Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Precies 3 maanden en 12 dagen geleden schreef een groep verontruste burgers, georganiseerd in de actiegroep tegen de Zandverwerkingsinstallatie Raaijeind en de actiegroep "Behoud de Parel", beiden uit Grubbenvorst en de SP-werkgroep Land- en Tuinbouw Noord-Limburg, een brief aan de gemeente Horst aan de Maas waarin zij hun zorgen uitspraken over de cumulatie van grote projecten met negatieve milieueffecten (waaronder met name "fijnstof") in de regio Horst aan de Maas, in het bijzonder Grubbenvorst. Het college van B&W heeft – na een aansporing in het overleg met actiegroep “Behoud de Parel” antwoord gegeven op de vragen.

Fijnstofalarm
In Noord-Limburg en meer in het bijzonder rondom Grubbenvorst (gemeente Horst aan de Maas) zijn initiatieven ontplooid voor een groot aantal projecten. Bij al die projecten speelt de fijnstofproblematiek. Voor een aantal van die projecten is al een MER-procedure doorlopen, andere projecten zitten nog in die procedure en voor weer andere projecten moeten die procedure nog starten. Het gaat daarbij onder andere om Californië, het Nieuwe Gemengde Bedrijf (NGB) en de Zandverwerkingscentrale bij Grubbenvorst (Raaieind).
Voor het vaststellen van de effecten op de omgeving en de maatregelen om de omgeving hiertegen te beschermen, wordt voor de MER bij elk project apart uitgegaan van de huidige situatie. Vraag van de actiegroepen en de SP-werkgroep was of er ook gekeken wordt naar de cumulatie van milieueffecten.

Antwoord B&W Horst aan de Maas op "fijnstofalarm"
In haar antwoord op het zogenaamde “fijnstofalarm van de drie organisaties schrijft de gemeente dat verantwoordelijk wethouder Litjens in een vergadering met de Dorpsraad aangekondigd heeft dat de gemeente een zogenaamde "nulmeting" gaat uitvoeren. Daarmee wordt gemeten hoe de situatie op dit moment is en op basis daarvan kan vervolgens gekeken worden wat de effecten zijn van de nieuwe plannen op de toestand als de plannen gerealiseerd zijn. Hoewel het college zegt nog geen totaalbeeld te hebben van de situatie met betrekking tot bijvoorbeeld fijnstof. Wel meent zij op basis van “indicatieve berekeningen” te kunnen stellen dat over 2004 en 2005 geen overschrijdingen van fijnstofwaarden hebben plaats gevonden en verwacht dat ook niet in de toekomst.
Overigens stelt het college dat zij ook een goed woon- en werkklimaat in en rondom Grubbenvorst nastreven en daarom de nodige randvoorwaarden stellen aan initiatieven rondom Grubbenvorst, die de negatieve gevolgen voor de bewoners tot een minimum beperken. Tegelijkertijd, zo meldt het college, moet oog gehouden worden voor de ontwikkelingsmogelijkheden van initiatieven binnen de gemeentegrenzen. In de voorbereiding van de besluitvorming wil het college, in de persoon van wethouder Litjens, open en transparant overleg voeren met de betrokkenen.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel