Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De landbouwontwikkelings-gebieden, de LOG’s, zijn volgens Jan Veldhuis niet bedoeld om er megastallen te bouwen, maar om de reconstructie van het platteland te realiseren. De komst van grote varkensbedrijven boezemt de omwonenden bovendien angst in.

Jan Veldhuis is woordvoerder van de stichting Vroomshoop en Omstreken een Mesthoop?

Om een uitbraak van varkenspest in de toekomst te voorkomen, werd de reconstructiewet gemaakt. Deze wet hield in: varkensvrije zones en minder dieren. Helaas trekt een virus zich niets aan van deze vrije zones.

Intussen diende een nieuw fenomeen zich aan: natuur. Door Europese regelgeving kregen belangrijke natuurgebieden een status en de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) moet deze gebieden met elkaar verbinden.

Aangezien met name intensieve veehouderijen door de ammoniakuitstoot een bedreiging voor de natuur zijn, voorziet de reconstructie in verplaatsing van deze bedrijven naar LOG’s: landbouwontwikkelingsgebieden. De reconstructie kent nog twee benamingen: het extensiveringsgebied (natuur, steden en dorpen) en het verwevingsgebied.

Wat is er nu van die verplaatsingen, waar miljoenen aan subsidiegeld te verdelen zijn, terecht gekomen? Weinig of niets. Omdat per 1 januari van dit jaar dierrechten vrij verhandelbaar zijn, maakt dat nieuwvestiging nog gemakkelijker.

Op dit moment zijn op ruim zestig plekken in Nederland aanvragen voor megastallen gedaan. De maat van deze bedrijven is 95 bij 150 meter of 208 bij 68 meter. Voor Nederland ongekend, ook al door de etagebouw, vandaar het woord varkensflat.

Omwonenden vrezen bij de komst van zulke grote bedrijven terecht de uitstoot van fijnstof, dat ook met goede filtering niet kan worden weggevangen. Ook geur is een probleem. Om de LOG’s zo groot mogelijk te maken, is de grens om kleine woonkernen teruggebracht van 1.000 naar 200 meter. Voor bewoners een reden temeer om protest aan te tekenen. Een ander gevaar dat een ieder raakt, is de door ziekenhuizen zo gevreesde MRSA bacterie.

Een nieuw probleem doet zich voor in de sector groot, groter, grootst. In de praktijk blijkt dat in de verwevingsgebieden sprake is van groei naar bedrijven van meer dan 10.000 varkens. Wat is dan nog het verschil met een LOG? De gerechtigde angst bestaat, dat een aantal LOG’s ingericht wordt als agro-productiepark.

Is dit onze bedoeling voor de toekomst, of hechten wij eraan dat ons platteland gekenmerkt wordt door grondgebonden boerenbedrijven, waardoor de openheid in het landschap gewaarborgd blijft? De toekomst zal het leren.

(Bron: Agrarisch Dagblad, Jan Veldhuis, 5-3-'08)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel