Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De luchtkwaliteitsnormen in Limburg worden al langere tijd overschreden, onder andere in de omgeving van intensieve veehouderijbedrijven. Dat heeft tot gevolg dat in de omgeving van intensieve veehouderijen gezondheids- en andere  leefomgevingsrisico’s spelen. Reden voor een aantal partijen in Provinciale Staten om een motie in te dienen onder de titel "Integrale aanpak milieu- en gezondheidsproblemen intensieve veehouderij". Met steun van de SP, PVV, GroenLinks en 50PLUS wwerd die motie van de hand van de Partij van de Dieren en D66 met een meerderheid aangenomen.

Met de motie riepen de partijen Gedeputeerde Staten van Limburg op om onderzoek naar de luchtkwaliteit te laten uitvoeren in de grootste knelpuntgebieden rond verkeer, industrie en in gebieden met een hoge veedichtheid in Noord- en Midden-Limburg. Daarbij is het doel om het verbeteren van de luchtkwaliteit rond intensieve veehouderij te combineren met andere verbeteringen richting gezonde, duurzame en diervriendelijke productie.

Uiteindelijk moet de motie er toe leiden dat in afstemming met het Rijk, de betrokken gemeenten, natuur- en milieuorganisaties en de IV-sector een integraal actieplan wordt opgesteld voor een duurzamere bedrijfs- en gebiedsontwikkeling in gebieden met een concentratie intensieve veehouderij, waarvan verbetering van de luchtkwaliteit onderdeel uitmaakt en dat mede gebaseerd wordt op de uitkomsten van het gevraagde onderzoek naar luchtkwaliteit. Het actieplan zou ook benut moeten worden in de samen met Brabant te voeren lobby bij het Rijk voor een aanpak, voor een duurzame veehouderijontwikkeling, die rekening houdt met de gezondheids- en leefbaarheidsaspecten van omwonenden.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel