Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Den Bosch - Brabant kondigt per direct een bouw- en uitbreidingsstop af voor de hele veehouderij. Alleen veehouderijen die bovenwettelijk presteren worden nog vergund.
Provinciale Staten stemden vrijdagavond unaniem in met dit voorstel van Gedeputeerde Staten. De Staten hopen daarmee ongewenste ontwikkelingen in de veehouderij te voorkomen en koplopers te lonen.

De bouwstop geldt tot februari 2014. Dan gaan nieuwe regels gelden voor de Brabantse veehouderijsector. Tot die tijd mogen gemeenten alleen nog aanvragen voor omgevingsvergunningen in behandeling nemen van veehouderijen als deze aantoonbaar bovenwettelijk presteren wat volksgezondheid betreft, bijvoorbeeld op het gebied van geurhinder, fijnstofconcentraties, dierenwelzijn en omgeving zoals landschappelijke inpassing en dialoog met omwonenden.

Het besluit voor invoering van een tijdelijke bouwstop is een voorstel van Gedeputeerde Staten (GS). Het Provinciebestuur overviel Provinciale Staten vrijdagavond laat met het voorstel om een bouwstop in te voeren. De bouwstop is geregeld in een voorbereidingsbesluit. Een voorbereidingsbesluit houdt in dat het bevoegd gezag, in dit geval de gemeenten, verplicht zijn om aanvragen voor omgevingsvergunningen niet in behandeling te nemen.

Het voorstel van GS stond niet geagendeerd voor de Provinciale Statenvergadering van vrijdag 20 september. Het voorbereidingsbesluit wordt door GS gebruikt als een instrument om ongewenste ontwikkelingen in de veehouderij tegen te houden en koplopers te belonen.

Het is niet voor het eerst dat in Brabant een bouwstop wordt afgekondigd voor de veehouderij. In maart 2010 is ook een tijdelijke bouwstop afgekondigd voor nieuwvestiging van intensieve veehouderijen, ingegeven door het burgerinitiatieven Megastallen Nee en Stop de Stank.

De PvdA in de provincie Overijssel is een groot voorstander van een bouwstop zoals de provincie Noord-Brabant die afkondigde. Dat zegt Statenlid Peter Hermans van PvdA, de oppositiepartij in Overijssel, tegen RTV Oost. Hermans noemt ongebreideld bouwen van veestallen een ‘heilloze weg’. Hij verwijst daarbij naar het Pact Landbouw en Natuur dat in Overijssel is afgesloten tussen provincie, LTO en natuurorganisaties. Daar hebben de agrariërs zich ook achter geschaard volgens Hermans. Hij vindt dat de landbouw zich ‘opnieuw uit moet vinden’ en vooral duurzamer moet worden. Het Brabantse idee om alleen nog een bouwvergunning af te geven als aan meerdere duurzaamheidscriteria is voldaan is volgens hem helemaal in lijn met wat de PvdA ook wil in Overijssel.

(Bron: Boerderij, Esther de Snoo en Wim Esselink, 21 en 24 september 2013)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel