Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Naar aanleiding van het artikel ‘Plannen voor negen varkensflats’ in Dagblad De Limburger/Het Limburgs Dagblad van 22 augustus heeft de Statenfractie van de Partij voor de Dieren vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten van Limburg.
In de brief aan het college van Gedeputeerde Staten schrijft de partij:

De gemiddelde varkensboer heeft in Nederland ongeveer 1000 varkens. Bedrijven die tot 35 maal zo veel varkens zullen huisvesten, kunnen dus met recht buitenproportioneel groot genoemd worden.

Vindt u de komst van deze buitenproportioneel grote varkensbedrijven in Limburg een gewenste ontwikkeling?
Hoe past de komst van de megavarkensbedrijven in het streven naar duurzaamheid door de provincie?
Wat zijn de landschappelijke gevolgen van de komst van de megavarkensbedrijven naar Limburg?
Kunt u aangeven welke kosten de samenleving kosten moet maken, zowel maatschappelijk (overlast, verkeersbewegingen, aantasting landschap) als financieel (gunstige vestigingsregelingen) om de vestiging van deze megabedrijven mogelijk te maken? Wordt de vestiging van deze megavarkensbedrijven (meer dan 5000 varkens) ondersteund met subsidies of via gunstige regelingen?
Worden er bedrijven verplaatst? Kunt u concreet aangeven welke milieuwinst behaald gaat worden met de verplaatsing?
Worden er bedrijfsverplaatsingskosten betaald aan betrokken bedrijven? Zo ja, welke bedragen zijn hiermee gemoeid?
Hoe beoordeelt u of een activiteit agrarisch is of industrieel? Waarin onderscheiden agro-businessparken (log's) zich van zware industrie? Wat is het formele, juridisch bindende onderscheid tussen een agrarisch bedrijf en een industrieel bedrijf? Hoe is dit in wet- en regelgeving verankerd?
Bent u bekend met de vergunningproblematiek en handhavingsproblematiek die er bestaan de reeds bestaande megabedrijven (stank, ammoniak, fijnstof) van de bedrijven Knorhof (Buren, Gelderland; 15.000 varkens), Knorpolder (Noord-Oostpolder; 19.000 varkens, Noordoostpolder), Van Deurzen (Groesbeek, 300.000 legkippen) en Van de Borne (Steenbergen)? Hoe beoordeelt u deze problematiek? Hoe kunt u garanderen dat we deze problemen niet ook in Limburg importeren door de komst van dergelijke megabedrijven te faciliteren?
Hoe garandeert u dat de Provincie adequaat handhavend optreedt, wanneer zich problemen voordoen?
Dierenwelzijn speelt een rol op verschillende bestuurlijke niveau’s. Zo zijn er verschillende Nederlandse gemeenten met een wethouder die dierenwelzijn in zijn portefeuille heeft. In het regeerakkoord tussen CDA, PvdA en CU is een paragraaf opgenomen over dierenwelzijn. De Europese Commissie heeft in 2006 een Action Plan on Animal Welfare gepresenteerd en het Europees Parlement heeft eind 2006 in een resolutie de uitdrukkelijke wens uitgesproken om dierenwelzijn een grotere rol te laten spelen in de Europese lidstaten. Hoewel dierenwelzijn geen toetsingscriterium is voor de provincie als het gaat om het toelaten van dierenfokkerijen of mesterijen, weerhoudt niets de provincie ervan om ten aanzien dierenwelzijn aanvullend beleid te voeren.

Welk aanvullend beleid op het gebied van dierenwelzijn voert de provincie?
Bent u bereid om dierenwelzijn een rol te laten spelen bij het opstellen van het ruimtelijk beleid?
Drukken de grote bedrijven niet de kleinere uit de markt? Is onderzocht wat de sociaal-economische gevolgen van de komst van dergelijke buitenproportioneel grote bedrijven zijn voor de omgeving? Wat zijn de gevolgen van de megabedrijven voor de werkgelegenheid?
Hoogachtend,

Namens de Partij voor de Dierenfractie in de Provinciale Staten van Limburg,
Drs. F.P. Wassenberg

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel