Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten Horst aan de Maas heeft aan de politieke partijen die in Horst aan de Maas deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 een brief geschreven met aandachtspunten voor het verkiezings-programma (zie bijlage). De werkgroep hoopt daarmee dat er na de verkiezingen een beleid komt dat gericht is op het beperken van de instroom van arbeidsmigranten, humanisering van de situatie van arbeidsmigranten, een verbeterde integratie van de arbeidsmigranten in de samenleving, het verbeteren van de positie van buurten waar plannen zijn voor huisvesting van arbeidsmigranten en een strikt handhavingsbeleid.

Afgelopen jaren heeft het thema arbeidsmigranten prominent op de agenda gestaan van de gemeenteraad van Horst aan de Maas. Met name de huisvesting van arbeidsmigranten speelde daarbij een belangrijke rol. Ondertussen voorspellen verschillende rapporten dat het aantal arbeidsmigranten dat naar Horst aan de Maas komt, toe zal nemen. Binnen tien jaar bestaat een kwart van de bevolking uit arbeidsmigranten uit met name Oost-Europa.

Het thema “arbeidsmigranten” zal ook de komende jaren op de agenda van raad en College van B&W blijven terugkeren. Dat is de reden dat de Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten de politieke partijen  een brief stuurt. Met deze brief wil de werkgroep een bijdrage leveren aan de inhoud van de verkiezingsprogramma’s en een rol spelen bij de coalitievorming na de verkiezingen.

In de brief worden de door de werkgroep aangedragen aandachtspunten verder uitgewerkt in handvatten, waarmee die aandachtspunten in de praktijk ook gerealiseerd kunnen worden. Zo geeft de werkgroep aan dat via gewijzigde of nieuwe bestemmingsplannen meer greep gecreëerd kan worden op de omgeving. Het tegengaan van logistieke bedrijvigheid die vrijwel volledig steunt op arbeidsmigranten kan daarmee beheerst worden. Het overnemen van de aanbevelingen van het Aanjaagteam o.l.v. Roemer op lokaal en regionaal niveau kan de situatie van arbeidsmigranten humaniseren. De werkgroep pleit er ook voor dat de kosten van integratie (denk aan het leren van de Nederlandse taal) niet afgewenteld moeten worden op de burgers, maar in rekening gebracht bij uitzenders, werkgevers en huisvesters. Om de buurt meer greep te laten houden op hun omgeving is het van belang de buurt meer zeggenschap te bieden op basis van concrete afspraken vanuit het omgevingsgesprek. Tenslotte acht de werkgroep het van belang dat er een strikt handhavingsbeleid wordt gevoerd en in voorkomende gevallen eventuele schadevergoedingen verstrekt worden, waaraan ook de initiatiefnemer bijdraagt.

Bijlage: 

PDF icon Aandachtspunten voor politieke partijen in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen 2022

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel