Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Behoud de Parel en omwonenden voeren juridische actie tegen de komst van een mestverwerkingsfabriek aan de Horsterweg in Grubbenvorst (lees hier het bericht over het verzet tegen RMS). De rechtszitting over de bezwaren van Behoud de Parel en omwonenden heeft vorig jaar al plaats gevonden, maar er is nog steeds geen uitspraak gedaan. Ondertussen heeft de rechter in Gelderland (Groenlo) een vergelijkbaar initiatief van RMS afgeschoten (lees hier het bericht over de uitspraak van de rechter).

Met de uitspraak van de rechter leek het doek leek gevallen voor RMS, het Duitse bedrijf dat in Groenlo een mega grote mestfabriek wilde realiseren. Drie vergunningen (Wabo, Wet natuurbescherming en Waterwet) die aan RMS verleend waren door de provincie, werden toen door de rechtbank vernietigd. De rechtbank was namelijk van oordeel dat onvoldoende duidelijk was gemaakt waarom het oprichten van de inrichting geen nadelige gevolgen zou hebben voor het milieu. De punten die volgens de rechter beter gemotiveerd moesten worden, gaan over energie-efficiëntie, het lozen van afvalwater en de gevolgen van het aanpassen van het proces voor geur en de stikstofuitstoot. De rechtbank oordeelde daarnaast dat het Mer-beoordelingsbesluit en enkele voorschriften in de vergunning aangepast moeten worden. De verwachting bij de meeste inwoners van Groenlo was dat er, met het vernietigen van de vergunning door de rechter, een eind was gekomen aan de plannen van RMS.

Aanvullende informatie
Na de rechtszaak bleef het lang stil. Het Groenlose raadslid Paul Wallerbos heeft daarom namens Onafhankelijken Oost Gelre de afgelopen weken het Oost Gelrese college en de vergunningverlenende instantie (ODA) bevraagd hoe het nu zit met de beoogde vestiging van RMS op Laarberg. Uit de antwoorden die Wallerbos kreeg blijkt dat RMS het bijltje er nog niet bij neer heeft gegooid en alsnog een serieuze poging wil doen om de benodigde vergunningen voor de megamestfabriek op de Groenlose Laarberg bij elkaar te krijgen. OOG wilde ook weten hoe de verdere procedure eruit ziet, of er dit keer wel een volledig diepgaand onderzoek naar de risico’s via een MER (milieu effect rapportage) uitgevoerd zal worden. Het college antwoordde als volgt: “De beslissing op de eerdere Omgevingsvergunning-aanvraag uit 2017 is vernietigd. Op deze aanvraag moet nu opnieuw worden besloten met inachtneming van de uitspraak van de rechtbank. Om een nieuw besluit te kunnen nemen op zowel de vergunningaanvragen in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), Waterwet als Natuurwet is aan de aanvrager gevraagd om voor 1 april 2020 aanvullende informatie aan te leveren”.

Actief informeren
OOG stelde ook de vraag of het college nog steeds verwacht dat de grond eind 2020 aan RMS verkocht zal worden. “De gebiedsonderneming verwacht de grond aan RMS te verkopen zodra de vergunningen onherroepelijk zijn. Laarberg heeft nieuwe afspraken contractueel vastgelegd met RMS. De levering zal plaatsvinden na onherroepelijk worden van de voor het voorgenomen gebruik benodigde vergunningen, met dien verstande dat levering uiterlijk geschiedt op 31 december 2021”, legt het college uit. OOG, tegenstander van de komst van de megamestfabriek, vindt dat het college en de provincie onvoldoende actief de burgers, bedrijven en boeren hebben geïnformeerd. Het college vindt echter dat het actief informeren van bewoners in eerste instantie een taak van RMS zelf is. Wel komt er nog deze maand, in opdracht van de provincie, een nieuwsbrief op de gemeentepagina’s in de Groenlose Gids en Elna.

Nieuwsbrief actievoerders tegen RMS
Naar aanleiding van deze ontwikkelingen constateert de groep "Leefbaar buitegebied Gelderland" - dat zich samen met omwonenden verzet tege de komst van RMS naar Groenlo - dat ze de afgelopen jaren hard hebben gewerkt om het plan van de megamestvergister op de Laarberg tegen te houden. "Daarin zijn we tot op heden succesvol geweest. Maar dat geeft helaas geen garantie voor de toekomst". Leefbaar Buitengebied Gelderland vervolgt: "Gezien de overduidelijke weerstand die bij het merendeel van de lokale bevolking leeft en de vernietigende uitspraak van de rechtbank vorig jaar juni, zou je toch verwachten dat RMS het project aan de wilgen heeft gehangen. Helaas, niets is minder waar". De groep vidt dat het onbegrijpelijk is dat de omgevingsdiensten geen onafhankelijke expertise inhuren gezien hun gebrek aan kennis en ervaring bij het beoordelen van dit soort grote mestvergistingsprojec-ten. Hetgeen midden vorig jaar pijnlijk duidelijk werd bij de uitspraak van de rechtbank. Geconstateerd wordt dat bezorgde burgers in deze discussie niets te vertellen hebben. "Wij kunnen immers geen protest aantekenen in de voorstadia van vergunningsaanvragen. Wij kunnen pas in actie komen nadat vergunningen verleend zijn. Dan pas kunnen wij ook (juridische) stappen zetten tegen het ontbreken van een MER onderzoek".

Maar de groep gaat niet bij de pakken neerzitten. Zij gaan niet rustig afwachten, maar nu al voorbereidingen treffen voor het geval dat deze zaak inderdaad bewaarheid wordt. Ze zullen zich weer maximaal gaan inzetten tegen deze megalomane dwaasheid, zo meldt de groep.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel