Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De Raad van State heeft uitspraak gedaan op het verzoek van Behoud de Parel om de omgevingsvergunning voor de kippenstallen (1,2 miljoen kippen) en de mestverwerkingsinstallatie van Kuijpers Kip (onderdeel van het Nieuw Gemengd Bedrijf te schorsen. De RvS is van mening dat het bedrijf met de bouw zélf nog geen milieuschade kan veroorzaken. Zij wijst Kuijpers Kip er wel op, dat zij risico nemen dat dit straks - bij de uitspraak over de bezwaren van behoud de Parel zelf - negatieve consequenties heeft voor het bedrijf (zie bijlage).
Vereniging Behoud de Parel heeft hoger beroep in gesteld bij de Raad van State tegen de uitspraak van de rechter in Roermond, die de vergunning van Kuijpers Kip (onderdeel van het Nieuw Gemengd Bedrijf) met wat aanpassingen goedkeurde (zie hier het artikel over de uitspraak van de rechter). Bij dat hoger beroep heeft Behoud de Parel tevens verzocht om schorsing van het besluit van de rechter. Dat verzoek is nu dus afgewezen.

Volgens de bezwaarmakers worden in totaal drie bedrijfselementen binnen één bedrijf geïntegreerd. Het betreft de slachterij, de co-vergisting, compostering en warmtekrachtkoppeling (WKK) en de veehouderij (met enerzijds een onderdeel vleeskuikenouderdieren - het leggen van eieren waaruit de vleeskuikens komen - en anderzijds het mesten van de vleeskuikens). De milieugevolgen van deze drie bedrijfsonderdelen worden in het besluit ten onrechte onvoldoende integraal beoordeeld op aanvaardbaarheid van de milieugevolgen.

Verder wordt aangevoerd dat de Rechtbank heeft concludeerd dat de geluidsgrenswaarden uit de vergunning niet kunnen worden nageleefd. In plaats van de vergunning te vernietiegn heeft de rechter zelf besloten in de zaak te voorzien door grenswaarden te stellen die in de nachtperiode 1 dB hoger zijn dan in de vernietigde vergunningvoorschriften opgenomen. In de dagperiode en avondperiode is dit verschil zelfs 5 en 6 dB, volgens het akoestisch rapport behorende bij
de aanvraag. De bezwaarmakers hebben nooit ingestemd met de suggestie van verweerder om de geluidvoorschriften in genoemde zin te wijzigen. Berekeningen waaruit blijkt dat bij het juist bepalen van de geluidsbelasting aan de nieuwe
geluidgrenswaarden kan worden voldaan, ontbreken geheel.

De Rechtbank oordeelt ook dat ondanks het niet voldoen aan de afstandseis van 25 meter tussen de gevel van de stallen van Kuijpers Kip en een nabij gelegen rozenkwekerij niet is aangetoond dat directe ammoniakschade kan optreden. De Rechtbank acht het redelijk af te wijken van de richtlijn door niet te meten vanaf de stalgevel maar van af  'de plaats waar de dieren zich feitelijk bevinden' en meent dat voldoende zekerheid wordt gegeven dat geen directe ammoniakschade optreedt. Bezwaarmakers zijn het ook daar niet mee eens.

Tenslotte - zo stellen de bezwaarmakers - is door de rechter onvoldoende gekeken naar de negatieve gezondheidseffecten van de Intensieve Veehouderij op omwonenden, zoals onlangs gebleken is uit onderzoek van het RIVM (hier is meer te lezen over dat onderzoek).

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel