Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De rechter heeft in het beroep van Behoud de Parel de bezwaren tegen de vergunning om afvalwater te mogen lozen op de Gekkengraaf door een van de grootste mestverwerkingsfabrieken van Nederland, RMS, gegrond verklaard. Een uitspraak over de bezwaren van Behoud de Parel, samen met omwonenden, tegen de verleende WABO-vergunning, moet de rechter nog doen. Lees hier het bericht over het beroep dat ingesteld is.

In diens uitspraak gaat de rechter uitgebreid in op de stukken die door de partijen zijn ingebracht. De raadsman van Behoud de Parel, Valentijn Wösten, heeft een voorstel ingediend om aanvullende voorschriften op te leggen: in concreto het opleggen van de verplichting om maandelijks te meten welke afvalstoffen in de Gekkengraaf terecht komen.In het afvalwater zitten volgens Behoud de Parel reststoffen van (binnen de intensieve veehouderij op grote schaal toegepaste) veemedicatie, antibioticaresistente bacteriën en bestrijdingsmiddelen. Door de raadsman van Behoud de Parel werd  er ook op gewezen dat de Provincie Limburg, die de vergunning verleend heeft, geen lozingsnormen heeft opgenomen in de waterwetvergunning (in Gelderland is om die reden de vergunning voor RMS in Groenlo vernietigd!). Daarop heeft RMS een tegenvoorstel gedaan, dat door Behoud de Parel als te minimaal werd afgewezen. RMS wilde slechts twee keer meten, omdat zij vaker meten te kostbaar vindt.

De rechter heeft - de verschillende partijen gehoord hebbende - besloten een aanvullend voorschrift op te leggen aan RMS. De rechter stelt een eenmalige meet-, bemonstering- en analyseverplichting in, als aanvullend voorstel. Behoud de Parel is het daar niet mee eens, omdat getwijfeld wordt aan het toezicht dat de provincie houdt op de uitvoering van dat voorschrift. Die twijfel is gebaseerd op eerder ervaringen. Volgens de rechter kan Behoud de Parel - als straks op basis van de meting vastgesteld wordt dat er te veel giftige stoffen geloosd worden, alsnog eisen stellen bij de provincie om nadere normen vast te stellen.De rechter bepaalde dat de bezwaren van Behoud de Parel gegrond zijn, maar vernietigt de verleende waterwetvergunning niet, maar legt een extra voorschrift op (zie voor de uitspraak en de concretisering van het nieuwe voorschrift de bijlagen).

Behoud de Parel overweegt in hoger beroep te gaan bij de Raad van State.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel