Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Het bestuur van vereniging Behoud de Parel is door de initiatiefnemers van het Nieuw Gemengd Bedrijf (1,2 miljoen kippen, 35.000 varkens, een slachterij, een composteerderij en een mestverwerkingsinstallatie) uitgenodigd om op 21 september 2015 met hen in gesprek te gaan. Omdat Behoud de Parel in principe met iedereen in gesprek gaat over de komst van de gigastallen van het NGB, met de gemeente, met omwonenden, met andere belangengroepen en dus ook met de initiatiefnemers van het NGB, is de uitnodiging aanvaard.

De aanwezige bestuursleden waren verbaasd toen zij in het gesprek te horen kregen dat de initiatiefnemers van het NGB het voornemen hadden in het voorjaar te starten met de bouw van de varkens- en kippenstallen. Voor het varkensgedeelte is dat niet zo vreemd, want Heideveld BV heeft alle vergunningen en het hoogste rechtscollege heeft – ondanks de bezwaren van Behoud de Parel en omwonenden – de vergunningen goedgekeurd. Voor de kippenstallen van Kuijpers Kip is dat minder vanzelfsprekend. Op 17 december speelde pas de rechtszitting tegen het verlenen van de zogenaamde omgevingsvergunning (zie hier het artikel over de rechtszaak) en 22 december werd door de Raad van State de vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet voor Kuijpers Kip beoordeeld (zie hier het verslag van de zitting bij de Raad van State). Van beiden moet de uitspraak nog ontvangen worden en dat zal waarschijnlijk – zo stelde de rechter – nog een hele tijd duren. Behoud de Parel heeft de ondernemers van het NGB dan ook laten weten dat – als zij hun plan door willen zetten – zij aan de rechter zullen gaan vragen de bouw tegen te houden tot aan het moment dat de uitspraken binnen zijn.

Het tweede onderwerp dat de NGB-initiatiefnemers met Behoud de Parel wilden bespreken was het verzoek om – na de bouw van de stallen – geen actie meer tegen het NGB te voeren. De aanwezige bestuursleden hebben aangegeven dat ze verbaasd zijn over het verzoek, maar toch hebben ze toegezegd dat verzoek voor te leggen aan de ledenvergadering. In de ledenvergadering van dinsdag 1 december is unaniem besloten het verzoek niet te honoreren.

Op basis van het unanieme besluit van de leden heeft Behoud de Parel het volgende bericht verstuurd aan de NGB-initiatiefnemers: “Eerder heeft u, samen met de ondernemers, die verzameld zijn in het NGB, aan ons verzocht om na de bouw van het NGB als “goede buren” verder te gaan. U verstaat onder “goede buren” in dit geval, dat wij als Behoud de Parel geen acties meer opzetten met betrekking tot het NGB. Wij hebben u toen geantwoord dat we een en ander zouden voorleggen aan onze leden. Als vervolg op onze eerdere reactie kan ik u mededelen dat we inmiddels onze leden geraadpleegd hebben.

De ledenvergadering heeft unaniem besloten: we gaan niet in op uw verzoek. Sterker nog: Ook al zou het NGB gerealiseerd worden dan nog is dit bedrijf symbool van een verkeerde ontwikkeling in de veeteelt. Dat zullen we aan de kaak blijven stellen.

Ook al zou straks via juridische procedures op basis van o.i. achterhaalde wetgeving - waarin nauwelijks aandacht besteedt wordt aan gezondheidsaspecten - goedkeuring gegeven worden aan het NGB. Dat wil niet zeggen dat ons standpunt nu opeens gewijzigd zou zijn.

We beschouwen uw verzoek als een provocatie, zeker omdat dat verzoek gepaard gaat met de aankondiging dat u voornemens bent te gaan bouwen (we spreken dan m.n. over de kippenstallen), ook al is het rechtsproces nog niet ten einde. Wij leiden daar uit af dat u onze intenties en inzet voor een gezonde leefomgeving niet serieus neemt.

Jarenlang wordt er al onder valse voorwendselen heel veel maatschappelijk geld gestopt in een beter leefmilieu. Het resultaat is ons inziens niet toereikend. Helaas zijn verenigingen als Behoud de Parel nog nodig om daar verandering in te brengen.

In het kader van transparantie menen wij dat het goed is u mede te delen dat we samen met andere organisaties, zoals Milieudefensie, optrekken om al uw activiteiten blijvend tegen het licht te houden en waar nodig daar op onze manier aandacht aan te besteden. Het zal – zo is onze huidige overtuiging – nog jaren duren eer er enig vertrouwen is in – in dit geval - Kuipers Kip . Zeker als de definitieve vestiging wel enige overlast veroorzaakt, in welke vorm dan ook, zullen wij dat aan de kaak stellen.

In de hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, Behoud de Parel”.

Update
Op 29 december reageerde de woordvoerder van de initiatiefnemers van het NGB: "Op 21 september hebben wij met jullie een gesprek gehad om in alle openheid onze plannen met jullie te delen. Dit in lijn met de informele, open gesprekken die wij de afgelopen jaren al vaker met jullie hebben gehad. Wij hebben jullie tijdens het gesprek gevraagd na te denken of jullie als Behoud de Parel een rol wilden spelen (welke dan ook) bij de communicatie vanuit NGB in het komende jaar. (Redactie: het ging daarbij over publicatie over de start van de bouw van het NGB, terwijl er nog procedures lopen bij de rechter!). Jullie antwoord daarop kon ook gewoon “nee” zijn.
Wij zijn verbaasd over de uitleg die jullie enkele maanden later aan het gesprek van september geven. Deze wijkt totaal af van de door ons verwoorde intentie om ook in de komende periode met jullie in gesprek te blijven vanuit de rol die jullie als Behoud de Parel de afgelopen jaren hebben gespeeld. Wij herkennen ons absoluut niet in termen als ‘provocatie’ en laten die interpretatie, als ook de uitleg van andere zaken die jullie menen te hebben gehoord, volledig voor jullie rekening. Zoals de rechter tijdens de zitting op 17 december in Roermond nog bevestigde, staat het de ondernemers vrij met de bouw te beginnen aangezien de bouwvergunningen sinds half september 2015 onherroepelijk
(redactie: maar de belangrijkste vergunning, die betreffende het milieu, staat bij de rechter nog ter discussie!) verleend zijn (redactie: in het verslag over de hier bedoelde rechtszaak kunt u hier meer over lezen).

De ondernemers van Nieuw Gemengd Bedrijf zullen ten allen tijde blijven kiezen voor een open en zorgvuldige wijze van communiceren en ondernemen, met alle aandacht voor de eventuele zorgen van omwonenden" (redactie: dat laatste trekt Behoud de Parel nu juist in twijfel, reden om door te gaan met juridische acties!)..

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel