Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier


Het verkiezingsdebat dat dinsdagavond 24 februari georganiseerd is door Milieudefensie in samenwerking met vereniging Behoud de Parel, Behoud  Woonomgeving De Paes en Leefbaar Buitengebied Nederweert is een succes. Een volle zaal, vier politici die hun standpunten duidelijk weergeven en geanimeerde discussies van de mensen uit de zaal met de politici, maar ook vooral met elkaar. De voors en tegens van de schaalvergroting in de veehouderij, de kansen en bedreigingen, zowel economisch als wat betreft de effecten op de omgeving, het komt allemaal aan bod.

Na een enthousiaste introductie van het verkiezingsdebat door de presentatoren van de avond, het duo Maud en Marike wordt het woord gegeven aan Jacomijn Pluimers, campagneleider “Duurzaam voedsel” van Milieudefensie. Zij vertelt enthousiast over de voorstellen van Milieudefensie om te komen tot een gezonde veehouderij onder de slogan “Kiezen voor een gezonde veehouderij met toekomst” (zie in de bijlage de presentatiedia’s). Tijdens haar verhaal presenteert Pluimers de uitkomst van een opiniepeiling:  een  meerderheid van de Limburgers vindt dat de overheid via regels moet aansturen op een duurzamere veehouderij. Het Rijk moet volgens 58 procent van de Limburgers daarvoor regels opstellen, 6 procent is tegen. Dat komt naar voren uit onderzoek van TNS NIPO.
Vervolgens wordt een bewoonster uit Grubbenvorst aan het woord gelaten, die in 2007 in het gebied Witveldweg is komen wonen en in betrekkelijk korte termijn de omgeving van haar drastisch ziet veranderen. Door de komst van een kalvermesterij en een varkenshouder (verplaatst vanuit dorpskernen elders) en de forse uitbreiding van bestaande stallen (kippen en varkens). En daarnaast wordt ze geconfronteerd met de plannen van het Nieuw Gemengd Bedrijf voor stallen met 35.000 varkens, 1,2 miljoen kippen, een slachterij en een mestverwerkingsinstallatie. Zij vertelt over haar zoontje dat te maken krijgt met onder andere de uitstoot van fijn stof, waar hij mee te maken zou krijgen. Niet echt een omgeving die je een kind aanbeveelt. Zij nodigt de politici dan ook uit met haar en andere omwonenden echt in gesprek te gaan over dit soort effecten.
Ellie Michiels-Fleuren in debat
Later in de discussie weet één van de agrariërs in de zaal (Elly Michiels-Fleuren uit Melderslo) met droge ogen te beweren dat er in het gebied Witveldweg – dat door de provincie tot Landbouwontwikkelingsgebied (LOG) is verklaard - helemaal niets veranderd is sinds de bewoonster in het gebied Witveldweg is komen wonen en dat ze niet moet zeuren. Michiels-Fleuren zet de toon voor de aanwezige agrariërs en kiest voor de verdediging door alle kritiek die naar voren komt bij voorbaat als onjuist en ondeskundig te diskwalificeren en anderszins niet serieus te nemen. Andere agrariërs en verschillende politici pleiten vooral voor samen in gesprek gaan met elkaar om de serieuze problemen, die er zijn voor de omwonenden van Intensieve Veehouderijen én boeren die hun inkomen moeten verwerven in een markt, waar niet de prijzen betaald worden die boeren eigenlijk zouden moeten krijgen voor hun producten.
 
Na de bewoonster uit Grubbenvorst wordt een longarts aan het woord gelaten over gezondheidsrisico’s, zoals MRSA, als gevolg van te veel gebruik van antibiotica zorgt voor resistentie bij bacteriën (die de MRSA-problematiek veroorzaakt) en de uitstoot van fijn stof, dat problemen aan de luchtwegen veroorzaakt.
de zaal reageert
Het verhaal van de bewoonster en de longarts is de inleiding op een discussie van de politici (Peter Visser van de SP, Carla Brugman van Groen Links, Renée Wernink van de VVD en John Verhoijsen van het CDA), met de zaal over de stelling “Zo lang de veehouderij winst maakt is gezondheidsschade bij mensen een aanvaardbaar risico”.
politici aan het woordzaal

Met name de SP en Groen Links grijpen deze stelling aan om te wijzen op de gezondheidsrisico’s van de veehouderij en de oorzaken van de schaalvergroting, die tot die risico’s leiden. De VVD-kandidaat benadrukt met name dat op lokaal niveau bekeken moet worden hoe burgers betrokken kunnen worden bij de realisatie van stallen en waar nodig mediators ingezet kunnen worden, die burgers en agrariërs bij elkaar brengen (reactie vanuit de zaal: “Als je als burger in gesprek gaat met de agrariërs kan hooguit gesproken worden over aanpassing van plannen, nooit komt het wel of niet doorgaan van de plannen ter sprake. Die moet je vooraf feitelijk al accepteren!”). Het CDA bestrijdt het idee dat er sprake is van gezondheidsrisico’s. Volgens Verhoijsen is er geen wetenschappelijk bewijs dat die risico’s zich daadwerkelijk voordoen. Vanuit de zaal wordt gewezen op het onderzoek van het RIVM dat in 2014 is gestart en in 2016 uitkomst moet geven over de gezondheidsrisico’s van de Intensieve Veehouderij. Dat onderzoek is voortgekomen uit eerder onderzoek, dat indicaties gaf voor toename en/of verergering van problemen aan de luchtwegen (COPD en astma).
stemmen met mondkapje
Een tweede stelling wordt ingeleid door het verhaal van Riky Schut, voorvechtster van agrarische familiebedrijven, die met een gedegen onderbouwd verhaal duidelijk maakt dat de weg van schaalvergroting voor de agrarische sector een doodlopende weg is. Vervolgens wordt de stelling “Krimp van de veestapel hoeft niet ten koste te gaan van banen” besproken. Ook hier wordt de tweedeling tussen de politici – aan de ene kant VVD en CDA en aan de andere kant SP en Groen Links – snel zichtbaar en ook in de zaal worden de tegenstellingen hoorbaar tussen boeren aan de ene kant en de burgers aan de andere kant.

Nadat een bewoner van De Paes (in Horst) zijn verhaal heeft verteld over de overlast van de mestverwerkingsinstallatie van Ashorst, die op het punt staat die verwerkingsinstallatie nog eens uit te breiden, wordt de stelling geponeerd: “Om de veehouderij gezond te maken is rijksbeleid nodig”. Met name CDA en VVD pleiten voor lokale beleidsbevoegdheid, SP en Groen Links neigen meer naar normstelling vanuit het Rijk en pleiten voor het maken van regels die enerzijds burgers beschermen tegen de aantasting van hun leefomgeving door de Intensieve Veehouderij en anderzijds de boeren ruimte geeft om verantwoord te ondernemen. Daarmee scharen de twee linkse partijen zich en passant achter de eerder gelanceerde plannen van Milieudefensie. Waarbij de aantekening dat Groen Links eerder in Provinciale Staten van Limburg gestemd heeft vóór het beleid van het College van Gedeputeerde Staten, dat haaks staat op de voorstellen van Milieudefensie. Verder ook opvallend: hoewel de provincie op dit moment “ruimtelijke ordening” als een van haar belangrijkste taken en bevoegdheden heeft, pleit geen enkele politicus voor een dominante rol van de provincie in de regulering van de Intensieve veehouderij!

Jacomijn PluimersNa een terugblik op de avond door Jacomijn Pluimers van Milieudefensie, vertelt zij hoe de aanwezigen meekunnen doen met de campagne voor “Veilig voedsel” en roept ze de politiek op werk te maken van een gezonde en duurzame veehouderij. Het doel van de avond –politici inzicht geven in de negatieve gevolgen van het huidige beleid inzake de intensieve veehouderij,  duurzame veehouderij op de agenda krijgen van deze provinciale verkiezingen en het betrekken van burgers/kiezers bij deze problematiek  - is in ieder geval bereikt, zo wordt in de gesprekken na afloop aan de tap geconcludeerd.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel