Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Zoals bekend liggen er plannen om in Grubbenvorst het Nieuw Gemengd Bedrijf te vestigen (1,2 miljoen kippen, 35.000 varkens en een mestvergistingsinstallatie). Nu door het RIVM is aangekondigd dat er nader onderzoek nodig is naar de gezondheidseffecten van de Intensieve veehouderij zet de SP vraagtekens bij een eerder onderzoek van de GGD, in opdracht van B&W. Volgens de GGD zou er geen sprake zijn van gezondheidsrisico’s. Reden voor de SP om een aantal vragen te stellen.
 
De woordvoerder van de SP wijst er in een brief aan B&W op dat door B&W eerder is aangegeven dat de bouw van het NGB niet doorgaat als er gezondheidsrisico’s zijn verbonden aan de Intensieve Veehouderij. Onderzoek van de GGD Noord- en Midden-Limburg (slechts een literatuuronderzoek) concludeerde dat er geen risico zou bestaan. Deze vergaande conclusie was voor B&W reden over te gaan tot vergunningverlening voor het NGB. Maar een recentelijk gestart uitgebreid landelijk onderzoek van het RIVM met wederom als doel te onderzoeken of er sprake is van gezondheidsrisico’s voor mensen als gevolg van de intensieve veehouderij, roept bij de SP vragen op.
 
De SP schrijft: “Het onderzoek zal naar verwachting 2 jaar duren, met name om ervoor te zorgen dat er betrouwbare onderzoeksgegevens worden gegenereerd. Als ik goed ben geïnformeerd heeft het College en de gemeenteraad in het voorjaar 2014 aangegeven de resultaten van dit onderzoek af te wachten, voordat er verdere besluitvorming plaats zal vinden”. Op basis daarvan vraagt de SP-woordvoerder aan B&W of de aanname klopt dat pas verdere besluiten rondom het NGB genomen zullen worden als de resultaten van het genoemde RIVM bekend zijn. Ook vraagt de SP of uit het feit dat er nader onderzoek plaats vindt door het RIVM geconcludeerd mag worden dat de conclusies van de GGD onderzoek naar de invloed van intensieve veehouderij voorbarig zijn geweest. Tenslotte wordt de vraag gesteld of er met het NGB inmiddels afspraken zijn gemaakt om de resultaten van het RIVM-onderzoek af te wachten alvorens er daadwerkelijk gebouwd gaat worden.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel