Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De Burgerwerkgroep Max 5 odeur is het niet eens met een wijziging van de Crises- en Herstelwet, waardoor provincies en gemeenten meer ruimte krijgen om te experimenteren met anti-standmaatregelen. De werkgroep vindt dat de geurnormen eerst moeten worden aangepast. Dat schrijft de werkgroep in de zienswijze (zie bijlage) die ze 2 maart 2020 naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft gestuurd.

De Werkgroep schrijft: "Wegens het ontbreken van een geactualiseerd wettelijk kader dat het woon- en leefklimaat en de gezondheid van omwonenden van intensieve veehouderijbedrijven afdoende beschermt, bestaat er een reëel risico dat de voorgestelde wijzigingen voor direct belanghebbenden geen verbeteringen en mogelijk zelfs verslechteringen teweeg brengen. De voorgestelde wijziging van de Crisis- en herstelwet zal leiden tot uitstel van noodzakelijke wijzigingen in de Wet geurhinder veehouderij en de regeling geurhinder veehouderij, c.q. de Omgevingswet en bijbehorende besluiten".

Max5Odeur heeft er weinig vertrouwen in dat provincies en gemeenten in staat zijn om het stankprobleem daadwerkelijk aan te pakken. Bovendien zijn de maatregelen waarvoor de Crisis- en Herstelwet ruimte wil bieden, vooral technisch van aard. Daarvan is nog niet bewezen dat ze effectief zijn als het gaat om het reduceren van stank. Middelen ontbreken om de afname van stank op onomstreden wijze vast te stellen. Met het recente luchtwassersschandaal in gedachten vindt de werkgroep max5odeur dat de tijd nog lang niet rijp is voor experimenten. Omwonenden van veehouderijen zitten niet te wachten op nieuwe onzekerheden over de effectiviteit van maatregelen.

Ook de producenten Organisatie van de Varkenshouderij (POV) en LTO Nederland hebben zich - op andere gronden - negatief uitgelaten over de wijziging van de Crisis- en Herstelwet. Beide organisaties vrezen strenger beleid, willekeur en aantasting va bestaande rechten van veehouders. Beide organisaties schrijven: "POV en LTO Nederland hebben al in eerdere brieven laten weten experimenten bij daadwerkelijke overlast te ondersteunen maar wel onder voorwaarde dat er zorgvuldig met rechten van veehouders wordt omgegaan. Dat is in het huidige  voorstel niet of nauwelijks geregeld en het artikel 7 af is daarmee voor ons onacceptabel. Wij dringen er op aan het voorstel zo aan te passen dat rechten van veehouders voldoende gerespecteerd worden en dat veehouders een eerlijk speelveld behouden. Zonder fundamentele aanpassingen van dit artikel is zorgvuldige samenwerking met veehouders en hun belangenorganisaties niet mogelijk".

In een brief aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en aan de Staatssecretaris van Infrastructuur & Waterstaat heeft de werkgroep Max 5Odeur ook een brief gestuurd. In die brief van 2 maart 2020 vraagt de werkgroep aandacht voor een aantal belangrijke onderwerpen: Luchtwassers, geurmetingen, 50%-regeling, aanpassen geurnormen, aanpassen handreiking Wgv, bepalen geurhinder en geurbelasting. In de bijlage is de brief te lezen.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel