Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De gemeenteraad van Horst aan de Maas heeft dinsdagavond 14 juli het licht op groen gezet voor de centrale verwerkingsinstallatie (CVI) voor zand en grind in Grubbenvorst.
De raad stelde wel - aansluitend op de eerdere discussie in de raad vorige week dinsdag - een aantal voorwaarden aan de bouw van het CVI in het gebied Raaieinde langs de Maas bij de A67. Zo wil de raad zijn besluit heroverwegen als mocht blijken dat er gezondheidsrisico’s kleven aan de verwerkingsinstallatie en andere ontwikkelingen rond Grubbenvorst. Om dat te kunnen bepalen wil de raad dat er op korte termijn de hoeveelheid fijnstof in de lucht wordt gemeten in de Grubbenvorster kern. Verder moeten er onder meer een groenbuffer komen tussen de CVI en de Venrayseweg en verkeersveiligheidsmaatregelen. De raad wil verder als voorwaarde dat alle maasbeveiligingsprojecten waarvan het zand en grind in Grubbenvorst worden verwerkt, ook echt uitgevoerd worden.

De achtereenvolgende dinsdagavonden op 7 en 14 juli stond de komst van de Centrale zandverwerkingsinstallatie (CVI) naar het Raaieind geagendeerd op de vergadering van de gemeenteraad van Horst aan de Maas. Na een onderzoek door een adviesbureau was de gemeenteraad eerder tot de conclusie gekomen dat de alternatieven van vereniging Behoud de Parel (zandverwerking op de Maas) niet opwogen tegen de plannen van DCM in Raaieind. Op basis daarvan had de gemeenteraad het college van B&W opgedragen te komen met een voorstel, dat op 7 juli ter opinie en 14 juli ter besluitvorming voorgelegd werd aan de raad.

Tijdens de opiniërende vergadering - na een uur wachten voor de belangstellenden uit Grubbenvorst - kreeg Behoud de Parel in de personen van Wybe Bakker en André Vollenberg de gelegenheid de gemeenteraad nog eens te wijzen op de grote nadelen van de komst van de CVI naar Raaieind nabij Grubbenvorst en met name ook de gezondheidsrisico's voor de burgers.(zie de bijlagen). Ze deden een beroep op de raad en op het gezond verstand. Deze haven is meer dan wat Grubbenvorst kan verdragen, zo betoogden zij. De argumenten zijn inmiddels bekend: volksgezondheid, natuurwaarde, verkeersveiligheid, stof- en geluidsoverlast.
gewezen wewrd op de mogelijkheid dat na twintig jaar een containerhaven ontwikkeld wordt. Daarbij werd verwezen naar een verslag van de POCL-commissie, die het College van gedeputeerde Staten adviseert over zaken betreffende de Ruimtelijke ordening in Limburg. Dat verslag is opgenomen in de bijlagen, waarbij de passages over de eindbestemming geel gemarkeerd zijn.

In de discussie die volgde, leek - met uitzondering van de SP - de gemeenteraad de komst van de CVI, haven en slibdepot geen strobreed in de weg te leggen. De SP was helder en stelde zich op het standpunt dat er geen CVI in het Raaieind moest komen. Uitgaande van een meerderheid in de raad vóór de komst van de CVI, gaf de SP aan dat er randvoorwaarden gesteld dienden te worden, voor het geval de CVI er toch zou komen.

De PvdA-fractie begon haar betoog met een uitgebreide beschrijving van de onvervangbare natuurwaarden van Raaieind. Dat riep verwachtingen op bij de aanwezige bewoners van Raaieind, te meer omdat het Grubbenvorster PvdA-raadslid Van Weegen eerder aanggeven had tegen de komst van de CVI te zijn. De teleurstelling was groot toen bleek dat de PvdA de haven door wil laten gaan, mits er aan een aantal (bescheiden) voorwaarden wordt voldaan.

Het CDA had helemaal niets aan te merken op de plannen van DCM. Niet zo verwonderlijk, omdat de vestiging van de zandverwerkingscentrale, het slibdepot en de haven gebaseerd zijn op de plannen van het Limburgse CDA. De inleiding van het CDA duurde een een kwartier. Waarna de PvdA-fractie de vraag stelde: "Hebben jullie eigenlijk wel iets te vragen?” Waarop het CDA niets anders kon antwoorden, dan: ”nee, niets”.

De VVD had de vraag of de haven niet kleiner kon. "Een haven is sowiesio een aanslag op Raaieind, beperk de schade dan zoveel mogelijk en maak geen haven voor 20 schepen maar bijvvoorbeeld voor 4", zo redeneerde de VVD. Conclusie van de aanwezige burgers uit Grubbenvorst: "Blijkbaar heeft nog niemand uitgezocht hoe groot de haven nou echt moet zijn, behalve de partij die het zand uit deze haven mag verkopen".

Tijdens de raadsvergadering werd door verschillende partijen gewezen op een brief van de Dorpsraad van Grubbenvorst van 7 juli, waarin de Dorpsraad vooralsnog negatief adviseerde over de komst van de CVI, indien onvoldoende antwoord gegeven zou worden - zowel in woord als in daad - op de brief. Deze brief is opgenomen in de bijlagen.

In de discussie bleek dat de partijen onder meer wilden dat het grindbedrijf maximaal twintig jaar in werking zal zijn en dat Raaieinde daarna weer natuurgebied zou worden. Verder stelden ze eisen aan de verkeersveiligheid, de uitstoot van fijnstof en de geluidsoverlast. Ook wil de raad garanties van de Delfstoffen Combinatie Maasdal (DCM), het bedrijf dat de installatie bij Grubbenvorst gaat bouwen, dat projecten in het kader van de Maasbeveiliging bij andere dorpen op tijd en op de juiste manier worden uitgevoerd. De PvdA wilde bovendien dat het geld wat de gemeente krijgt als vergoeding voor de zand- en grindwinning op Raaieinde aan de leefbaarheid in Grubbenvorst besteed wordt. De VVD vond dat echter niet zo nodig. „Horst aan de Maas heeft 29.000 inwoners, Grubbenvorst hoeft niet alleen van het ‘zoet voor zuur’ te profiteren. Eerst de sluitstuk-kades in Broekhuizenvorst, als er daarna nog geld overblijft mag dat naar Grubbenvorst."

Wethouder Leon Litjens zegde gisteravond toe in de onderhandelingen met DCM zoveel mogelijk garanties te krijgen dat er aan de eisen van de raad voldaan zou worden. „Een heel aantal van die eisen hebben we al verwerkt in de conceptovereenkomst”, aldus Litjens. „Waar dat nog niet of onvoldoende is gebeurd, zal ik proberen deze in de definitieve overeenkomst scherp te krijgen.” Of Raaieinde over twintig jaar ook echt een recreatieve-/natuurbestemming zou krijgen, kon hij niet garanderen. „Ik weet niet hoe de wereld er dan uitziet en wat de gemeenteraad dan beslist”, zei hij gisteravond.

Commentaar van de aanwezige burgers uit Grubbenvorst naar aanleiding van de "zorgen" die in de gemeenteraad naar voren kwamen:

De besteming na afloop van de zandwinning
Alle fracties roepen dat Raaieind na afloop van de zandwinning vooral een groen natuur- en recreatie-gebied moet worden. Probleem is echter dat dat nog 20-25 jaar duurt. Dan zijn we vijf gemeenteraden en drie bestemmingsplannen verder. Het is nu dus juridisch absoluut niet vast te leggen wat er dan gebeurt, daar gaat de gemeenteraad van nu gewoon niet over. Op het provinciehuis circuleren nu al plannen om er een containerhaven van te maken. Er is geen enkele manier dat de huidige gemeenteraad dit kan voorkomen. Alle mooie beloftes ten spijt.

Verkeers-veligheid
De onafzienbare stroom zandauto's die het CVI aandoen gaan de Venloseweg kruisen. Dat moet veilig zijn voor de fietsers, voornamelijk de schoolgaande jeugd. Men denkt dit probleem op te lossen door een ongelijkvloerse kruising. Probeer je eens een viaduct voor te stellen bij dat driehoekige grasveldje waar nu de fietsers van de knoopuntenroute uitrusten op de bankjes onder de bomen. Dit is kiezen tussen twee kwaden.

Samenhang met andere ontwikkelingen
Alle fracties, behalve het CDA, vinden dat Grubbenvorst met alle ontwikkelingen in het buitengebied (veel te) zwaar belast wordt. Niet alleen qua gezondheid (fijnstof en dergelijke) maar ook qua woongenot en natuurbeleving. Alleen de SP verbindt daar de enig mogelijke conclusie aan, namelijk dat die haven onder geen enkele voorwaarde door mag gaan. De andere fracties zien meer heil in compensatie voor Grubbenvorst: wat boompjes aanplanten en een extra zaaltje aan 't Haeren. Dat is dan het zoet voor het zuur. Joepie?

Hadden we maar een gemeenteraad die nee kon zeggen..., zo verzuchtten de aanwezige bewoners van Raaieind tenslotte. In plaats van "nee" zeggen, blijven ze de nadruk leggen op de uiterste zorgvuldigheid, waarmee de procedures doorlopen zijn.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel