Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Vertegenwoordigers van burgergroeperingen die zijn ontstaan in en rond gebieden met intensieve veehouderij, willen meer kennis uitwisselen. Dat is een van de uitkomsten van een bijeenkomst op 14 november in Arnhem, georganiseerd door Milieudefensie. Aan die bijeenkomst namen burgergroeperingen uit het hele land deel, waaronder Vereniging Behoud de Parel.

Tot een landelijke organisatie komt het vooralsnog niet. Wel zullen groepen rond een bepaald thema de krachten bundelen. Op die manier ontstaan vanzelf collectieven die verbinding kunnen zoeken met andere collectieven. Als voorbeeld werd de werkgroep max5odeur genoemd, waarin diverse groepen samenwerken.

Er is onder burgers een brede beweging in opkomst tegen een verdere uitbreiding en schaalvergroting van de intensieve veehouderij. Milieudefensie, de organisatie die de bijeenkomst organiseerde, wil afzonderlijke, vaak lokaal of regionaal opererende groepen ondersteunen. Dat kan door de onderlinge contacten te intensiveren en scholing te bieden. In Arnhem werd daar al een begin mee gemaakt in de vorm van workshops over juridische zaken, gezondheid en veehouderij, lobbyen en de evaluatie van de wet geurhinder en veehouderij.

Nog steeds worden overal in het land burgers overvallen door plannen voor vestiging of uitbreiding van intensieve veehouderij en de komst van mestvergisters. Vaak zijn zij te laat om als partij bij de planvorming betrokken te raken. Volksvertegenwoordigers en ambtenaren missen de kennis om plannen goed te kunnen beoordelen. De macht van de agrarische adviseurs is te groot, zo werd vastgesteld. ”Het systeem moet gekraakt worden”, aldus een van de aanwezigen. Dat kan door al in een vroeg stadium van de planvorming burgers te mobiliseren rond een onderwerp dat voor hen van belang is, zoals gezondheid of veiligheid. Een kennisbank met een eigen nieuwsvoorziening voor burgergroeperingen kan hierbij een belangrijke rol spelen.

Het is overigens nu al mogelijk om via Overheid.nl een digitale ‘waarschuwing’ voor plannen, projecten of vergunningen op te vragen. Wie zich inschrijft, krijgt een mail op het moment dat de plannen ter inzage komen te liggen. Dan gaat het om plannen van overheden als het Rijk, de provincie, de gemeente of het waterschap. Klik hier 

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel