Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Den Haag – De Tweede Kamer mag meebeslissen of dierrechten blijven of niet. Dat is het resultaat van het debat over de nieuwe mestwet. Op verzoek van D66 en Christenunie zei staatssecretaris Sharon Dijksma van landbouw bereid te zijn met de Kamer in debat te gaan over het besluit of dierrechten geschrapt kunnen worden of niet. In het oorspronkelijke plan zou dit per Koninklijk Besluit gebeuren, waardoor de procedure niet meer via de Kamer gaat. Door de Werkgroep Land- en Tuinbouw Noord-Limburg is een brief verstuurd (zie bijlage) naar de leden van de Tweede Kamer die over de nieuwe mestwet spreken.

Vereniging Behoud de Parel is ook sterk voorstander van het behoud van het systeem van dierrechten. De vereniging maakt zich grote zorgen over de leefbaarheid en volksgezondheid in Horst aan de Maas door de toename van het aantal dieren als in 2015 dierrechten en melkquota worden afgeschaft. Behoud de Parel is er dan ook voorstander van artikel 77 uit de mestwet te schrappen en is voorstander van een nieuw artikel dat dierrechten vastlegt. Zonder het systeem van dierrechten voor koeien, varkens en kippen zal de veestapel verder groeien. In Grubbenvorst anticipeert het NGB op de voorgestelde mestwet door grotere stallen te bouwen en Klopman houdt meer jongvee te houden.

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en de Wageningen UR werken aan een rapport waarin wordt beoordeeld of er voor komende jaren voldoende mestverweking is om dierrechten te laten vervallen en melkveerechten niet hoeven worden ingevoerd. Dijksma verwacht dit rapport met een kabinetsvisie in november naar de Tweede Kamer te sturen, waarna het debat volgt.

De dierrechten zorgen voor grote verdeeldheid in de Kamer. VVD, CDA, SGP en PVV willen de rechten afschaffen omdat ze geen dubbel systeem willen. SP, Groenlinks en PvdD zijn voor behoud van de dierrechten en inkrimpen van de veestapel. PvdA wil de rechten voorlopig behouden, zolang nog niet volledig vast staat dat er voldoende mestverwerking is. Carla Dik (CU) wilde ondanks aandringen van SGP, CDA en VVD nog geen keuze maken of de rechten geschrapt kunnen worden of niet. Gerard Schouw (D66) vindt het goed dat de staatssecretaris de dierrechten als stok achter de deur heeft. “Maar als alles spik en span is, hoef je hem niet in te zetten. Maar gezien het grote aantal variabelen in deze discussie is het verstandig dat de rechten voorlopig als stok achter de deur worden gehouden”, aldus Schouw.

Voor zowel het schrappen als het behouden van de dierrechten is op dit moment geen meerderheid in de Kamer. Een voorstel van Jaco Geurts (CDA) om de rechten in 2016 af te schaffen wilde Dijksma ook niet accepteren. Tijdens het debat blijken de coalitiepartijen VVD en PvdA sterkt te verschillen in de standpunten. Sjoera Dikkers (PvdA) en Helma Lodders (VVD) waren zeer kritisch over elkaars standpunten. Lodders gaf tijdens het debat aan dat ze er op staat dat de dierrechten worden afgeschaft, omdat er anders sprake zou zijn van een onbetrouwbare overheid. “Boeren hebben al geanticipeerd op het vooruitzicht dat de productierechten worden afgeschaft”, aldus de politica, die later de toon iets matigde door te vragen of het mogelijk was om in ieder geval de pluimveerechten te schrappen, omdat deze sector vrijwel alle dierlijke mest al verwerkt. Dijksma wijst dit voorstel af en blijft erbij dat de dierrechten een stok achter de deur zijn.

Verslag van het debat over de mestwet
Gisteren 24 september 2013 vond het debat over de meststoffenwet plaats. Het debat ging wel en niet over dierrechten. Alle sprekers hadden het erover. Dijksma zei dat het nu niet op de agenda stond, maar wijdde er wel een blok aan en nam het amendement van D66 en CU over dat de dierrechten niet per Koninklijk besluit maar bij AMvB moeten worden afgeschaft. De voorhang is een procedure in het Nederlandse parlementaire systeem, die een extra controlemogelijkheid aan het parlement geeft bij de invoering van een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of een Ministeriële regeling. Het gaat formeel om parlementaire betrokkenheid bij gedelegeerde regelgeving. Een voorhangprocedure wordt ook wel geclausuleerde delegatie genoemd. De term "delegatie" duidt erop dat de wetgever (regering en parlement) een deel van zijn wetgevende bevoegdheid overlaat aan een ander ambt, bijvoorbeeld aan een minister. "Geclausuleerd" wil zeggen, dat de regering tegelijkertijd beperkt wordt in zijn vrijheid om op het betreffende gebied besluiten te nemen.

Dijksma zegt dat half november de evaluatie van het sectorvoorstel met een duiding van het Kabinet (EZ én I&M) naar de Kamer komt. Dan zal er nogmaals over gesproken worden. Maar de toon is in dit debat gezet en ik denk dat dat van groot belang is geweest. Christen Unie en PvdA refereerden aan de ontvangen mails en brieven (waaronder die van de Werkgroep Land- en Tuinbouw Noord-Limburg) van allerlei groepen en individuele mensen. Dit heeft duidelijk effect gehad, maar het is bepaald nog niet klaar! Later in het jaar zal het debat over dierrechten nogmaals worden gevoerd, en met name CU twijfelt wat dan te doen. VVD, PVV, CDA en SGP hebben met Chisten Unie een meerderheid.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel