingen mogelijk, waaronder de plaatsing van verkeerslichten.

Welke route en welke oplossing er ook gekozen gaan worden, de veiligheid voor de fietsers zal optimaal moeten worden geregeld.

Wat zijn de verschillen tussen de plannen volgens de "startnotitie MER cv Zandmaas" (Fa. Groenplanning) en het "Meerjarenplan Zandmaas II 2007-2015" (Dienst Landelijk Gebied).

De startnotitie beschrijft de reden en de noodzaak van een MER onderzoek ten behoeve van de vestiging van een Centrale Verwerkingsinstallatie op Raaieind. Deze CVI zal de grondstoffen moeten gaan verwerken die uit een groot deel van de in het Meerjarenplan genoemde projecten worden gewonnen. Wat dat betreft sluit de startnotitie dus grotendeels aan op het Meerjarenplan.

Voor het overige is de startnotitie een specifiek document dat is gericht op het in gang zetten van de MER procedure.

Het Meerjarenplan is een planningsdocument om aan te geven welke beveiligingsmaatregelen en natuurontwikkelingsprojecten er in de komende jaren tot 2015 ter hand genomen zullen worden. In het plan worden vrijwel alle projecten genoemd, waaronder ook de CVI. Tevens wordt aangegeven welke projecten in beginsel in aanmerking komen voor de zogenaamde
Veermangelden ten behoeve van atuurontwiklkeling.

Op wie rust de verantwoordelijkheid om belanghebbenden over die gewijzigde plannen te informeren? Hoe is dat gedaan?

De initiatiefnemers van de projecten en de betrokken overheidsinstanties zullen daarvoor op geëigende momenten belanghebbenden gaan informeren over de (voortgang van) de projecten.

Tot dusverre is dat o.a. via de media gebeurd, en op verschillende voorlichtingsmomenten en bijeenkomsten. De dorpsraad van Grubbenvorst is regelmatig door de gemeente op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel