Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Provincies en gemeenten mogen de intensieve veehouderij gaan beperken in hun gebied als de volksgezondheid in het geding is. Staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) gaat de wet aanpassen, zodat lokaal kan worden bepaald hoe groot een stal - of megastal - mag zijn en hoeveel dieren erin gehouden mogen worden. Dat laat ze weten in een brief aan de Tweede Kamer (zie bijlage).

Dijksma legt deze bevoegdheid bij de regionale en lokale overheden omdat er overal maatwerk moet worden geleverd. De omvang van veehouderij en de intensiteit daarvan zijn afhankelijk van de omgeving, stelt de staatssecretaris. Het is voor de provincies en gemeenten nu al wel toegestaan omwille van ruimtelijke ordening een veebedrijf beperkingen op te leggen.

Risico's
De staatssecretaris is blij dat de Nederlandse agrarische sector het zo goed doet, omdat deze de motor van de economie is. Tegelijkertijd wil Dijksma waken voor ongebreidelde groei. Er moet dan ook rekening gehouden worden met de risico's voor de volksgezondheid, vindt ze (Hier kunt u een overzicht zien van de gezondheidsrisico's).

Provincies en gemeenten kunnen met de nieuwe regels een maximum stellen aan de totale omvang van een bedrijf in aantallen dieren in een bepaald gebied, inclusief het totaal op slot zetten van een gebied. Ook kunnen er grenzen worden gesteld aan de veedichtheid, door een maximaal aantal dieren per hectare in een gebied te stellen of een maximum aantal dieren van de gehele veehouderij in een gebied in te voeren.

De nieuwe maatregelen worden opgenomen in de Wet Dieren. In deze wet staan al regels voor het houden van dieren, onder andere in het belang van de volksgezondheid. Hiervoor moet wel een wetenschappelijke onderbouwing worden gegeven.

Naast deze maatregelen komt er een inventarisatie van mogelijke maatregelen ter beperking van de risico’s van de veehouderij voor de volksgezondheid. Het kabinet roept gemeenten op om de Wet Geurhinder te gebruiken voor strengere geurnormen om overlast van de veehouderij tegen te gaan. Per 2014 zullen er bij de vergunningverlening ook normen worden gesteld voor de uitstoot van endotoxinen (celwanden van bacteriën), zoals de Gezondheidsraad heeft voorgesteld.

Het kabinet stelt daarnaast 3,4 miljoen euro beschikbaar voor verder onderzoek naar de gezondheidseffecten van de veehouderij, uitgevoerd door het RIVM, Wageningen UR, Iras en Nivel. Ook wil het kabinet een kennisplatform instellen voor provincies en gemeenten op het gebied van volksgezondheid en veehouderij.

'Nieuwe regelgeving maakt dierrechten overbodig'
De nieuwe regelgeving voor provincie en gemeenten om grenzen te stellen aan de groei van de veehouderij, maakt het huidige stelsel van dierrechten overbodig. Dat zegt provinciebestuurder Yves de Boer (VVD). Hij reageert hiermee op het kabinetsbesluit van Dijksma. De Boer zegt geen beleid meer te willen met als uitgangspunt het aantal dieren. “Het reguleren van dieraantallen is niet langer een doel op zich. Uiteindelijk zal er geen landelijk dierrechtensysteem meer nodig zijn in Nederland”, zegt De Boer.

Het provinciebestuur van Noord-Brabant is al lang op zoek naar regionale sturingsmogelijkheden van de gehele veehouderijsector. Brabant kent gebieden met grote concentraties vee waarvoor geen draagvlak is onder de bevolking. Vorig jaar liet De Boer twee maal onderzoek doen naar de mogelijkheden van invoering van een provinciaal dierrechtenstelsel. Arcadis voerde de onderzoeken uit. “We hebben met boeren en burgers begin dit jaar afgesproken dat boeren ontwikkelruimte moeten verdienen en de veehouderij niet onbegrensd kan uitbreiden. Dat heeft gezorgd voor een kanteling van het beleid.” De nieuwe regelgeving van het kabinet en een nieuw beoordelingssysteem voor veehouderijen moeten het dierrechtenstelsel op termijn overbodig maken. De Boer: “Ik heb het kabinet gevraagd om het stelsel overeind te houden tot de nieuwe regelgeving staat en het vertrouwen van de burgers weer is teruggewonnen.” Gedeputeerde Yves de Boer (62) is verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening in Brabant en voorzitter van de IPO-commissie Ruimtelijke Ordening en Waterkwaliteit.

De Limburgse landbouwgedeputeerde Patrick van der Broek noemt het stelsel van dierrechten voor de intensieve veehouderij eveneens overbodig. "De omvang van de veestapel in Limburg is al jaren stabiel. Ik heb weinig met het quoteren van vee. Het is een doel dat verheven is tot regel. Dat is nooit goed."

Commentaar Behoud de Parel
In Grubbenvorst is een megastal, door protesten van omwonenden en actiegroepen, nog steeds niet van de grond gekomen. Paul Geurts, woordvoerder van Behoud de Parel, de vereniging die zich vanaf het begin samen met de Grubbenvorster bevolking verzet tegen de komst van het Nieuw Gemengd Bedrijf (1,2 miljoen kippen en 35.000 varkens) is blij met het voornemen van de staatssecretaris. Maar hij stelt meteen: het is dan wél van belang dat er objectieve criteria komen en een objectieve, onafhankelijk instantie, die vast stelt of er sprake is van negatieve gezondheidseffecten. "Wij hebben te maken met onderzoeken van de GGD en wij waren op zijn zachtst gezegd niet zo onder de indruk van de kwaliteit van die onderzoeken", aldus Geurts. Hij verwijst daarbij naar twee onderzoeken van de GGD. Het eerste onderzoek werd ook door de gemeenteraad van tafel geveegd en het tweede onderzoek was naar de mening van Behoud de Parel strikt theoretisch van opzet en dan ook nog eens op basis van gegevens die het NGB zelf ter beschikking heeft gesteld. Niet echt objectief, naar het oordeel van Behoud de Parel.

Overigens geldt voor Behoud de Parel niet alleen dat de komst van het NGB niet mag leiden tot schade voor de volksgezondheid, maar dienen ook het dierenwelzijn, bescherming van het milieu en het (open) landschap gewaarborgd te worden. En het is maar de vraag of nieuwe wetgeving daarin gaat voorzien. Zeker nu de staatsecretaris niet van plan is om grenzen te stellen aan de omvang van stallen.

Geurts: "Vraag wat betreft de ideeën van De Boer, gedeputeerde in Brabant, is of de dierrechten nu op de schop kunnen. Gezien de trend van de laatste jaren naar steeds meer schaalvergroting lijkt de beer los. Eerst maar eens afwachten of het nieuwe beleid van de staatssecretaris effect heeft. De liberale wensen van de VVD-gedeputeerde moeten mijn inziens zeker niet gehonoreerd worden...". Dat geldt ook voor de wensen van de Limburgse Gedeputeerde Van der Broek, die bekend staat als een groot voorstander van schaalvergroting en de plannen van het Nieuw Gemengd Bedrijf. "Hij ziet weer een gaatje om zijn vrienden een handje te helpen", aldus Geurts en dan geldt voor hem dat het doel de middelen heiligen...

Luister hier naar het commentaar van Behoud de Parel op L1 Radio op het voornemen van staatssecretaris Dijksma.

Lees hier het commentaar van Hugo Backx, directeur van GGD Hart voor Brabant.

Lees hier het commentaar van ZLTO-bestuurder Herman van Ham, die stelt, dat gezondheidseffecten van de veehouderij onvoldoende wetenschappelijke onderbouwd kunnen worden om boeren te dwingen tot maatregelen.

(Bron: Nu.nl/Boerderij, 14-6-'13/19-6-'13/2-7-'13)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel