Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Er komt een handleiding voor lokale overheden voor het verantwoord toepassen van lichtverontreinigde grond en baggerspecie in zandwinputten. De handleiding volgt op de samenvatting van het advies van de commissie Verheijen. De commissie deed onderzoek naar een veilige en verantwoorde toepassing van grond en baggerspecie om de diepe putten geschikt en veilig te maken voor recreatie en/of om de natuurwaarde te verhogen.

Kern van het advies van de commissie Verheijen is dat lokale omstandigheden doorslaggevend zijn voor het al dan niet toepassen van licht verontreinigde grond en baggerspecie in zandwinputten. Per put moet worden onderzocht of de lokale omstandigheden aanleiding geven tot aanvullende maatregelen.

In het advies is onderscheid gemaakt tussen buiten- en binnendijkse zandwinputten. Bij buitendijkse putten (Ruimte voor de Rivier en de Maaswerken) is sprake van verondieping van putten met baggerspecie uit hetzelfde bodem- en watersysteem. De commissie acht het daarom verantwoord om de huidige praktijk voort te zetten, maar wel met extra aandacht voor eventueel aanwezige kwestbare objecten (natuur, drinkwater). Voor wat betreft de binnendijkse zandwinputten adviseert de commissie om per put te bekijken of aanvullende maatregelen nodig zijn. Dit betekent een belangrijke aanvulling op en daarmee een verbetering van het bestaande beleid en de uitvoering er van.

Samen met de betrokken overheden en bedrijven wordt momenteel gewerkt aan een handleiding waarmee betrokken partijen op een wijze die recht doet aan het advies kunnen handelen bij het verondiepen van zandwinputten. Deze handleiding is naar verwachting eind oktober gereed.

(Bron: Ministerie van VROM 1-9-'09)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel