Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Beste aanwezigen, burgemeester, wethouders en leden van de Gemeenteraad.

Ik ben Toon van Gerven, inwoner van Grubbenvorst en lid van actiegroep “Behoud de Parel”. Deze beweging is opgericht door inwoners van Grubbenvorst die bezorgd zijn over de stortvloed aan (bio-)industriële ontwikkelingen, die in hoog tempo onze woonomgeving dreigen in te sluiten en te verzieken.

Grubbenvorst is een agrarisch, toeristisch en forensen-dorp waar het nu nog goed wonen is en waar veel maatschappelijk verantwoorde ondernemers hun thuisbasis hebben. Graag maak ik gebruik van deze spreektijd om u op deze duurzame dinsdag 4 september te informeren over een bedrijf wat daar absoluut niet thuis hoort. En hopelijk ook niet komt: het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB).

Het NGB, alleen de naam is al misleidend. Een gemengd bedrijf is volgens Van Dale: “een bedrijf waar zowel landbouw als veeteelt wordt uitgeoefend”. Het NGB wat zich wil vestigen in het Landbouw-Ontwikkelings-Gebied Witveld heeft alleen zeer intensieve veeteelt: mesterijen met 35.000 varkens en 1,3 miljoen kippen!
Delen we deze aantallen door 10, dan zouden er 20 gezinsbedrijven ruimschoots kunnen leven van deze veestapel en is alle hervestiging in Horst/Sevenum in het kader van de herstructurering ineens gerealiseerd. Vele ondernemers hebben zo een broodwinning voor hun gezin, zonder weggeconcurreerd te worden door mega-bedrijven die herinneren aan de Russische kolchozen uit de vorige eeuw.

Het beoogde NGB heeft alleen al om de kippen te voederen het graan nodig van ongeveer 4.500 hectare, waarvan 25% soja. Voor de varkens is daarnaast nog eens ongeveer 3.800 hectare nodig, waarvan 12,5 % soja. In totaal dus 8.300 ha = 83 km2. Ter vergelijking: de totale gemeente Horst aan de Maas meet 122 km2; 70% van dit oppervlak wordt dus voor dit ene bedrijf verbruikt, gedeeltelijk in de Amazone.

Wat de kuikenmesterij verder voor gevolgen heeft in het buitenland hebben we de afgelopen weken in de actualiteiten-programma’s kunnen zien. In Afrika (Ghana) gaan kippenhouders massaal failliet omdat de minder aantrekkelijke resten van onze mestkuikens daar met Europese subsidie onder kostprijs worden gedumpt.

Om de biovergister op gang te houden moeten ongeveer 100.000 ton organische stoffen worden aangevoerd. De Raad van State heeft de biovergistings-installatie betiteld als niet-agrarische activiteit. Het slachten van kippen is ook een industriële activiteit en hoort evenals compostfabricage thuis op een industrieterrein, niet in een landbouwgebied (CNC is om dezelfde reden verhuisd naar Moerdijk).

Het vestigen van het NGB geeft planschade, bedrijfsschade en is een bedreiging voor de rozenkwekers, boomkwekerij, tuinbouw en toerisme in het gebied.

Bedrijfsontwikkelingsplannen voor deze bedrijven gaan in de ijskast en kosten daardoor tientallen arbeidsplaatsen. En wat komt daarvoor in de plaats: laagbetaalde uurloners uit Oost-Europa, en daarmee gepaard gaande huisvestingsproblematiek.

Volgens een gezondheidsonderzoek van de GGD bij het vergelijkbare megabedrijf Knorhof in Erichem (bij Tiel, met “slechts” 16.000 varkens) is geconstateerd dat gezondheids-schade optreedt bij mensen tot 3 kilometer omtrek van de varkensflat. Dit houdt voor ons in dat de inwoners van de bebouwde kommen van Grubbenvorst, Melderslo, Lottum en ook Horst de gezondheids-gevolgen van het NGB zullen ondervinden. Onze regio is qua lucht-kwaliteit nu al een van de meest vervuilde van Nederland. De huisartsen kunnen daarover meepraten.

Nu we het toch over ziektes hebben: wanneer er een dierziekte in het LOG uitbreekt, b.v. het vogelgriepvirus of de varkenspest, mag in een 3 kilometer zone geen vervoer plaatsvinden. Hierbinnen liggen de A73 en de A67, de slagaders van Zuid-Nederland.

Het NGB wil kippen en varkensflats neerzetten. Voor de huisvestingsmethode van de kippen is bij de toenmalige minister Veerman ontheffing aangevraagd. De kippen worden in gestapelde hokken gezet, een afgeleide van de vroegere legbatterijen, die binnenkort verboden wordt. Nu lopen mestkuikens nog vrij in de hokken rond. Het NGB betekent een stap achteruit in dierenwelzijn.

Ook mestvergistingsinstallaties zijn er al een tiental jaren. Volgens een artikel in de Limburger is er op het Witveld ruimte voor 2 bio-vergisters. Sinds kort is een tweede vergister in gebruik genomen bij fa. Hagens. Het aantal voor het Witveld is daarmee bereikt.

Ook is er geen afname voor de warmte van de biovergisters geregeld, daar de glastuinders zich uit het NGB hebben teruggetrokken. Zodoende zal vrijwel alle warmte de lucht worden ingeblazen. Dit is pure energie-verspilling, en dat onder het mom van groene stroom! De enige milieuvriendelijke stroom is ons inziens wind-, water-, en zonne-energie.

De verkeerstoename zal volgens de gemeente gering zijn. Hier enkele cijfers. Alléén al ten behoeve van het NGB: aanvoer van voer, organische stof, personeel, service en intern vervoer en afvoer van compost, digistaat, varkens, kippen, kadavers. Totaal 147 bewegingen per dag!

Volgens de media is er naast het NGB ruimte voor nog 5 bedrijven op het Witveld. Als er immers één vergunning is gegeven, kan de volgende niet worden geweigerd, en per 1 januari 2008 zijn quota in Nederland vrij verhandelbaar. Horst aan de Maas wordt hiermee de ammoniakput van Nederland, en de Witveldweg wordt belast met 882 extra bewegingen op de Witveldweg per dag! Uitgaande van een werkdag van 10 uur is dit 1,5 vrachtauto per minuut. U bent democratisch gekozen bestuurders, die de inwoners van een recreatieve-, agrarische- en forenzen gemeente vertegenwoordigen. Op deze duurzame dinsdag kunt U besluiten géén NGB toe te laten in Horst aan de Maas, waardoor de leefbaarheid in ons mooie dorp gehandhaafd blijft en u er niet persoonlijk voor verantwoordelijk bent dat er ten behoeve van de soja productie 1600 hectare tropisch regenwoud wordt gekapt.

Ik dank u voor uw aandacht en wens u veel wijsheid toe.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel