Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Op donderdag 17 december 2015 om 10.15 uur vindt in Roermond (Willem II Singel 67) de rechtszitting plaats over de omgevingsvergunning die de Provincie verleend heeft aan Kuijpers Kip, die binnen het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) stallen wil plaatsen met zo'n 1,3 miljoen kippen, een slachterij en een mestvergistingsinstallatie. De rechtszaak is een gevolg van het bezwaar van Behoud de Parel en omwonenden tegen het verlenen van  de omgevingsgunning.

Het College van Gedeputeerde Staten heeft besloten de omgevingsvergunning voor de gigastallen te verlenen, omdat zij van mening is dat Kuijpers Kip voldoet aan alle wettelijke vereisten. Behoud de Parel bstrijdt dat. Maar tevens mag geconstateerd worden dat Kuijpers Kip op geen enkele wijze waar heeft kunnen maken dat zij nog méér zou doen dan de wettelijke eisen om het milieu en dierenwelzijn te bevorderen.

De bezwaren tegen de verleende omgevingsvergunning (zie bijlage) zijn opgesteld door de advocaat die Behoud de Parel en een deel van de omwonenden ondersteunt, Valentijn Wösten. Daarnaast wordt een ander deel van de bewoners mede namens Behoud de Parel ondersteunt door Mr. Ruud Verkoijen.

Gezondheidsrisico
Een van de belangrijkste bezwaren tegen de komst van het NGB in het algemeen en Kuijpers Kip in het bijzonder is volgens Wösten en Verkoijen - kort gezegd - dat onvoldoende rekening is gehouden met de gezondheidrisico's vanwege de beoogde bedrijfsactiviteiten. In het bijzonder is daarbij gewezen op de risico's van zoönosen. En, de verspreiding van zoönosen kan niet geheel los worden gezien van de overige milieueffecten, zoals de emissies van fijnstof en geur. Daarbij is gewezen op het advies van de GGD om binnen een afstand van 250 meter van woningen van derden geen nieuwe stallen op te richten. Op minder dan 250 meter van de beoogde nieuwe stallen zijn woningen van derden gelegen. Deze zienswijzen is door meerdere partijen ingebracht. GS geeft als reacties op de ingebrachte zienswijzen geen deugdelijke weerlegging. Enkel de conclusie is consequent: de zienswijzen op dit onderdeel worden steevast terzijde geschoven. Nadat de ontwerpbeschikking eind 2011 ter inzage is gelegd, heeft de GGD Limburg een onderzoek afgerond naar de gezondheidsrisico's vanwege het NGB-initiatief. Het GGD-rapport bevat belangrijke informatie. Niet enkel vanwege hetgeen wordt geschreven, maar juist ook vanwege hetgeen niet wordt gezegd. De GGD spreekt zich uitsluitend uit over de risico's vanwege biologische agentia voor wat betreft de woonkernen. De GGD laat de risico's voor de direct omwonenden van de bedrijfslocaties echter onbesproken.
Overigens wordt nog opgemerkt dat het GGD-onderzoek tot de conclusie leidt dat het beoogde bedrijf ten koste gaat van de leefkwaliteit. De milieugezondheidskwaliteit met betrekking tot geur wordt bij meerdere omwonenden als onvoldoende gekwalificeerd (GGD, pag. 11). De milieugezondheidkwaliteit voor wat betreft fijnstof wordt als matig aangemerkt (GGD, pag. 14). Gegeven het feit dat de fijnstofemissies zullen toenemen, adviseert de GGD die emissies zoveel mogelijk te beperken. Aan deze twee conclusies van de GGD verbindt GS ten onrechte geen gevolgen voor de vergunningbesluitvorming. Eerder bekritiseerde Behoud de Parel het rapport van de GGD (zie hier het artikel over het GGD-rapport).

Naar Roermond
Vereniging Behoud de Parel organiseert - als er genoeg aanmeldingen zijn - vervoer naar de rechtbank. Door de aanwezigheid van betrokken Grubbenvorstenaren en anderen wordt nog eens benadrukt dat het NGB in Grubbenvorst niet welkom is. Mensen die zich willen aanmelden, kunnen dat tot woensdag 16 december 12.00 uur doen via info@behouddeparel.nl of een briefje sturen naar het secretariaat van Behoud de Parel: Winterheide 3, 5971 GD Grubbenvorst.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel