Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Op 1 december sprak de Tweede Kamercommissie Economische Zaken en Landbouw over de kabinetsvisie op de veehouderij. Deze visie werd door het kabinet gepubliceerd op 23 november als afronding van de maatschappelijke dialoog over megastallen, die zij de eerste helft van dit jaar heeft georganiseerd. Woensdag 25 januari 2012 vindt het vervolg plaats van het debat. Behoud de Parel schreef - net zoals andere organisaties - een brief naar de PVV met de oproep om NEE te zeggen tegen megastallen in Nederland. Al was het maar vanwege het dierenleed, waar de PVV van zegt dat zij daar zo stevig voor opkomt.

De meeste politieke partijen lieten zich in de de Tweede Kamercommissie Economische Zaken en Landbouw kritisch uit over de kabinetsvisie op de veehouderij (PvdA, SP, GL, PvdD, D66; CU en SGP in mindere mate), maar een Kamermeerderheid van VVD, CDA en PVV lijkt het beleid te steunen. De critici hekelden met name het gebrek aan daadkracht: het kabinet zegt dat de samenleving en de markt de verduurzaming van de veehouderij tot stand moeten brengen en ontloopt haar eigen kaderstellende en stimulerende verantwoordelijkheid.

De behandeling van de kabinetsvisie op 1 december is vanwege tijdgebrek niet afgerond. De tweede termijn vindt plaats in een Algemeen Overleg op woensdag 25 januari 2012. Daarna wordt er in de plenaire vergadering van de Tweede Kamer gestemd over moties die naar aanleidng van het Algemeen Overleg zullen worden ingediend.

Behoud de Parel wil, net als veel organisaties (zie "links" in linkerkolom) dat de Kamer een landelijk verbod op megastallen invoert. Daarmee kan een belangrijke stap worden gezet om de verduurzaming van de veehouderij een impuls te geven en het Nieuw Gemengd Bedrijf (1,2 miljoen kippen en 35.000 varkens) nabij Grubbenvorst. Er moet daarnaast nog veel meer gebeuren om de veehouderij gezond en milieuvriendelijk te maken. Een megastalverbod ziet Behoud de Parel als een noodzakelijke zij het niet voldoende stap op weg naar duurzaamheid.

In februari 2011 besloot de Kamer al tot een tijdelijk bouwverbod lopende de maatschappelijke dialoog. Voor Horst aan de Maas heeft dat helaas geen effect gehad. Het College van B&W (gesteund door de gemeenteraadsfracties van Essentie, PvdA/PK en CDA) hebben dit tijdelijke bouwverbod op voorstel van wethouder Litjens (CDA) genegeerd. Een nieuwe verbod op megastallen kan op verschillende manieren worden geregeld. Er kan een permanent verbod op megastallen worden ingesteld, er kan opnieuw een tijdelijk bouwverbod worden afgekondigd (bijvoorbeeld tot er meer duidelijk is over de gezondheidsrisico's van megastallen en intensieve veehouderijen), en de Kamer kan de bouw van gigastallen (nog een graad groter en met meer dieren dan megastallen, zoals het NGB) verbieden.

Behoud de Parel verwacht dat de Kamerfractie van de PVV een sleutelrol zal vervullen of er wel of geen Kamermeerderheid zal zijn voor een verbod op megastallen. In februari 2011 steunde de PVV-fractie de twee moties voor een tijdelijk bouwverbod van megastallen. Tijdens het Algemeen Overleg van 1 december zei PVV-woordvoerder Dion Graus echter dat het rijk geen megastallenverbod kan regelen. Hij noemde vier punten waarop de PVV-fractie de regeringsvisie en voorstellen van andere fracties zou beoordelen: dierenwelzijn mag niet worden geschaad, volksgezondheid mag niet in gevaar komen, er moet maatschappelijke draagvlak voor zijn en gezinsbedrijven moeten blijven.

Daarom heeft Behoud de Parel een brief geschreven naar Dion Graus (zie bijlage) om duidelijk te maken dat de schaalvergroting en industrialisering van de veehouderij in Nederland moet stoppen. Om duidelijk te maken dat de instelling van een landelijk verbod op megastallen een van de noodzakelijke stappen is om de verduurzaming van de veehouderij tot stand te brengen.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel