Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

In een gesprek met de “Kerngroep Limburg Gezonder” erkent wethouder Houtman van de gemeente Nederweert dat het Buitengebied momenteel in onbalans is door de negatieve effecten van de intensieve veehouderij. De Kerngroep die optreedt namens een groot aantal organisaties (waaronder vereniging Behoud de Parel uit Grubbenvorst), werkgroepen en buurtcomités in Noord- en Midden-Limburg, had om dit gesprek gevraagd. De stellingname van de Kerngroep is dat het welzijn en de gezondheid van de burgers, zowel in het buitengebied als in de kernen zelf, wordt bedreigd door de uitstoot van fijnstof, ammoniak en stank van de vele varkens en kippen in de gemeente.

Per inwoner telt Nederweert meer dan 200 dieren. Per gemiddeld gezin levert dat het hele jaar mest op van 800 veehouderijdieren. Gemiddeld over Nederland is dat 8 dieren. Bovendien is het aantal kippen in Nederweert in 5 jaar met 67 % toegenomen en het aantal varkens in 10 jaar met 25 %. De mest van al deze dieren blijft in Nederweert achter in de lucht, de bodem en het water, terwijl het geproduceerde vlees voor 80 % de grens over gaat. De wethouder erkent deze feiten en de bedreiging daarvan voor het welzijn en gezondheid van de burgers van Nederweert.

De in het hele Peelgebied van Limburg opererende Kerngroep is van mening dat alleen verkleining van de veestapel kan leiden tot vermindering van de overlast en verbetering van de leefbaarheid. De wethouder is, net als de provinciaal gedeputeerde van der Broeck, van mening dat de oplossing gezocht moet worden in betere technieken zoals luchtwassers. Dit in combinatie met het uit gebruik nemen van verouderde stallen en aanscherping van wet-, en regelgeving. Dit duurt de Kerngroep echter te lang. De gemeente verzaakt in haar zorgplicht die ze heeft voor haar inwoners.  Zoals wellicht bekend stelde de rechter de klimaatorganisatie URGENDA onlangs in het gelijk en beval de overheid haar zorgplicht na te komen. De Kerngroep verwijst bovendien naar het resultaat van de Klimaatconferentie afgelopen najaar in Parijs, dat Nederland mede heeft ondersteund en ondertekend, om de afgesproken klimaatdoelen daadwerkelijk uit te voeren.

De gemeente kan aanvragen simpel afwijzen indien deze niet voldoen aan het bestemmingsplan. Ook kan de gemeente in een aantal gevallen eisen dat de aanvragen worden voorzien van een zogenoemde milieueffectrapportage, zodat de effecten beter in beeld worden gebracht. De gemeente gaat er nu volgens de Kerngroep blindelings van uit dat de becijferingen van de agrarische adviesbureaus kloppen. Bovendien heeft de Kerngroep twijfels of de gemeente zelf wel voldoende kennis in huis heeft om deze aanvraagdossiers goed te toetsen.

De Kerngroep verzocht de wethouder ook om de ingekomen bouwaanvragen weer voldoende inzichtelijk te publiceren in het gemeentelijk weekblad en op de digitale site de gehele aanvraag als pdf beschikbaar te stellen. De wethouder kan zich daar goed in vinden in het kader van transparantie bij de overheid.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel