Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Aan de Horsterweg nabij Grubbenvorst bestaan plannen om de grootste mestverwerkingsfabriek van Nederland neer te zetten. De buurt heeft samen met Behoud de Parel een juridische procedure aangespannen tegen de plannen. De buurt en Behoud de Parel worden wellicht geholpen door een uitspraak van de Tweede Kamer bij de Algemene Beschouwingen, waardoor de subsidie voor mestvergisting afgeschaft wordt.

Het is voor de buurt en Behoud de Parel een mooi bericht dat tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen een motie is aangenomen van de Partij voor de Dieren om mestvergisters uit de subsidieregeling voor duurzame energie te krijgen. “Mestvergisters leveren nauwelijks energie op, geven overlast voor omwonenden en houden bovendien de bio-industrie in stand”, zegt fractievoorzitter Esther Ouwehand.

In de Miljoenennota voor 2022 wordt €3 miljard extra uitgetrokken voor de zogenoemde ‘SDE++-subsidie’, bedoeld voor het stimuleren van duurzame energieopwekking. “Dat is uiteraard belangrijk, maar dan moeten we wel zorgen dat die miljarden effectief worden ingezet. Bij mestvergisting is dat niet het geval”, zegt Ouwehand. Mestvergisters hebben een zeer lage energieopbrengst. Bovendien bezorgen de mestfabrieken omwonenden hoofdpijn door de continue stankoverlast die ze afgeven. De installaties brengen ook nog eens groot ontploffingsgevaar met zich mee. Veel burgers verzetten zich al tegen de komst van mestvergisters in hun buurt. Ouwehand: “Er is geen enkel draagvlak voor.”

Mestfabrieken zijn er dan ook vooral om van het mestoverschot af te komen. De Nederlandse veehouderij produceert ongeveer 25% meer mest dan dat het uit zou kunnen rijden wanneer alle landbouwgrond maximaal bemest zou worden. “Het is geen groene energie, maar bruine energie”, stelt Ouwehand.

“Voor het mestoverschot bestaat een veel makkelijkere oplossing, namelijk aanpak bij de bron: minder dieren fokken, gebruiken en doden. Minder dieren betekent minder mest, en minder mest is minder problemen.”

Met het schrappen van mestvergisters uit de subsidieregeling, is het nu zeer onwaarschijnlijk dat er nieuwe mestvergisters gebouwd worden, omdat ze zonder subsidie niet rendabel zijn. De druk om het aantal dieren in de veehouderij drastisch te verminderen, die vanwege de stikstof- en klimaatcrises toch al hoog is, wordt zo verder opgevoerd.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel