Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Er dreigt een milieucatastrofe bij varkensbedrijf Heideveld, een onderdeel van het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) nabij Grubbenvorst. Dat stelt Mr. Wösten in zijn reactie (zie bijlage) op het verweer van de provincie Limburg (zie bijlage) op het beroep van omwonenden (zie bijlage) van het varkensbedrijf tegen de vergunningverlening door de provincie Limburg (zie bijlage). Omdat al gestart is met de bouw heeft Mr. Wösten tevens een beroep gedaan op de voorzieningenrechter, om de bouw stil te laten leggen. Vereniging Behoud de Parel heeft gezien het spoedeisende karakter ook een brief geschreven naar de gemeenteraad en het college van B&W van Horst aan de Maas met het verzoek om onderzoek te doen naar de dreigende milieucatastrofe.

Falende luchtwassers

Uit onderzoek van wetenschappers van Wageningen Universiteit dat weergegeven is in twee rapporten, "Evaluatie geurverwijdering door luchtwassystemen bij stallen" die in het voorjaar van 2018 zijn verschenen is gebleken dat met name combi luchtwassers onvoldoende presteren. Heideveld BV, de varkenspoot van het NGB, gebruikt dit soort luchtwassers. In plaats van 85% halen ze maar 45% vervuilende stoffen uit de lucht. Daardoor treedt een ruim drievoudig hogere stankemissie op (in plaats van 15% van de stalstank wordt 55 % stalstank uitgestoten naar de omgeving), als gevolg waarvan waarschijnlijk een extreem slechte woonkwaliteit optreedt bij omwonenden. Reden voor omwonenden om een brief te schrijven naar GS met het verzoek de vergunning voor de varkensstallen in te trekken. GS stelden in een reactie daarop dat de rechtszekerheid in het geding is indien de vergunning zou worden gewijzigd of ingetrokken. Daar zijn de omwonenden en Behoud de Parel het niet mee eens. Reden om naar de rechter te stappen.

Verweer GS Limburg

In haar verweer tegen het beroep van de omwonenden en Behoud de Parel stelt GS dat voor geen enkel bedrijf in Nederland soortgelijke voorschriften bestaan, zoals GS heeft opgenomen in de verstrekte vergunning. Maar volgens Mr. Wösten kan de provincie dat niet weten, want ze heeft daar geen onderzoek naar gedaan. Het betreft enkel een vermoeden van GS. Daarbij verzuimt GS volgens Wösten te vermelden dat het hier het grootste varkensbedrijf van Nederland betreft, dat bovendien op basis van de onjuiste reductiefactor van 85% door GS is vergund op de grens van wat de stanknormen toestaan, te weten 14 Ou/m3. Voorts is cruciaal dat het bedrijf nog niet is opgericht en in werking gebracht. “Kortom, deze situatie kent geen precedent”, aldus Wösten.

Besluit GS schorsen

Omdat GS de milieukwaliteit als gevolg van de uitstoot van het varkensbedrijf niet heeft onderzocht nu er sprake is van slechts 45% emissiereductie in plaats van 85%, is het besluit van GS volgens de omwonenden onzorgvuldig genomen en moet de rechter ingrijpen door dat besluit te schorsen. Daarbij dient een termijn te worden gesteld om zo spoedig mogelijk tot een heroverweging van het bestreden besluit te komen. De vergunning dient te worden ingetrokken, dan wel te worden gebonden aan een stankemissiereductieplicht van 85%.

Naast de procedure bij de rechter hebben de omwonenden samen met onder andere Behoud de Parel aan Gedeputeerde Staten van Limburg verzocht om een preventieve handhaving (in het kader van de WABO vergunning) toe te passen.

Brief Behoud de Parel aan gemeenteraad en B&W Horst aan de Maas

In de juridische procedure wordt gesteld dat als gevolg van de falende luchtwassers bij Heideveld een milieucatastrofe dreigt. Dat is voor Vereniging Behoud de Parel uit Grubbenvorst reden om het College van B&W en de gemeenteraad van Horst aan de Maas een brief te schrijven. In de brief (zie bijlage) dringt de vereniging er op aan om snel onderzoek te laten verrichten door de GGD Limburg Noord om de gezondheidseffecten van de varkensstallen te meten in de nieuwe situatie. Immers naast de toename van stank zal – door de afname van de emissiereductie vrijwel de helft van de vergunde situatie – ook een enorme toename van de uitstoot van fijn stof plaats gaan vinden. Met alle schadelijke gezondheidsgevolgen van dien voor omwonenden.

Eerder – in september 2018 - schreef de stichting Max 5 Odeur (een landelijke stichting, waar Behoud de Parel bij aangesloten is) een brief naar de GGD Limburg Noord met het verzoek onderzoek te doen naar de nieuwe situatie bij de varkensstallen van het Nieuw Gemengd Bedrijf. Tussentijds heeft GGD Limburg Noord laten weten contact op te nemen met het gemeentebestuur van Horst aan de Maas om te bekijken of zo’n onderzoek ondersteund wordt door de gemeente. Wat uit dat overleg naar voren is gekomen, is niet bekend.

In haar brief dringt Behoud de Parel er nu op aan bij gemeenteraad en B&W om snel het gevraagde onderzoek te verrichten en de metingen zoals die neergelegd zijn in een rapport van de GGD Limburg Noord aan te passen aan de nieuwste bevindingen van de wetenschappers uit Wageningen.

Bijlagen (PDF bestanden):

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel