Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Na aanvankelijk optimisme in september 2017 (lees hier het artikel) constateert de Werkgroep Kleefse Dijk dat de plannen van Haenen (Klevar) om nieuwe varkensstallen te bouwen nog steeds niet van tafel zijn. In een artikel in de Hallo van donderdag 28 december 2017 beschrijft de Werkgroep de hardnekkige pogingen van CDA-wethouder Vorstermans om de plannen er toch door te krijgen - tégen de wens van de meerderheid van de gemeenteraad!

Laten we de strappatsen van de wethouder - aan de hand van het artikel van de Werkgroep Kleefsedijk - eens in beeld brengen.

Dialoog
Om de steeds vaker voorkomende botsingen van de veeindustrie met omwonenden te voorkomen heeft de politiek het instrument van de "dialoog" uitgevonden. De twee partijen - omwonenden en veeboer - gaan om de tafel zitten en samen proberen ze de belangen van die omwonenden en de Intensieve Veehouderij (IV) recht te doen. Die "Dialoog" wordt meestal begeleid door een onafhankelijke derde. In het voorjaar van 2017 lag er een nieuw plan van Haenen die eerdere weggestemde plannen van diens bedrijf Klevar moesten vervangen: 8.280 vleesvarkens, gepland op twee percelen die hij in bezit heeft. Wethouder Vostermans - die zich daarvoor al voorstander toonde van de plannen van Haenen - wierp zichzelf op als de begeleider/voorzitter van de "Omgevingsdialoog". Daarmee deed hij exact dat, wat in zo'n "dialoog" niet de bedoeling is.

Bangmakerij
Vervolgens - toen de plannen toch dreigden te sneuvelen in de gemeenteraad - riep de CDA-wethouder: "Dit plan moet doorgaan, anders krijgen we een forse schadeclaim". Onzin, zo bleek al snel. Maar de coalitiepartijen (CDA, PvdA, Essentie) trapten er in, ze gaven de slinkse wethouder hun vertrouwen.. De oppositie (SP en D66) toonden het ongelijk aan van de wethouder, maar dat maakte kennelijk geen indruk op de drie "regerende" partijen, PvdA, Essentie en vooral CDA. Zij lieten zich door CDA-er Vorstermans overtuigen dat het plan past binnen de geldende regelgeving. Ook bleek gemakkelijk te weerleggen!. De coalitiepartijen bleven de wethouder aanvankelijk steunen, maar na een debat met SP en D66 zwichtte de coalitie: de gemeenteraad sprak in meerderheid uit dat de megastallen aan de Kleefsedijk nog steeds ongewenst waren.

Principebesluit
Hoewel een meerderheid van de raad zich dus in september 2017 tegen de plannen van Klevar had uitgesproken, werkte het College van B&W (Birgit op de Laak van de PvdA, Paul Driessen van Essentie, Ger van Rensch van het CDA onder leiding van CDA-prominent Vorstermans en - toen nog - CDA-burgemeester Van Rooij) zónder medeweten van de raad een uitgebreid positief Principebesluit uit. Een journalist van Dagblad de Limburger kwam daar achter en publiceerde dat. De raad schrok enorm. Maar PvdA, Essentie en natuurlijk het CDA bleven de wethouder vertrouwen.

Nieuw Bestemmingsplan Buitengebied voor Horst aan de Maas
Ondertussen was het Bestemmingsplan Buitengebied in de maak. Doel van het nieuw te ontwikkelen Bestemmingsplan Buitengebied was de drie bestemmingsplannen van de gemeenten die tot Horst aan de Maas gefuseerd waren, tot één bestemmingsplan om te vormen. In de aanloop naar de vaststelling van het nieuwe Bestemmingsplan Buitengebied hebben de SP en D66 steeds er op aangedrongen dat de bevoegdheid voor beoordeling van aanvragen voor een uitbreiding of vestiging van Intensieve Veehouderijen (IV) tot 1.5 ha aan de raad zou moeten zijn of blijven. Daarnaast heeft de SP aangegeven dat er bij bebouwing van het bouwblok tot 1.5 ha  minimaal 25 procent groeninpassing moest komen. Essentie, bij  monde van raadslid Eric Beurskens en de PvdA, bij monder van Jan Wijnen, hebben bij herhaling aangegeven dat zij het daar mee eens waren.

Ter inzage gelegd
Vanwege de commotie wilde de gemeenteraad dat het Bestemingsplan Buitengebied pas in oktober 2017 ter inzage leggen. Het Bestemmingsplan geeft aan, hoe de ruimte in het buitengebied benut kan worden. Een belangrijk document dus, want daar hangt van af of Haenen zijn plannen wél of niet door kan zetten... Ondanks de wens van de gemeenteraad legt de aan Klevar loyale Vorstermans gewoon in de zomerperiode ter inzage. Een periode waarin het moeilijk is het verzet tegen zo'n uitgebreid bestemmingsplan te organiseren. En ja, in het plan werd de poort wijd open gezet voor de plannen van de megavarkensboer.

Tumult
Waar PvdA, CDA en Essentie aanvankelijk de wethouder bleven volgen in zijn onnavolgbare pad om het de ondernemer, die gesteund wordt door oud-politcus en CDA-corryfee Ger Driessen, naar zijn zin te maken, Toch kwam er tumult. De omwonenden trokken hard aan de bel. Er kwam een motie van de coalitiepartijen, uiteindelijk gesteund door SP en D66, die aangenomen werd door de gemeenteraad. Gejuich bij de omwonenden en de partijen die de gezondheid van burgers hoger stelden dan de belangen van één enkel bedrijf.

Juridisch niet houdbaar
In de raadsvergadering van 19 december heeft wethouder Vorstermans aangegeven dat de motie die de gehele raad heeft ondersteunt, integraal overgenomen is in het Bestemmingsplan Buitengebied. De Werkgroep Kleefsediijk constateerde al vrij snel - na consultatie van de jurist die hen ondersteunt - dat de tekst in het Bestemingsplan zó niet deugde en juridisch niet afdoende was. Duidelijk werd dat het Bestemmingsplan nog toevoegingen behoefde. De inhoud van de motie zou niet opwegen tegen het eerder vastgestelde uitgebreide Principebesluit van het college van B&W en alle mogelijkheden die het plan van Haenen wél biedt. Om de omwonenden tóch tegemoet te komen, zouden dus aanpassingen nodig zijn. Zo stond in het plan dat 25 procent groen - dat verplicht rondom het bedrijf geplaatst moet worden - buiten het bouwblok gepland mag worden. Indien het groen binnen het bouwblok opgenomen moet worden, beperkt dat de omvang van de stallen. Reden voor de SP om aan de wethouder en de andere partijen te vragen of men mee wilde werken aan een verdere aanscherping van de tekst van de motie, c.q. de tekst in het Bestemmingsplan, om zo de kans op bouw van een megastal aan de Kleefsedijk te minimaliseren. Vorstermans reageerde daar op zich positief op, maar hij nam niet zelf het initiatief daartoe. Wat op zich logisch zou zijn, want in de regel wordt de intentie van een motie verder uitgewerkt door de verantwoordelijk wethouder. Vostermans dus!

Wat óók opviel tijdens de behandeling van het Bestemmingsplan Buitengebied - en vooral tijdens de schorsing van de vergadering, toen partijen onderling overlegden hoe het plan zo aangepast kon worden dat aan de wensen van de omwonenden aan de Kleefsedijk tegemoet gekomen kon worden - bleek dat eerdere uitspraken van Essentie en PvdA met betrekking tot het verplaatsen van de bevoegdheid voor het beoordelen van aanvragen voor bouw in het buitengebied (zie hiervoor) niet waar gemaakt werden. Beide partijen gaven tijdens de schorsing wel toe dat ze zich in eerdere instantie geschaard hadden achter het standpunt van de SP, maar ze trokken deze medewerking nu weer in. Jammer genoeg gebeurde dat niet publiekelijk! Daarmee toonden beide coalitiepartijen zich eens te meer als de slippendragers van het CDA en ook van Ger Driessen, oud wethouder en oud gedeputeerde voor het CDA en nu raadsman voor Haenen van Klevar.

Slotbeschouwing
De lezer zal - na deze soap - wellicht de weg kwijt zijn. De Werkgroep Kleesfedijk heeft namens de omwonenden steeds geprobeerd de raad te bewegen om dat wat steeds in woorden werd beleden ook op te nemen in het Bestemmingsplan. Dat werd - door een meerderheid van de raad - verzuimd. Ondanks de inspanningen van SP en D66 om de raad mee te krijgen om de belangen van de omwonenden te waarborgen. Op advies van de wethouder keurde de coalitieparrtijen CDA, PvdA en Essentie het foute plan toch goed. De omwonenden werd beloofd dat er - later - alsnog wijzigingen doorgevoerd zouden worden. Want het plan zou nog lang niet klaar zijn. Waarom - vraag je jezelf als argeloze toeschouwer af - moet het plan er dan toch doorgeduwd worden? Waarom niet even gewacht totdat het plan wel helemaal klaar is. Bijvoorbeeld om een na aandringen van de Werkgroep Kleefsedijk en Behoud de Parel toegezegde maar voortdurend uitgestelde inspraakmogelijkheid voor burgers om de gezondheidsrisico's van dit soort bedrijven te bespreken, alsnog door te laten gaan.

In hun beschrijving van de gang van zaken in de Hallo eindigt de Werkgroep Kleefsedijk dan ook met de verzuchting: "Je zou van minder wantrouwig worden… Toch?"

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel