Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Op maandag 30 maart om 13.00 uur vindt in Den Haag de zitting plaats van de Raad van State in verband met het beroep van Behoud de Parel en omwonenden van het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB: 35.000 varkens, 1,2 miljoen kippen, een slachterij en een mestvergistingsinstalatie) tegen het verlenen van een milieuvergunning voor Heideveld BV, het varkensgedeelte van het NGB.

De Raad van State heeft het StAB opdracht gegeven technisch onderzoek te doen naar de milieuvergunning. Dat onderzoek en de reacties daarop van Heideveld BV, de Provincie Limburg (die de milieuvergunning heeft verleend), Behoud de Parel en de omwonenden ligt nu bij de rechters van de Raad van State ter beoordeling.

In het rapport van de StAB (zie bijlage) worden een aantal kritische noten gekraakt over aspecten van de door de provincie verleende meiluevergunning. Dat is de reden dat beiden bang zijn dat de Raad van State over gaat tot vernietiging van de vergunning. Om dat te voorkomen verzoeken ze de Raad van State concrete suggesties te doen om de vergunning aan te passen, zodat de vergunning toch overeind kan blijven.

Naast haar algemene bezwaren tegen de vergunningverlening (zie bijlage) heeft Behoud de Parel - samen met omwonenden - aangegeven dat er sprake is van een hogere geuremissie en daarmee ook een hogere geurbelasting dan berekend door StAB. Ook met betrekking tot (de meting) van geluidsoverlast worden door Behoud de Parel kritische opmerkingen gemaakt.

Heideveld BV is niet helemaal gerust op de beoordeling door de Raad van State en verzoekt daarom de Raad van State zo te besluiten, "dat uw Afdeling óf door zelf in de zaak te voorzien, óf door toepassing van de bestuurlijke lus, zoveel mogelijk naar een praktische en concrete einduitspraak toewerkt". Ook heeft de advocaat van Heideveld BV nog op het laatste nippertje een brief geschreven aan de Raad van State, waarin ze voorstellen het aantal varkens omlaag te brengen, zodat het bedrijf alsnog in aanmerking kan komen voor een vergunning (zie bijlage).

De Raad van State heeft eerder - op 2 april 2013 - de milieuvergunning voor het NGB vernietigd. De reden: de provincie Limburg heeft verzuimd alle belangehebbenden te informeren over haar vergunningverlening. De initiatiefnemers hebben toen besloten de vergunningaanvraag voor het varkensdeel niet aan te passen. Voor de kippenstal is wel een geheel nieuwe vergunning aangevraagd. Daarom wordt deze op een later tijdstip behandeld.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel