Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Vrijdag 19 september 2008 heeft Behoud de Parel bijna 4000 handtekeningen aangeboden aan Provinciale Staten van Limburg. Klein7
Commissaris van de Koningin Frissen, nam de handtekeningen, een grote “cheque” en een aanbiedingsbrief als toelichting op het burgerinitiatief (inclusief het concrete voorstel zoals dat voorgelegd wordt aan Provinciale Staten) om negen uur ’s ochtends in ontvangst in aanwezigheid van Statenleden van het CDA, de SP, de PvdA en de Partij voor de Dieren.

Bij de overhandiging werd benadrukt, dat bijna 4000 mensen de voorstellen onderschrijven om het reconstructieplan van de provincie Limburg zodanig aan te passen dat de komst van megastallen tegengehouden kan worden. De plannen voor megastallen zijn volgens Behoud de Parel niet zomaar een schaalvergroting, maar betekenen een schaalsprong, die om meerdere redenen onaanvaardbaar is. Ze leidt er toe dat het doel van de reconstructie – verplaatsing van de intensieve veeteelt van dorpskernen en natuurgebieden naar landbouwontwikkelingsgebieden – belemmerd wordt. In de praktijk zie je dat er allerlei initiatieven genomen worden voor megabedrijven en zelfs megamegabedrijven, die van de Landbouwontwikkelingsgebieden een agro-industrieel bedrijventerrein maken. Ondertussen worden slechts mondjesmaat bedrijven verplaatst, waar het in oorsprong eigenlijk om ging.

Klein6
De voorzitter van Behoud de Parel benadrukte ook, dat de ondertekenaars van het Burgerinitiatief vóór de zogenaamde boerenlandbouw zijn. Zij hebben niets tegen de landbouw en ook niet tegen varkens- en kippenboeren. Zij zijn begaan met die boeren, die ons landschap in de loop der eeuwen gemaakt hebben tot het landschap, het platteland, dat we nu kennen. Volgens Behoud de Parel is de reconstructie nooit bedoeld om het platteland te industrialiseren.

Behoud de Parel wil paal en perk stellen aan de grootte van veeteeltbedrijven. In het burgerinitiatief wordt een plafond in het reconstructieplan voorgesteld. Daarbij wil Behoud de Parel rekening houden met een fatsoenlijk inkomen voor een gezinsbedrijf en een norm stellen die voldoende flexibiliteit biedt en rekening houdt met economische omstandigheden. Verder stelt Behoud de Parel voor dat Provinciale Staten normen stelt, die gericht zijn op voedselproductie ten behoeve van de omringende regio’s met onder andere als doel een minimum aan logistieke bewegingen (voer-, vee- en/of vleestransporten) te genereren en uitgaande van voedselsouvereiniteit van elk land. Verder vraagt de vereniging aan Provinciale Staten in een te wijzigen reconstructieplan vast te stellen dat de lokale overheid vooraf een Milieu Effect Rapportage, een Gezondheids Effect Rapportage (GER) en een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse moeten uitvoeren om te bepalen hoeveel (te verplaatsen) bedrijven in een LOG gevestigd kunnen worden. Tenslotte wil Behoud de Parel dat in het reconstructieplan wordt vastgelegd, dat bedrijven die zich vestigen in een LOG, gericht dienen te zijn op welzijn, kwaliteit en grondgebondenheid (waarbij een evenwicht tot stand wordt gebracht tussen grond en mest). Een principe dat naadloos aansluit bij de uitgangspunten van “Cradle to Cradle”, die veel provinciale bestuurders – ook in Limburg - omarmen.

Op 24 oktober zal er besloten worden of burgerinitiatief aan alle formele criteria voldoet en of het in behandeling wordt genomen. Is dat het geval dan wordt het burgerinitiatief op 28 november besproken in de Statencommissie Fysiek en uiteindelijk vindt de inhoudelijke behandeling plaats op 19 december in Provinciale Staten.

Bekijk hier de nieuwsuitzending van de overhandiging van de handtekeningen op L1 TV:
http://www.l1.nl:80/mediaplayer_landingpagina/_rp_links1_landing/1_true/...

Bekijk hier het filmpje dat Provinciale Staten op haar website heeft geplaatst (als u op de pagina van Provinciale Staten bent gekomen moet u even doorscrollen om bij WEB TV uit te komen):
http://webtv.limburg.nl/services/link/bcpid1704105729/bclid1643966554/bc...

Behoud de Parel