Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Waar de SP zich in het verleden in Provinciale Staten steeds uitgesproken heeft tegen het Nieuw Gemengd Bedrijf in Grubbenvorst (1,2 miljoen kippen, 35.000 varkens, een slachterij en een mestverwerkingsinstallatie) heeft de SP Limburg zich bij de coalitieonderhandelingen neergelegd bij de plannen van het NGB. Belangrijkste argument van de SP-fractie: “Een meerderheid van Provinciale Staten heeft de plannen van het NGB goedgekeurd en een vergunning is verleend en dat is voor de SP een politiek gegeven”. Daarmee is een van de grote verschilpunten tussen SP en CDA geslecht en kan de SP toetreden tot het College van Gedeputeerde Staten van Limburg.

Coalitieakkoord
Na de overwinning van de SP bij de verkiezingen voor Provinciale Staten van 18 maart jl. hebben onderhandelingen plaats gevonden tussen het CDA (onder leiding van Ger Koopmans) en onder andere de SP, die geleid hebben tot een coalitie, waarvan naast CDA en SP ook de PvdA, D66 en de VVD deel uit maken. In het Coalitieakkoord “In Limburg bereiken we meer” (zie bijlage) wordt met betrekking tot het NGB gesteld: “Het beleid voor land- en tuinbouw zoals in het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) vastgelegd wordt gehandhaafd. De Provincie voert zelf geen specifiek beleid dat schaalvergroting in de veeteelt stimuleert. Een volgend grootschalig Nieuw Gemengd Bedrijf wordt niet toegestaan totdat het bestaande Nieuw Gemengd bedrijf op alle aspecten objectief is geëvalueerd”. Paul Geurts, woordvoerder van vereniging Behoud de Parel, de vereniging die zich te weer stelt tegen de komst van het NGB, zet vraagtekens bij deze passage. Hij vindt het in alle opzichten een merkwaardige passage in het coalitieakkoord. Paul Geurts: “Voortzetting van het POL, zoals dat in de vorige regeerperiode is vastgelegd, laat veel ruimte voor het realiseren van megastallen. En als gesteld wordt dat de provincie zelf geen specifiek beleid voert om schaalvergroting te stimuleren dan is dat een gotspe. Natuurlijk neemt de provincie niet het voortouw in schaalvergroting. Maar tot nu toe heeft de provincie bedrijven als het NGB volledige gefaciliteerd en door alle ruimte te bieden in het POL ligt het voor de hand dat bedrijven gebruik maken van de mogelijkheden. In een bedrijfstak waarin niet geconcurreerd wordt op kwaliteit, maar op kostenreductie betekent dat vrijwel automatisch, dat initiatieven voor uitbreidingen of nieuwe megastallen ingediend zullen worden. En de provincie kan daar niets tegenoverstellen. Want in het hele coalitieakkoord wordt niet gerept over wat een megastal is. Er wordt geen enkele grens getrokken. Ondanks mooie woorden over streekeigen, (familie)bedrijven, grondgebonden, aanvullende activiteiten en diensten, consequent toezicht en handhaving, dierenwelzijn en verduurzaming stimuleren, verbinden activiteiten met natuur en landschap, nieuw ondernemerschap. Op zich zijn deze woorden voor Limburg ongekend in een coalitieakkoord. Maar als je de grenzen met betrekking tot de Intensieve veehouderij niet duidelijk aangeeft en de middelen die leiden tot een echt ander beleid niet noemt, dan blijft het waarschijnlijk bij woorden”.

"Wij stemmen tegen aanvragen voor megastallen"
De SP-fractie – daar naar gevraagd – stelt dat de opmerking in het akkoord, dat de Provincie zelf geen specifiek beleid voert dat schaalvergroting in de veeteelt stimuleert, voor de fractie betekent dat elke aanvraag negatief wordt beoordeeld en dat de SP-fractie tegen zal stemmen. Daarop wordt door de SP wel een voorbehoud gemaakt: ”Wel zullen we een afweging moeten maken voor bestaande veebedrijven met geldige vergunning en nauwelijks milieumaatregelen. Indien deze bedrijven uitbreiding van het aantal dieren aanvragen in combinatie met belangrijke milieumaatregelen die de gezondheidsrisico’s uiteindelijk sterk verminderen zullen we een afweging moeten maken waarbij we de mening van de plaatselijke bevolking zwaar laten meewegen”. In het coalitieakkoord is niet duidelijk gespecificeerd wie “omwonenden” zijn en door alleen “omwonenden” daarin mee te laten praten, worden de kleinere familiebedrijven – waar de SP-fractie voor zegt op te komen – economisch weggedrukt. Ook het ontbreken van een definitie van wat een megastal is (welke omvang) levert problemen op, die de SP – daar naar gevraagd - wel erkend. Daarover wil de SP graag in gesprek gaan met maatschappelijke organisaties als Behoud de Parel.

"Het bestaande NGB"
Opvallend is ook dat gesproken wordt over “het bestaande NGB“. Door (onder andere juridische) acties van de vereniging Behoud de Parel is de bouw van de stallen nog steeds voorkomen. “Door te spreken over ‘het bestaande NGB’” – aldus Paul Geurts – “suggereer je eigenlijk, dat de stallen feitelijk er al staan. Terwijl de Raad van State nog steeds uitspraak moet doen over de bezwaren van Behoud de Parel. En in eerdere procedures heeft die Raad van State Behoud de Parel al vaker in het gelijk gesteld. En er zijn voldoende redenen om aan te nemen dat de door de provincie verleende vergunningen ook nu weer vernietigd worden. Wat doet het College van Gedeputeerde Staten  – en meer in het bijzonder de SP binnen dat college – als dat daadwerkelijk gebeurt. Is de mening van de SP dan ineens anders dan die jaren daarvoor en werkt ze mee aan een nieuwe vergunningverlening?” In het coalitieakkoord wordt gesteld dat een tweede plan – dat vergelijkbaar zou zijn met het NGB – pas ondersteunt wordt door de provincie als er een objectief onderzoek gedaan is naar de consequenties van het initiatief van de huidige plannenmakers. Wat het nu voorliggende plan voor het NGB betreft, stelt de SP dat een meerderheid van Provinciale Staten vóór de komst van het NGB is en “daar moet je je als politicus bij neerleggen”. Met dat standpunt gaat de SP-fractie in Provinciale Staten van Limburg voorbij aan de pogingen van de SP in de gemeenteraad van Horst aan de Maas én in de Tweede Kamer, om met wettelijke en democratische middelen die plannen alsnog te dwarsbomen. Overigens antwoordt de SP op de vraag wat ze doet als de Raad van State de vergunning voor het NGB vernietigt en het NGB opnieuw in de Staten behandeld zou worden, dat ze dan alsnog tegen het NGB zal stemmen. En nieuwe aanvragen voor megastallen die in Provinciale Staten afgestemd gaan worden, krijgen van de SP-fractie geen steun en de SP zal dan ook tegen stemmen in die gevallen.

Gezondheid van omwonenden staat op het spel
Onlangs nog heeft Behoud de Parel een brief gestuurd aan Provinciale Staten, waarin ze wijst op de negatieve gezondheidseffecten van megastallen op omwonenden (lees het artikel op de website hier: ?q=node/3896). De onderzoeken naar de gezondheidseffecten zijn mede tot stand gekomen op initiatief van de Provincie Limburg. Wat uit de wetenschappelijke onderzoek naar voren komt, betekent dat die gezondheid van omwonenden daadwerkelijk aangetast wordt. Je zou verwachten dat een nieuw college daar op zou anticiperen. “Het verbaast des te meer” – aldus Geurts – “dat de SP ineens wél instemt met het NGB, terwijl ze voorgaande jaren steeds tegen zijn geweest, juist vanwege die gezondheidseffecten. De gezondheidsaspecten komen in het hele coalitieakkoord met geen woord aan de orde. En bij de behandeling van de brief van Behoud de Parel heeft de SP zich in de discussie afzijdig gehouden. Daarmee lijkt de SP Limburg de weg te gaan die de PvdA al langer bewandelt in de Tweede Kamer en de gemeenteraad van Horst aan de Maas: steeds zeggen dat ze tegen de komst van het NGB zijn, maar als er gestemd  moet worden, stemmen ze steeds vóór het NGB! Dat is natuurlijk teleurstellend”. Ook in Provinciale Staten ontmoette de SP kritiek met betrekking tot haar nieuwe stellingname. „De SP heeft nogal wat aderlatingen ondergaan”, sneerde Carla Brugman van GroenLinks. Daarbij wees ze onder andere op het eerdere standpunt van de SP tegen megastallen. Deze principes zijn volgens Brugman gemakkelijk losgelaten. Overigens heeft GroenLinks daarbij wel wat boter op het hoofd, want in de vorige statenperiode heeft zij ingestemd met de beleidsnota van GS, waarin megastallen mogelijk gemaakt worden, terwijl de SP – toen nog – tegen stemde.

"Toch vooruitgang in standpunt College van Gedeputeerde Staten"
De SP stelt dat in het collegeakkoord zoveel zaken opgenomen zijn, waarvoor de SP steeds gepleit heeft dat het vreemd zou zijn, dat zij het akkoord niet zouden tekenen. Niet alleen op het gebied van de landbouw, maar zeker ook waar het gaat om het sociaal beleid van de provincie. “Dat mag waar zijn”, stelt Paul Geurts, “maar dat neemt niet weg dat de SP met het compromis dat gesloten is met het CDA op dit punt wel erg ver af staat van waar ze de afgelopen jaren voor gestaan heeft en waar ze consequent de bevolking in Horst, Lottum, Melderslo en Grubbenvorst ondersteunt heeft in haar strijd tegen het NGB. Feitelijk laat de SP die mensen nu in de kou staan. En dat is natuurlijk jammer. Maar dat zal de strijdlust van Behoud de Parel niet temperen. Het betekent alleen dat we één bondgenoot – in dit geval in Provinciale Staten – kwijt zijn!” De SP stelt daar tegenover, dat de SP binnen het College van Gedeputeerde Staten hard gaat strijden om nieuwe megastallen te voorkomen. Voor de omwonenden in het gebied waar het Nieuw Gemengd Bedrijf gepland is, een schrale troost!

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel