Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De aangekondigde sluiting van DSM Andeno en de verplaatsing van de jachthaven in Venlo bieden kansen voor de ontwikkeling van de Venlose haven. Samen met de ontwikkeling van het ingesloten bosperceel en de landbouwgronden tussen de A67 en het terrein van DSM komt, na ontmanteling van de chemische fabriek, een oppervlakte van ongeveer 31 ha vrij. Volgens vereniging Behoud de Parel betekent dat volop ruimte om de containeroverslag uit te breiden en te ontwikkelen en biedt het een uitgelezen kans om deze locatie tevens te gaan gebruiken voor de overslag, opslag en plaatsing van een sorteerinrichting voor zand en grind uit de Zandmaaswerken.

De zand- en grindverwerking is nu nog gepland in Raaieind in Grubbenvorst, ten noorden van A67. Daar zou een nieuwe haven gebouwd moeten worden en is een slibdepot gepland ten koste van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), het landschappelijk open gebied, de aanwezige natuur van de Everlose beek bij het Gebroken Slot en de rust van omwonenden in verband met de geluidsoverlast die de zandverwerkingsinstallatie zal veroorzaken. Ook het verkeer (en met name de schoolgaande jeugd) komt in gedrang als gevolg van de afvoer van zand en grind per vrachtwagens. Behoud de Parel is met omwonenden en inwoners van Grubbenvorst in een juridische strijd verwikkeld over de vestiging van deze CVI in het Raaieind. De CVI zou daar tijdelijk voor een periode van 25 jaar (en mogelijk langer) gevestigd worden. Behoud de Parel ziet de vestiging niet als tijdelijk en heeft twijfels over het nut en de noodzaak van de opslag en sorteerinstallatie op deze plek.

Door de haven in Venlo te ontwikkelen wordt naar de mening van Behoud de Parel grote vertraging in de beveiliging tegen overstromingen voorkomen. De locatie van de CVI en het slibdepot, met een geplande oppervlakte van 40 ha, behoeft immers niet afgegraven te worden. Dit zou, bij de huidige marktsituatie in de bouw, bij de locatie in Raaieind waarschijnlijk jaren in beslag nemen. Vanwege de directe aansluiting op het industrieterrein zijn bestemmingsplanwijzigingen relatief eenvoudig te realiseren. Voordeel van het voorstel van Behoud de Parel is ook dat het landschap zo minder aangetast wordt en de in het Raaieind aangetroffen archeologische waarden met rust gelaten worden omdat de vestiging van de zogenaamde CVI (centrale zandverwerkingsinstallatie) in het Raaieind overbodig wordt. Met de verplaatsing naar het havengebied zijn de vele bezwaren van Behoud de Parel en omwonenden, die nu voorliggen bij de Raad van State, het hoogste rechtsorgaan in ons land, niet meer aanwezig.

Behoud de Parel heeft in een brief de bestuurders van  de gemeenten  Horst aan de Maas en  Venlo en tevens de provincie Limburg verzocht de handen in elkaar te slaan en deze kans te grijpen. Een integrale ontwikkeling van de logistieke- en havenactiviteiten kan het beste ter hand worden genomen door de “Development Company Greenport Venlo” (DCGV, het ontwikkelbedrijf van Greenport Venlo) aan het roer te zetten van de voorgestelde planologische wijzigingen, aldus André Vollenberg, voorzitter van Behoud de Parel.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel