Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Op 4 mei 2012 is door de GGD Limburg Noord een gezondheidskundige risicobeoordeling uitgebracht over het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) te Horst. Bij  dat onderzoek heeft Behoud de Parel toentertijd al de nodige vraagtekens geplaatst (zie artikel op deze site). Naar aanleiding van het onderzoek kwam de GGD Limburg Noord tot de conclusie dat de oprichting van het initiatief voor het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB), met 35.000 varkens en 1,2 miljoen kippen een minimaal extra gezondheidsrisico oplevert voor de bevolking van de woonkernen ten aanzien van het aspect fijn stof en geur. Max5Odeur, een werkgroep die burgerbelangengroepen uit Gelderland, Brabant, Overijssel en Limburg (waaronder Berhoud de Parel) verenigt, heeft een brief geschreven, waarin ze stelt dat de onderzoeksgegevens aangepast moeten worden en tot nieuwe conclusies dienen te leiden. Want de aannames van toentertijd blijken niet te kloppen.

In een brief van Max5Odeur aan de directie van de GGD Limburg Noord (zie bijlage) stelt de werkgroep in de geurberekeningen van het varkensbedrijf is uitgegaan van de toepassing van gecombineerde luchtwassers (BWL 2009.12). Zoals bekend reduceren deze luchtwassers geur niet conform de aangegeven 85%. Dit is uit diverse onderzoeken naar voren gekomen. Onlangs is de emissiefactor voor deze en andere gecombineerde luchtwassers door de staatssecretaris van het ministerie van I&W bijgesteld (zie de officiële bekendmaking van het onderzoek van Wageningen Universiteit).

Vanuit het belang van omwonenden verzoekt Max5Odeur GGD Limburg Noord een herberekening te maken van de werkelijke geuremissie en geurbelasting op basis van de nieuwe emissieactoren en de conclusies ten aanzien van geur afhankelijk van de uitkomsten van de herberekening te herzien. Indien de herberekening daartoe aanleiding geeft, lijkt het de werkgroep, dat een openlijke correctie van de risicobeoordeling op zijn plaats is. Temeer daar het NGB op zijn website schermt met de risicobeoordeling van de GGD. Daarbij wordt gesteld dat de oprichting van Nieuw Gemengd Bedrijf een minimaal extra risico oplevert voor de bevolking van de woonkernen ten aanzien van het aspect fijnstof en geur.

Max5Odeur wil dat feiten die gecheckt zijn op basis van recent uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek de boventoon gaan voeren in de publiciteit en publieksvoorlichting rond het NGB. Dat is des te meer van belang omdat de gemeenteraad van Horst aan de Maas gesteld heeft dat - als er gezondheidsrisico's zouden voortkomen uit de bedrijfsvoering van het NGB - dat zou moeten leiden tot een stop op de productie.

Wat betreft fijnstof ligt er volgens Max5Odeur een andere cumulatieve berekeningswijze voor ter consultatie. De werkgroep vraagt GGZ Limburg Noord ook deze berekeningswijze toe te passen op het varkensbedrijf en het pluimveebedrijf van het NGB, en op basis daarvan haar conclusies ten aanzien van fijnstof, indien daar aanleiding toe is, te herzien en deze openbaar te maken.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel