Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Boeren krijgen het een stuk lastiger om een mestvergistingsinstallatie op hun erf te bouwen. De lucratieve neventak waarmee energie wordt opgewekt, is in sommige gevallen een industriële activiteit en geen agrarische, oordeelde de Raad van State onlangs. De Friese Nationale Partij (FNP) is bang dat plannen voor nieuwe vergisters nu spaak lopen.

De partij heeft vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten van Friesland, omdat een eventuele bouw- en investeringsstop voor mestvergisters grote invloed zal hebben op het provinciaal beleid, zegt Statenlid D. Bijlsma. De provincie heeft mestvergisters het liefst zo dicht mogelijk bij de koeien of kippen die de mest produceren.

Grote installaties op industrieterreinen waar meerdere boeren hun mest aanleveren, zijn juist ongewenst omdat er dan veel transporten nodig zijn. "Mar it soe samar kinne dat no allinnich noch sokke ynstallaasjes mooglik binne. Dêr moatte wy dan al ús Streekplan en ús Miljeubeliedsplan op oanpasse" (Maar het zou zo maar kunnen dat zulke installaties niet meer mogelijk zijn. Dan moeten wij al onze streekplannen en ons Milieuplan daar op aanpassen), aldus Bijlsma.

De Raad van State deed op 22 augustus uitspraak in een zaak die diverse omwonenden hadden aangespannen tegen de bouw van een mestvergister op Texel. De gemeente had, om een boer in Oosterend de mogelijkheid te geven vijf silo's en een loods van 1800 vierkante meter te bouwen, een extra stuk van diens grond voorzien van de bestemming 'agrarische doeleinden'.

Fout, oordeelde de hoogste bestuursrechtbank. Het biogas en de elektriciteit die uit de mestvergister komen, zijn geen agrarische maar industriële producten. En omdat de boer ongeveer de helft van zijn inkomsten uit zijn nieuwe activiteit zou gaan halen, valt de installatie ook niet aan te merken als 'ondergeschikt aan het agrarisch bedrijf'. De gemeente had nooit toestemming mogen geven voor de komst van de vergister.

Bijlsma is bang dat de uitspraak precedentwerking gaat hebben voor Friese boeren die nu bezig zijn met investeringsplannen. Klaas Kooistra van adviesbureau E-kwadraat in Berlikum denkt dat dit wel een beetje mee zal vallen. "Het ging in dit geval over een uitbreiding van het agrarisch bouwvlak, waardoor er een extra procedure nodig was. Het is de vraag in hoeverre de uitspraak ook geldt, als de vergister gebouwd wordt op grond die altijd al een agrarische bestemming had." Volgens Kooistra heeft de staatsraad in dat soort gevallen ook wel eens geoordeeld dat mestvergisten wel degelijk een boerenactiviteit is."

Belangstelling
Dat neemt niet weg dat mensen die liever geen mestvergister in hun omgeving hebben, deze uitspraak zullen gebruiken bij eventuele bezwaarprocedures. "Er zullen vast weer initiatieven vertraging oplopen. Bovendien betekent dergelijke rompslomp een rem op de ontwikkeling van bio-energie in het algemeen. Maar aan de andere kant: mestvergisting komt nu wel weer in het nieuws en daarmee kan ook juist de belangstelling van boeren worden gewekt." (bron: Fries Dagblad 3-9-'07)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel